Κανονισμός Περιφερειακών Τμημάτων και Παραρτημάτων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  ΕΤΕ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ .pdf

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Περιφερειακό Τμήμα ( Π.Τ.) σε κάθε Ελληνική Περιφέρεια και Παράρτημα σε κάθε Νομό, αρκεί να υπάρχει ο ελάχιστος αριθμός 10 μελών της Ένωσης. Την ίδρυση αποφασίζει το Δ.Σ. της ΕΤΕ όπως επίσης και την έδρα τους με βασικά κριτήρια τον αριθμό μελών του παραρτήματος και την διοικητική έδρα της περιφέρειας.

 

Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί των Περιφερειακών τμημάτων και των Παραρτημάτων είναι οι ίδιοι με τους προβλεπόμενους στο Καταστατικό της Ένωσης και ειδικευμένοι στην περιοχή ευθύνης τους (Τα Περιφερειακά τμήματα την περιφέρεια και τα Παραρτήματα τον Νομό).

 

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Τα μέσα επίτευξης των σκοπών των Περιφερειακών τμημάτων και των Παραρτημάτων είναι ίδια με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Ένωσης και επικεντρωμένα στην περιοχή ευθύνης τους και σε αγαστή συνεργασία και ενημέρωση πάντοτε με το Δ.Σ. της ΕΤΕ.

 

Άρθρο 4 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι Αρχές λειτουργίας των Περιφερειακών τμημάτων και των Παραρτημάτων είναι ίδιες με τις προβλεπόμενες στο Καταστατικό της Ένωσης.

 

Άρθρο 5 ΜΕΛΗ

Μέλη των Περιφερειακών τμημάτων και των Παραρτημάτων είναι όλοι οι Πτυχιούχοι της ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ που υπηρετούν στον τομέα ευθύνης τους και είναι εγγεγραμμένοι στην ΕΤΕ.

 

Άρθρο 6 ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Τα Περιφερειακά τμήματα και τα Παραρτήματα τηρούν αρχείο εγγραφών των μελών τους και σε ειδικό φάκελο κρατούν αντίγραφα δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Καταστατικού ενώ τα πρωτότυπα αποστέλλονται στο Δ.Σ. της ΕΤΕ όπου και φυλάσσονται.

 

Άρθρο 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Ισχύει ότι προβλέπει το αντίστοιχο άρθρο 8 του Καταστατικού.

 

Άρθρο 8 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Ισχύει ότι και στο άρθρο 9 του Καταστατικού με την εξειδίκευση ότι το Περιφερειακό τμήμα όπως και το Παράρτημα κρατάει Φάκελο Αποχωρούντων  Μελών όπου φυλάσσονται αντίγραφα των δηλώσεων αποχώρησης ενώ η πρωτότυπη δήλωση αποστέλλεται στο Δ.Σ. της ΕΤΕ.

 

Άρθρο 9 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Ισχύει ότι και στο άρθρο 10 του Καταστατικού με την εξειδίκευση ότι το Περιφερειακό τμήμα όπως και το Παράρτημα κρατάει Μητρώο Διαγραφέντων  Μελών όπου αναγράφονται τα διαγραφέντα Μέλη και η ημερομηνία διαγραφής τους. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει η αντίστοιχη έγγραφη ενημέρωση από το ΔΣ της ΕΤΕ προς το Περιφερειακό τμήμα με κοινοποίηση προς το Παράρτημα, το αργότερο ένα μήνα πριν από την διενέργεια των εκλογών.

 

Άρθρο 10 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΜΕΛΩΝ

Με εισήγηση του υπεύθυνου του Παραρτήματος προς το Δ.Σ. της ΕΤΕ και κοινοποίησή του προς το Περιφερειακό τμήμα κινείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο11 του Καταστατικού. Την απόφαση παίρνει το Δ.Σ. της ΕΤΕ αφού ληφθούν υπόψη  σχετικές γραπτές εισηγήσεις του Περιφερειακού τμήματος και του Παραρτήματος.

 

Άρθρο 11 ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Τα Περιφερειακά τμήματα και τα Παραρτήματα δεν κρατούν πόρους αλλά όλοι οι πόροι αποστέλλονται στο Δ.Σ. της ΕΤΕ. Προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε οικονομικές ανάγκες τους τα Περιφερειακά τμήματα μετά από σχετική εισήγησή τους προς το Δ.Σ. της ΕΤΕ επιχορηγούνται με χρηματικά ποσά τα οποία και διαχειρίζονται με την εποπτεία του ταμία του ΔΣ της ένωσης. Η προέλευση των πόρων αναφέρεται στο άρθρο 12 του καταστατικού.

 

Άρθρο 12 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Το κάθε παράρτημα εκπροσωπείται από τον υπεύθυνο παραρτήματος και τον αναπληρωτή του. Το Περιφερειακό τμήμα διοικείται από συμβούλιο  που απαρτίζεται από τους υπεύθυνους των παραρτημάτων των νομών που βρίσκονται στην περιφέρειά του. Το Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος αποτελείται από τον Υπεύθυνο του Περιφερειακού Τμήματος, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τα μέλη (εφόσον στο περιφερειακό τμήμα υπάρχουν περισσότερα από τρία παραρτήματα). Ο αριθμός των μελών του συμβουλίου (ελάχιστος αριθμός 3 μέλη) εξαρτάται από τον  αριθμό των υπευθύνων παραρτημάτων που συμμετέχουν σε αυτό.

Σε περίπτωση που στο περιφερειακό τμήμα λειτουργούν λιγότερα από τρία παραρτήματα τότε οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από τους αναπληρωτές υπευθύνους των (μεγαλύτερων κατά σειρά ψηφισάντων μελών) παραρτημάτων.

 

Άρθρο 13

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΩΜΑ  

Η συγκρότησή  του συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 14 του καταστατικού της ΕΤΕ. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει ο υπεύθυνος του παραρτήματος με τον μεγαλύτερο αριθμό ψηφισάντων στις τελευταίες εκλογές.

 

Άρθρο 14  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά 2 φορές το χρόνο μετά από πρόσκληση του Υπεύθυνου του Π.Τ. , κατά προτίμηση στην έναρξη και τη λήξη της σχολικής χρονιάς καθώς και πριν από κάθε Γενική Συνέλευση της Ένωσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν και για το ΔΣ και προβλέπονται στο άρθρο 15 του καταστατικού.

 

Άρθρο 15  ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ-ΠΑΥΣΗ-ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ

Ισχύει όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του Καταστατικού της ΕΤΕ

 

Άρθρο 16 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Τ.

Το συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος (Π.Τ) είναι επιφορτισμένο εκτός των καθηκόντων προς τον νομό που υπηρετεί να εξυπηρετεί και όλη την περιφέρεια σε θέματα ανάλογου βαρύτητας και ενδιαφέροντος. Κρίνει και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς και τη δράση της Ένωσης στα πλαίσια του Καταστατικού και των αποφάσεων των Γ.Σ. της ΕΤΕ. Συγκαλεί τακτικές και έκτακτες τοπικές γενικές συνελεύσεις. Διαχειρίζεται τους πόρους που έχουν δοθεί από το Δ.Σ. της Ένωσης για το συγκεκριμένο σκοπό και αποδίδει λογαριασμό στο Δ.Σ. της ΕΤΕ, παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση διαφόρων ζητημάτων, προγραμματίζει ημερίδες, δημιουργεί επιτροπές με συμμετοχή μέλους του Δ.Σ. και ενημερώνει σχετικά πάντοτε το Δ.Σ. της ΕΤΕ.

 

Άρθρο 17 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Ο Υπεύθυνος του Π.Τ. εκπροσωπεί την Ένωση στην περιοχή ευθύνης του, σε όλες τις αρχές εκτός των δικαστικών, εφόσον έχει ενημερώσει πρώτα τον Πρόεδρο και μέσω αυτού τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΤΕ.

Καλεί, διευθύνει, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του συμβουλίου, δίνει λόγο σ΄ αυτόν που
θέλει να μιλήσει, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Εκτελεί τις αποφάσεις του
Δ.Σ. της ΕΤΕ και του συμβουλίου του Π.Τ. καθώς και των Γ.Σ. της ΕΤΕ και των Γ.Σ. του Π.Τ., υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά.   Μαζί   με   τον  ταμία  υπογράφει τις πρόχειρες αποδείξεις  εσόδων και τις  καταστάσεις εσόδων πριν αποσταλούν στο ΔΣ της ΕΤΕ. Επίσης υπογράφει μαζί με τον ταμία τις αποδείξεις πληρωμής που προέρχονται από το Δ.Σ. της ΕΤΕ και αφορούν το Π.Τ.

Διευθύνει τις συνεδριάσεις της Γ.Σ. του Π.Τ. μέχρι να εκλεγεί το προεδρείο της.

Ο Υπεύθυνος Παραρτήματος έχει τα ανωτέρω καθήκοντα στην περιοχή ευθύνης του αλλά ενημερώνει εκτός του Δ.Σ. της ΕΤΕ και το συμβούλιο του Π.Τ.

Τον Υπεύθυνο του Π.Τ. αναπληρώνει ο γραμματέας του Π.Τ. και τον Υπεύθυνο παραρτήματος ο αναπληρωτής του.

 

Άρθρο 18 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο Γραμματέας Π.Τ. διευθύνει το γραφείο του Π.Τ. της Ένωσης. Κρατά τα βιβλία, φυλάει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Π.Τ. της Ένωσης, είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, έγγραφη και ηλεκτρονική, φυλάει το μητρώο των μελών του Π.Τ. Συντάσσει, τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά  όλα τα έγγραφα.  Καταρτίζει μαζί με τον Υπεύθυνο του Π.Τ. την ημερήσια διάταξη  των συνεδριάσεων του συμβουλίου του Π.Τ. Έχει την ευθύνη για την οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και γενικά των εκδηλώσεων της Ένωσης. Είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του μητρώου μελών και έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τα ΜΜΕ., τους υπευθύνους  των παραρτημάτων, τους φορείς εκπαίδευσης και τα κόμματα.

 

Άρθρο 19 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο Ταμίας του Π.Τ. εισπράττει τις  εισφορές  και  όλα γενικά τα  έσοδα της Ένωσης,  τα  οποία προσυπογράφει και ο Υπεύθυνος του Π.Τ. πριν αποσταλούν στο Δ.Σ. της ΕΤΕ. Επίσης πραγματοποιεί τις πληρωμές από τα ποσά της επιχορήγησης του ΔΣ.

Ο Ταμίας τηρεί πρόχειρο βιβλίο ταμείου, ενημερώνει το βιβλίο μητρώου μελών σχετικά με τις καταβαλλόμενες εισφορές των μελών και διατηρεί σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμών.

Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους υποβάλλει προς το Δ.Σ. περιληπτική κατάσταση των εσόδων, στο τέλος της θητείας  του  Δ.Σ. του Π.Τ. τον απολογισμό της διαχείρισης με βάση την οποία το Δ.Σ. του Π.Τ. συντάσσει τον   απολογισμό. Στη Γ.Σ. του Π.Τ. διαβάζει τον οικονομικό  απολογισμό  και προϋπολογισμό.

 

Άρθρο 20 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

1. Η Γ.Σ.  είναι το ανώτατο όργανο του Π.Τ. Αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την περιοχή ευθύνης του Π.Τ.

Στις Γ.Σ.  του Π.Τ. συμμετέχουν όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη. Η ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει και κατά τη ημέρα της  Γ.Σ.  του  Π.Τ.

2. Στην αρχή κάθε Γ.Σ. εκλέγεται πρόεδρος για να διευθύνει τις εργασίες της, με ανάταση των χεριών και με σχετική πλειοψηφία.

3. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. του Π.Τ.  παίρνονται με φανερές ψηφοφορίες και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η Γ.Σ.  μπορεί να ορίσει για ποια θέματα οι αποφάσεις παίρνονται  με  μυστική   ψηφοφορία.

4. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γ.Σ. του Π.Τ.  γράφονται συνοπτικά στο βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. του Π.Τ.  με ευθύνη του γραμματέα.

5. Οι αποφάσεις αποστέλλονται προς ενημέρωση στο Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε. που εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης υλοποιούνται.

Τα αντίστοιχα ισχύουν και για τα Παραρτήματα.

 

Άρθρο 21 ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γ.Σ. του Π.Τ.  βρίσκεται σε απαρτία, εκτός ειδικών περιπτώσεων, όταν είναι παρόντα το 1/3 από τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. Σε περίπτωση που δεν γίνει απαρτία καλείται δεύτερη με τα ίδια θέματα 7 ημέρες, το αργότερο, μετά την πρώτη Η νέα αυτή ΓΣ θεωρείται ότι έχει απαρτία με οσαδήποτε μέλη παρόντα

Οι ΓΣ διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Η διαδικασία σύγκλησής τους και ο τρόπος διεξαγωγής τους, όπου δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον παρόντα ειδικό κανονισμό ακολουθεί τα ισχύοντα στο καταστατικό της ένωσης.

Τα αντίστοιχα ισχύουν και για τα Παραρτήματα.

 

ΑΡΘΡΟ 22  ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η διαδικασία αναφέρεται στο άρθρο 37 του καταστατικού. Η εκλογή του υπεύθυνου του παραρτήματος και του αναπληρωτή του γίνεται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά στην εκλογοαπολογιστική  ΓΣ του παραρτήματος.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 23 ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

Το Π.Τ. της Ένωση φέρει στρογγυλή σφραγίδα που περιφερειακά στον εξωτερικό κύκλο γράφει τον τίτλο της Ένωσης, στον εσωτερικό κύκλο τον τίτλο του Π.Τ. και στο κέντρο το έτος ίδρυσης της ένωσης, καθώς και παράσταση της Αθηνάς που στεφανώνει ένα παιδί.

 

ΑΡΘΡΟ 24 ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

1. Το Π.Τ. τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

α) Μητρώο μελών, όπου εμφανίζεται κατ’ αύξοντα αριθμό κάθε μέλος με το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το επάγγελμα, τον τόπο εργασίας, το έτος γέννησης, την ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής.

β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του συμβουλίου του Π.Τ.

γ)Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων του Π.Τ.

δ) Βιβλίο ταμείου

ε) Κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπει ο νόμος ή αποφασίζει το συμβούλιο του Π.Τ.  Όλα τα βιβλία είναι αριθμημένα και θεωρημένα από το συμβούλιο του Π.Τ.

Είναι δυνατή η ύπαρξη και η χρήση βιβλίων σε ηλεκτρονική μορφή.

Το παράρτημα τηρεί Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και μητρώο μελών.

2. Τα μέλη της Ένωσης μετά από αίτηση τους μπορούν να λάβουν γνώση περιεχομένου αυτών των βιβλίων.

 

ΑΡΘΡΟ 25: 

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από τον παρόντα ειδικό κανονισμό και το  καταστατικό, λύεται με απόφαση του συμβουλίου του Π.Τ.  ή της Γ.Σ. του Π.Τ. αφού εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΕΤΕ, σύμφωνα με το πνεύμα του καταστατικού και της υπάρχουσας νομοθεσίας.

 

ΑΡΘΡΟ 26: 

Ο παρών ειδικός κανονισμός λειτουργίας Περιφερειακών Τμημάτων και Παραρτημάτων, συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 του καταστατικού της Ε.Τ.Ε., αποτελείται από είκοσι έξι (26) άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε, ψηφίστηκε και εγκρίθηκε νόμιμα, κατ’ άρθρο και στο σύνολο του, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό στις 30/01/09 και θα ισχύει από την ημερομηνία της Γ.Σ της ένωσης που θα τον εγκρίνει.

 

Αθήνα 30/01/2009

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γ. Γραμματέας

Γ Μουστάκας                                                     Ν Βασαγιώργης