Email: ete@ete.gr

Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε) αντιπροσωπεύει 4000 περίπου καθηγητές και τα μέλη της είναι κυρίως εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,με αντικείμενο τη διδασκαλία τεχνολογικών μαθημάτων σε Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικά και Επαγγελματικά Λύκεια και αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα...

The Association of Technology Teachers’ Association (A.T.T) represents 4.000 teachers and its’ members belong to secondary technological schools from all over Greece. The “A.T.T” has local branches in the Greek region and is also a member of the global organization ITEEA International Technology and Engineering Educators Association (ITEEA), which its mission is to promote and develop technological education worldwide.

Read More...

Η ΣΕΛΕΤΕ ιδρύθηκε με νομοθετικό διάταγμα το 1959 (Ν.Δ. 3971/1959) στο πλαίσο της γενικότερης προσπάθειας οργάνωσης και ανάπτυξης ενός συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην μεταπολεμική Ελλάδα του ’50. Αμέσως μετά τον Β΄Παγκόσμιο πόλεμο η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με την ανάγκη ανάπτυξης μιας πολυεπίπεδης οικονομίας, με έμφαση στη δημιουργία νέων επαγγελμάτων, αλλά και άρτια ειδικευμέvων τεχνικών. Σύντομα έγινε αντιληπτό ότι ο στόχος αυτός συνεπαγόταν την προσαρμογή της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στις απαιτήσεις της αναπτυσσόμενης ελληνικής οικονομίας. Ένα από τα προβλήματα που η συνειδητοποίηση αυτή έφερε στην επιφάνεια ήταν η έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένου διδακτικού προσωπικού για τη διδασκαλία τεχνικών επαγγελματικών μαθημάτων. Με αυτό ακριβώς το στόχο ιδρύθηκε η ΣΕΛΕΤΕ και αυτό ακριβώς το έργο κλήθηκε να υπηρετήσει.

Η ικανοποιητική ανταπόκριση της ΣΕΛΕΤΕ στις απαιτήσεις της αποστολής της κατά τα πρώτα έτη της λειτουργίας της διαμόρφωσε τις κατάλληλες συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Άλλωστε η ίδια η ανάπτυξη της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης δημιούργησε νέα δεδομένα και νέες προοπτικές. Όταν πρωτοϊδρύθηκε η ΣΕΛΕΤΕ, η επικρατούσα τάση για την εκπαίδευση των καθηγητών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ήταν εκείνη της «προσθετικής» προσέγγισης. Η έμφαση δηλαδή δινόταν κυρίως στην παιδαγωγική κατάρτιση και μόνο ένα μικρό ποσοστό του συνόλου των σπουδών αφορούσε επιμόρφωση σε τεχνικά ή επαγγελματικά θέματα. Αργότερα, στη δεκαετία του ’70, μια παράλληλη μέθοδος υιοθετήθηκε, η οποία προέβλεπε τη σύζευξη της παιδαγωγικής με την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Η νέα αυτή οπτική γωνία οδήγησε στη δημιουργία δύο ανεξάρτητων Σχολών υπαγομένων στη ΣΕΛΕΤΕ:

  • Της ΠΑ.ΤΕ.Σ., της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής, στην οποία διατηρήθηκε η παράδοση της «προσθετικής» προσέγγισης και περιελάμβανε τα εξής Τμήματα:

    α. Τμήμα Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

    β. Τμήμα Εργαστηριακών Εκπαιδευτικών Πτυχιούχων Β/θμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

  • Της Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ., της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών, με στόχο την υλοποίηση της αναφερθείσας σύζευξης σε επίπεδο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν.Δ.789/31-12-70), με τις εξής ειδικότητες:

α. Τμήμα Εκπ/κών Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

β. Τμήμα Εκπ/κών Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών Μηχανικών

γ. Τμήμα Εκπ/κών Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών

δ. Τμήμα Εκπ/κών Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών με

i. Κατεύθυνση Δομικών Έργων και

ii. Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων

Η ΣΕΛΕΤΕ λειτούργησε με την ανωτέρω μορφή και ακαδημαϊκή οργάνωση μέχρι και το ακαδ. έτος 2001-2002, έχοντας καθιερωθεί ως το μοναδικό θεσμοθετημένο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα για την εκπαίδευση και επιμόρφωση καθηγητών τεχνικών μαθημάτων. Με τη λήξη του ακαδ. έτους 2001-2002 το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ΣΕΛΕΤΕ καταργήθηκε και στη θέση της ιδρύθηκε η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με έδρα την Αθήνα (Ν. 3027/2002, Άρθρο 4 «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ»).

 

Η ΣΕΛΕΤΕ

" Διακρίνεται καθαρά ο σχηματισμός των γραμμάτων ΟΗΕ των κτιρίων της Σχολής - το Ο σχηματίζεται από το σύμπλεγμα των προτύπων σχολείων δεξιά, το Η σχηματίζει το κεντρικό κτίριο και το Ε, ολίγον παραλλαγμένο, σχηματίζουν τα εργαστήρια-ως φόρος τιμής στην ΟΥΝΕΣΚΟ και στον ΟΗΕ που συνέβαλε στη δημιουργία της. Ενδιαφέρουσα η σύγκριση της γύρω περιοχής με το σήμερα"

 

Χάρτης Κινητικότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτισης

Απολογισμός Δ.Σ  διετίας  2014-2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

(Δράσεις  περιόδου

Μάϊος 2014-Φεβρουάριος 2016)

Προγράμματα Δια βίου Μάθησης

Προγράμματα Δια βίου Μάθησης

Κύλιση στην Αρχή