ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΕΠΑΛ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου – ΕΠΑΛ – έχουν δύο δυνατότητες για την συνέχιση των σπουδών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.


ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ:

   Μπορούν να συμμετάσχουν σε πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή αποκλειστικά και μόνο σε τμήματα και σε σχολές του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΤΕΙ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΑΣΤΕ) των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Οι σχολές αντιστοιχούν σε γνωστικά αντικείμενα αντίστοιχα με αυτά των ειδικοτήτων του ΕΠΑΛ. Το ποσοστό των θέσεων που θα διεκδικούν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
    Ειδικότερα :

 • Οι μαθητές παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τρία (3) μαθήματα γενικής παιδείας και ένα (01) μάθημα επιλογής.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 • Νεοελληνική Γλώσσα
 • Μαθηματικά Ι
 • Φυσική Ι
 • Νεότερη Ελληνική Ιστορία
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
 • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
 • Βιολογία Ι
 • Βιολογία ΙΙ
 • Διαχείριση Φυσικών Πόρων 
 • Τα εξεταζόμενα όμως μαθήματα στις πανελλήνιες εξετάσεις είναι τα «Μαθηματικά Ι» και δύο επαγγελματικά μαθήματα που ορίζονται για κάθε ειδικότητα.
 • Προϋπόθεση για τη συμμετοχή υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής είναι η συγκέντρωση συνόλου μορίων τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων.

Προκειμένου για συμμετοχή υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής για τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει συγκεντρώσει σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου που προβλέπεται για τα τμήματα αυτά, με τον συνυπολογισμό και των μορίων του ειδικού μαθήματος. Οι συντελεστές κατά εξεταζόμενο μάθημα ορίζονται ως ακολούθως:

α) για κάθε ένα από τα δύο (02) μαθήματα ειδικότητας συντελεστής 4

β) για το μάθημα «Μαθηματικά Ι» συντελεστής 2

γ) για το ειδικό μάθημα, εφ΄ όσων επιλεγεί, συντελεστής 2


ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ:   

   Να συμμετάσχουν σε πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στα οποία εισάγονται και οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου Γενικού Λυκείου (ΑΕΙ – ΤΕΙ). Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε μαθήματα γενικής και επαγγελματικής παιδείας σε ίσο αριθμό με τα εξεταζόμενα για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.

Ειδικότερα:

 • Οι υποψήφιοι εξετάζονται  σε έξι (6) μαθήματα, εκ των οποίων τέσσερα (4) είναι γενικής παιδείας και δύο (2) είναι επαγγελματικά. Τα μαθήματα γενικής παιδείας  είναι τρία μαθήματα γενικής παιδείας  που αντιστοιχούν στα αντίστοιχα μαθήματα κατεύθυνσης των Γενικών Λυκείων, και το ένα  μάθημα επιλογής που παρακολούθησαν κατά τη φοίτηση στην Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 • Νεοελληνική Γλώσσα
 • Μαθηματικά ΙΙ
 • Φυσική ΙΙ
 • Νεότερη Ελληνική Ιστορία
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
 • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
 • Βιολογία Ι
 • Βιολογία ΙΙ
 • Διαχείριση Φυσικών Πόρων 

Τα εξεταζόμενα επαγγελματικά μαθήματα ορίζονται  για κάθε ειδικότητα με Υπουργική απόφαση.

Τα κοινά μαθήματα εξετάζονται στα ίδια θέματα και για τους δύο τύπους Λυκείων.

 • Η κατανομή των τμημάτων των σχολών στα πέντε (5) επιστημονικά πεδία είναι ίδια για τους υποψηφίους και των δύο τύπων Λυκείων (Γενικά και Επαγγελματικά).
 • Οι συντελεστές βαρύτητας στα κοινά εξεταζόμενα μαθήματα είναι ίδιοι.
 • Οι υποψήφιοι επιλέγουν τμήματα και  σχολές από δύο μόνο επιστημονικά πεδία.
 • Ο υπολογισμός των μορίων και στους δύο τύπους λυκείων γίνεται με τον ίδιο τρόπο.

(Η προφορική βαθμολογία που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά, αντικαθίστανται για τους αποφοίτους του ΕΠΑΛ με τον βαθμό της ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων αυτών στην τελευταία τάξη.)