ΕΠΑΛ: Κύκλοι – Τομείς – Ειδικότητες

ΕΠΑΛ


Σε επανακαθορισμό των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της αντιστοιχίας μεταξύ τους, προχώρησε το υπουργείο Παιδείας.

Η νέα απόφαση (αριθμ. 36618/Γ2/2007, που αντικαθιστά την υπ’ αριθμ. 80044/Γ2/2006) προβλέπει τα εξής:

1. Κύκλους μαθημάτων ακολουθούν οι μαθητές της Α’ τάξης των ΕΠΑΛ. 

Στην Α΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων λειτουργούν οι εξής κύκλοι μαθημάτων:

α) Τεχνολογικός

β) Υπηρεσιών

γ) Ναυτικός.

 

2. Στη Β’ τάξη των ΕΠΑΛ οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν τον τομέα που θα ακολουθήσουν.

Οι τομείς που λειτουργούν στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων είναι οι εξής:

α) Μηχανολογίας

β) Οχημάτων

γ) Ηλεκτρολογίας

δ) Ηλεκτρονικής

ε) Δομικών Έργων

στ) Εφαρμοσμένων Τεχνών

ζ) Πληροφορικής

η) Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

θ) Υγείας και Πρόνοιας

ι) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

ια) Ναυτικού Πλοιάρχων

ιβ) Ναυτικού Μηχανικών

3. Στη Γ΄τάξη οι μαθητές θα κληθούν να επιλέξουν ειδικότητα

Οι ειδικότητες που λειτουργούν είναι οι εξής:

α) Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

β) Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού

γ) Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου

δ) Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

ε) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων

στ) Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών

ζ) Σχεδιαστών Δομικών Έργων

η) Γραφικών Τεχνών

θ) Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ

ι) Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

ια) Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων

ιβ) Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

ιγ) Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

ιδ) Βοηθών Νοσηλευτών

ιε) Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων

ιστ) Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος

ιζ) Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας

ιη) Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

ιθ) Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού.