Σχέδιο Νόμου Ειδικής Αγωγής – Προτάσεις

Pages
 •  

       ΘΕΜΑ : ¨ Σχέδιο Νόμου Ειδικής Αγωγής – Προτάσεις ¨ 

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

  Διαπιστώνουμε καθημερινά όλο και περισσότερο την θετική πρόθεση του επιτελείου σας για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμού της Ειδικής Αγωγής. Το επιβεβαιώνει η προετοιμασία που υπήρξε αλλά και το γεγονός ότι θέσατε το νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση. 

  Παρόλα αυτά νιώθουμε την ανάγκη να σας ενημερώσουμε ότι μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι:

 •  
  1. Eκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην «παιδαγωγική κατάρτιση από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» ως πρόσθετο προσόν για διάφορους κλάδους κυρίως ΑΤΕΙ, απουσιάζει στο σχέδιο του νομοθετήματος ο ιδιαίτερος ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι ίδιοι οι Πτυχιούχοι  της Ανώτερης Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων  Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) αλλά και οι Πτυχιούχοι της μετεξέλιξής της σε Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ένεκα της ισχυρής ψυχοπαιδαγωγικής βάσης που έχουν δημιουργήσει από την προηγούμενη φοίτησή τους στην Σχολή. Γεγονός που τους διαφοροποιεί εντελώς από τους παραδοσιακούς εκπαιδευτικούς των υπολοίπων κλάδων ακόμη και από εκείνους που χαρακτηρίζει ο νόμος ως Πτυχιούχους ¨Καθηγητικών Σχολών¨. Να τονιστεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι απόφοιτοι της Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. έχουν την εμπειρία της διδασκαλίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση γεγονός που προσδίδει ένα ακόμη πλεονέκτημα να διδάξουν στα ειδικά σχολεία της επαγγελματικής εκπαίδευσης.
  2. Απουσιάζει εντελώς ο ρόλος των Πτυχιούχων του ετήσιου μετα-πτυχιακού Τμήματος στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΣΥ.Π.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. που μετονομάσθηκε στην συνέχεια Πρόγραμμα Ειδίκευσης Συμβουλευτικής Προσανατολισμού ΠΕ.ΣΥ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

 

  Ως εκ τούτου προτείνουμε:

 • Να συμπληρωθεί στο άρθρο 2 παράγραφος 5 υποπαράγραφος ε) «…μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλα τα τμήματα Α.Ε.Ι., και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που παράγουν εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον για ένα εξάμηνο,…».
 • Να προηγούνται οι απόφοιτοι της Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.     ( ΠΕ17.01, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04) των υπολοίπων κλάδων εκπαιδευτικών και να δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό η ανάλογη διάρθρωση που υπάρχει στους Δασκάλους Ειδικής Αγωγής  στο άρθρο 9 προκειμένου να στελεχώσουν όπου απαιτείται τα ειδικά σχολεία του άρθρου 8 παρ.1. που είναι:  τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια, τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια, οι Ειδικές Επαγγελματικές Σχολές και τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 
 • Στο άρθρο 10 που αναφέρεται στα τυπικά προσόντα να αναφέρονται:
 •  
  1. Για τους προαναφερόμενους κλάδους ΠΕ17.01 – ΠΕ17.04 να ισχύσουν τα αντίστοιχα προσόντα των Δασκάλων Ειδικής Αγωγής που αναφέρονται στην παράγραφο 1.2.
  1. Στην υποπαράγραφο 2.2. του κλάδου ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων να αναδιαμορφωθεί ως ακολούθως: «Πτυχίο του τμήματος φιλοσοφίας – παιδαγωγικής ή φιλοσοφίας – παιδαγωγικής –ψυχολογίας ή φιλοσοφίας και κοινωνικών σπουδών ή ψυχολογίας ή κοινωνιολογίας με παιδαγωγική κατάρτιση από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή Ειδικής Αγωγής των πανεπιστημίων ή Πτυχίο Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ./ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή Πτυχίο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. με παιδαγωγική κατάρτιση από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της ημεδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής και  μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό Πανεπιστημίου της ημεδαπής, ή Πτυχίου Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΣΥ.Π.) τμήματος της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή  Πιστοποιητικό  Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Προγράμματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής.
  2. Στην υποπαράγραφο 2.10 του κλάδου ΠΕ31: πτυχίο τμήματος Ειδικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ή Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή των Τμημάτων Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών ή των Τμημάτων Κοινωνιολογίας με παιδαγωγική κατάρτιση από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή Πτυχίο Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή Πτυχίο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. με παιδαγωγική κατάρτιση από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή των Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής και εξειδίκευση:
 •  

   α) στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών ή

 •  

   β) στην κινητικότητα των τυφλών ή

 •  

   γ) στη νοηματική γλώσσα των κωφών,

 •  

   δ) στη γραφή Braille.

 •  

   Η εξειδίκευση προκύπτει από ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή   αλλοδαπή ή από επιμόρφωση στις ειδικότητες αυτές και επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών.

 • Να γίνει συμπλήρωση στο άρθρο 12: «α) Τα προσόντα τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ, με μετάθεση ή διορισμό. Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προσλαμβάνονται και πτυχιούχοι ΦΠΨ, ΦΠ, ΦΚΣ, Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. & Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., εφόσον έχουν παρακολουθήσει ετήσιο σεμινάριο επιμόρφωσης στην ειδική αγωγή, διάρκειας τουλάχιστον 400 ωρών….»
 • Στο άρθρο 18 παράγραφος 3 να προστεθούν κάτω από τους Δασκάλους οι Κλάδοι ΠΕ 17.01, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, Πτυχιούχοι της Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. λόγω της ψυχοπαιδαγωγικής βάσης των σπουδών τους.
 • Στο άρθρο 20 στην παράγραφο 1 να προστεθεί ότι τουλάχιστον δύο, από τους αρμόδιους πάρεδρους ή συμβούλους για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να προέρχονται από την επαγγελματική εκπαίδευση, αφού η ειδική αγωγή στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται κυρίως από σχολικές μονάδες της επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 • Στο άρθρο 20 στην παράγραφο 2 να συμπληρωθεί: «…απαιτείται πτυχίο τμήματος, Παιδαγωγικών, Ιατρικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών,  Πανεπιστημίου ή της Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και διδακτορικό συναφές με το αντικείμενο της θέσης και πενταετής τουλάχιστον προϋπηρεσία στην ΕΑΕ (ΣΜΕΑΕ, ΤΕ ή ΚΕΔΔΥ). Για τον διορισμό στις θέσεις παρέδρων με θητεία απαιτείται πτυχίο τμήματος παιδαγωγικών, ιατρικών ή ανθρωπιστικών σπουδών, πανεπιστημίου ή της Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, με μετεκπαίδευση διετούς διάρκειας στην ειδική αγωγή, στα διδασκαλεία των πανεπιστημίων ή σε αντίστοιχα της αλλοδαπής και μεταπτυχιακές σπουδές ΕΑΕ καθώς και πενταετής προϋπηρεσία στην ΕΑΕ (ΣΜΕΑΕ, ΤΕ ή ΚΕΔΔΥ)».
 • Στο άρθρο 26 να συμπληρωθεί στην παράγραφο 5: « Για τη μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα ΕΑΕ παρέχονται κίνητρα για την ίδρυση και λειτουργία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών σε ΑΕΙ της χώρας καθώς και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

  Ευελπιστώντας σε μια άψογη συνεργασία μαζί σας, παρακαλούμε όπως προβείτε στις ανάλογες ενέργειες. 

 
 
   

   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

    Γ. Μουστάκας

Με τιμή

Για το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.

 
 
 
Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 
 
 

Ι. Φελέκης