Προαγωγή μαθητών ΕΠΑΛ στην επόμενη τάξη

ΕΠΑΛ

Για να μπορέσει κάποιος μαθητής των Επαγγελματικών Λυκείων να προαχθεί στην επόμενη τάξη, χρειάζεται να συγκεντρώνει Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.) στα μαθήματα τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5)
Είναι όμως χρήσιμο να γνωρίζει και τον τρόπο με τον οποίο προκύπτει ο Γενικός Μέσος Όρος.

Σε κάθε μάθημα που παρακολουθεί κάποιος μαθητής, λαμβάνει δύο φορές βαθμός κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ο βαθμός αυτός που λαμβάνει στο τέλος του κάθε τετραμήνου, καθορίζει τον Προφορικό Βαθμό του κάθε μαθήματος.
Ο Προφορικός Βαθμός προκύπτει από το Μέσο Όρο των βαθμών των δύο τετραμήνων, για κάθε ένα μάθημα ξεχωριστά (υπολογίζουμε δηλαδή το άθροισμα των δύο προφορικών βαθμών και διαιρούμε με το 2).
Στην  περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν έχει  λάβει βαθμό σε κάποιο μάθημα, τότε ως προφορικός βαθμός αυτού του μαθήματος λογίζεται ο βαθμός που θα λάβει στο άλλο τετράμηνο. Αν δεν λάβει βαθμό σε κανένα τετράμηνο, τότε οδηγείται ενώπιον ειδικής τριμελούς επιτροπής ( ο διευθυντής και δύο καθηγητές της ειδικότητας), το αργότερο την επόμενη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων, οπότε και εξετάζεται προφορικά στην ύλη του Β’ τετραμήνου. Το αποτέλεσμα της εξέτασης αποτελεί και τον προφορικό βαθμό του μαθήματος.
Εφ΄ όσων έχει υπολογιστεί ο προφορικός βαθμός του κάθε μαθήματος, μπορεί να γίνει και ο υπολογισμός του Βαθμού Ετήσιας Απόδοσης.
Ο Βαθμός Ετήσιας Απόδοσης σε κάθε μάθημα προκύπτει από το μέσο όρο του προφορικού και του γραπτού βαθμού που έχει λάβει ο μαθητής κατά τις γραπτές εξετάσεις (υπολογίζουμε δηλαδή το άθροισμα των δύο βαθμών και το διαιρούμε με το2).
Αν κάποιο μάθημα δεν εξετάζεται γραπτά στις τελικές εξετάσεις, τότε ως βαθμός ετήσιας απόδοσης σε αυτό το μάθημα λογίζεται ο προφορικός βαθμός.
Ο καθοριστικός βαθμός για την προαγωγή ενός μαθητή των ΕΠΑΛ στην επόμενη τάξη, είναι ο Γενικός Μέσος Όρος.
Ο Γενικός Μέσος Όρος προκύπτει μόνο από τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά, και αποτελεί το μέσο όρο των βαθμών αυτών των μαθημάτων. Δηλαγή προσθέτουμε τους Βαθμούς Ετήσιας Απόδοσης όλων των μαθημάτων που εξετάζονται γραπτά, και διαιρούμε το αποτέλεσμα με το πλήθος αυτών των μαθημάτων.
Η σπουδαιότητα του Γενικού Μέσου Όρου είναι πως κάθε μαθητής πρέπει να έχει Γενικό Μέσο Όρο μεγαλύτερο ή ίσο του 9,5 για να προαχθεί στην επόμενη τάξη. Σε αντίθετη περίπτωση παραπέμπεται αρχικά στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, όπου αν αποτύχει πάλι υποχρεώνεται να επαναλάβει πάλι τη φοίτηση στην ίδια τάξη.
Μην ξεχνάτε πως για τον υπολογισμό όλων των βαθμών, χρησιμοποιήται η προσέγγιση δεκάτου, που σημαίνει ότι τα αποτελέσματα θα έχουν μόνο ένα δεκαδικό ψηφίο. Επι πλέον ισχύει και το παλαιό ρητό όπου”το μισό είναι υπέρ του μαθητή”, οπότε γίνεται και στρογγυλοποίηση στον επόμενο ακέραιο (δηλαδή το 9,5 γίνεται 10)