ΥΠΟΜΝΗΜΑ σχετικά με τους διορισμούς

Latest Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Στις 24-12-2019 δημοσιεύτηκε η προκήρυξη 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46 ΑΣΕΠ)  που αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.ΕΜεταξύ των άλλων καλούνται και εκπαιδευτικοί των κλάδων, ΠΕ81(Πολιτικών Μηχανικών- Αρχιτεκτόνων), ΠΕ82 (Μηχανολόγων), ΠΕ83 (Ηλεκτρολόγων) και ΠΕ84 (Ηλεκτρονικών).

 

Μέχρι σήμερα οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω κλάδων κατά κύριο λόγο είναι απόφοιτοι της ΑΣΠΑΙΤΕ και δευτερεύοντος πτυχιούχοι σχολών αντιστοίχων ειδικοτήτων ΤΕΙ ή Πολυτεχνείων. Με την εφαρμογή των διατάξεων της προκήρυξης 2ΓΕ/2019 για την σύνταξη των σχετικών πινάκων κατάταξης προβλέπεται η μοριοδότηση μεταπτυχιακού τίτλου των πτυχιούχων Πολυτεχνικών σχολών (integrated master). Πραγματοποιείται με τον τρόπο αυτό μια προκλητική και παράνομη πριμοδότηση των πτυχιούχων Πολυτεχνικών σχολών κατά είκοσι (20) μόρια. Σελ 1133 προκήρυξης«……….Α4, Α5,  Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) είκοσι (20) μονάδες. Ως δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών νοείται ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ο οποίος δεν αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού για τον κλάδο για τον οποίο τίθεται υποψηφιότητα.»

 

Αποτέλεσμα των παραπάνω θα είναι η πλήρης ανατροπή της έως σήμερα παγιωμένης αναλογίας διοριστέων πτυχιούχων πολυτεχνικών σχολών  προς πτυχιούχων σχολών τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ, κλπ), σε βάρος των δεύτερων.

 

Η μοριοδότηση μεταπτυχιακών τίτλων των πτυχιούχων Πολυτεχνικών σχολών (integrated master) είναι παράνομη κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 4589/2019.

 

Σύμφωνα με την παρ. ββ του άρθρου 57 του Ν. 4589/19 η μοριοδότηση μεταπτυχιακών τίτλων αφορά αυτούς με ελαχίστη διάρκεια ενός (1) ακαδημαϊκού έτους. «…..ββ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: είκοσι (20) μονάδες».

 

Η χρονική διάρκεια των (integrated master) είναι απροσδιόριστη, έτσι δεν καλύπτεται η απαίτηση της παρ. ββ του άρθρου 57 του ν. 4589/19 για ελάχιστη διάρκεια ενός (1) ακαδημαϊκού έτους.

 

 Αν ο νομοθέτης επιθυμούσε να συμπεριλάβει στην παραπάνω διάταξη και τα (integrated master), θα το έπραττε με δεδομένο ότι ο Ν. 4485/2017 που με το άρθρο 46  θεσμοθετεί  το ενσωματωμένο σε βασικό τίτλο μεταπτυχιακό, είναι προγενέστερος του Ν. 4589/2019.

 

Εξάλλου το πτυχίο είναι τυπικό προσόν κατάταξης ή διορισμού, επομένως σύμφωνα με την παρ. 4β του άρθρου 61 του Ν. 4589/19 δεν μπορεί να μοριοδοτηθεί.  «……..β) Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, προσόν το οποίο αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού για τον κλάδο για τον οποίο τίθεται υποψηφιότητα, δεν μοριοδοτείται.».

 

Ζητούμε  την αποκατάσταση της νομιμότητας και την απαλοιφή της προκλητικής και παράνομης πρόβλεψης στην προκήρυξη 2ΓΕ/2019 για μοριοδότηση  με είκοσι (20) μόρια των (integrated master) από την οποία τα μέλη της ΕΤΕ (απόφοιτοι της ΑΣΠΑΙΤΕ ) θίγονται .