Ανακοινωση ύλης του ΑΣΕΠ για ΠΕ17.03 και ΠΕ17.04

Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Εξεταστέα ύλη ΑΣΕΠ για ειδικότητες των κλάδων ΠΕ12 και ΠΕ17.

Εξεταζόμενα Γνωστικά Αντικείμενα

Τα γνωστικά αντικείμενα, στα οποία εξετάζονται οι ανωτέρω υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε δύο θεματικές ενότητες (πρώτη και δεύτερη θεματική ενότητα), όπως αυτές ορίζονται από τα άρθρα 4 και 5, αντίστοιχα, αυτής της απόφασης και η εξέταση κάθε ενότητας διαρκεί τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες.