ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΣΕΠ

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Μαθήματα

 Α. Εισαγωγή

 Τόσο οι επιστημονικές μελέτες, όσο και οι αποτυχία των πρακτικών που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα δείχνουν ότι πρέπει να ακολουθηθεί μια άλλη τακτική για την επιλογή τομέων και ειδικοτήτων από τους φορείς της ΕΕΚ. Διαφορετικά θα οδηγηθούμε και πάλι σε αποτυχημένες, για την Ελληνική κοινωνία και οικονομία, πολιτικές οι οποίες θα βασίζονται σε παγιωμένες συντεχνιακές λογικές.

Οι αλλαγές πρέπει να μελετηθούν και να αποφασιστούν ταυτόχρονα, ώστε το τοπίο της ΕΕΚ, επίπεδα 4 και 5, να είναι ξεκάθαρο. Βάση είναι οι ειδικότητες του ΕΠΑΛ (επίπεδο 4) και οι ειδικότητες της τάξης Μαθητείας και των ΙΕΚ “να χτίζονται” πάνω σε αυτές (επίπεδο 5). Δεν πρέπει να υπάρχουν επικαλύψεις. Οι ειδικότητες του επιπέδου 5 δεν μπορεί να ταυτίζονται με αυτές του επιπέδου 4.

Για να γίνουν πράξη τα παραπάνω και να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία πρέπει να συμπράξουν , σε όλα τα στάδια, οι κοινωνικοί εταίροι, οι επιστημονικοί φορείς, οι επιστημονικές ενώσεις, ο Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, το ΙΕΠ και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.

Β. Κύρια σημεία της πρότασης της ΕΤΕ

 Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Προτείνεται η αλλαγή της ονομασίας του τομέα σε Τομέας Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής. Η προτεινόμενη ονομασία εκφράζει καλύτερα τα βασικά χαρακτηριστικά του τομέα.

Οι σημερινές ανάγκες του χώρου των κατασκευών εστιάζονται σε τρείς βασικές κατευθύνσεις:

  1. Σχεδίαση Τεχνικών Έργων – Εφαρμογές Γεωπληροφορικής
  2. Κατασκευή και διαχείριση τεχνικών έργων
  3. Αναβάθμιση και αποκατάσταση κτιριακών έργων

Σύμφωνα με τα παραπάνω συντάχθηκε η πρόταση της αντίστοιχης ομάδας εργασίας, η οποία διαπίστωσε την αναγκαιότητα ύπαρξης τριών ειδικοτήτων για την πλήρη κάλυψη των εργασιακών διεξόδων του τομέα.

Τομέας Μηχανολογίας

 Το θεσμοθετημένο πλαίσιο των ειδικοτήτων του μηχανολογικού τομέα κρίνεται πλήρες αφού καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της αγοράς εργασίας και μπορεί να προσφέρει το σταθεροποιητικό πλαίσιο τόσο στους μαθητές όσο και στο εργασιακό των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με το προαναφερόμενο σκεπτικό η ανάγκη αναβάθμισης της Ε.Ε. θα συμπληρωνόταν με μικρές αλλαγές στα αναλυτικά, ωρολόγια και με εκσυγχρονισμό των βιβλίων.

Τομέας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Προτείνεται η αλλαγή της ονομασίας του τομέα σε: σε ΤομέαςΗλεκτρολογίας,  Ηλεκτρονικής και Υπολογιστικών Συστημάτων.

Διαπιστώθηκε μεγάλο πρόβλημα στη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών σε σχέση με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και το μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων των αποφοίτων (οι περισσότερες εκ των οποίων καλύπτονται από αντίστοιχες άδειες άσκησης επαγγέλματος) οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από δύο μόνο ειδικότητες στη Γ τάξη.

Τεχνολογία Γυμνασίου – Εργαστήρια Δεξιοτήτων

 Βασικό συμπέρασμα είναι ότι τα δύο αυτά μαθήματα, για να επιτύχουν τους σκοπούς τους απαιτείται η θεσμοθέτηση αντίστοιχου εργαστηρίου Τεχνολογίας, με σύγχρονο εξοπλισμό ο οποίος θα μπορεί να καλύψει και τις ανάγκες της STEM εκπαίδευσης.

Θεσμός – Μάθημα ΣΕΠ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Αναγκαιότητα η ύπαρξη μαθήματος στην Γ’ Γυμνασίου, την Α’ Λυκείου και την Γ’ Λυκείου όπου οι μαθητές-τριες καλούνται να πάρουν αποφάσεις σχετικά με τον τύπο Λυκείου που θα επιλέξουν, τον τομέα ή την κατεύθυνση που θα παρακολουθήσουν καθώς και την μετάβασή τους στην αγορά εργασίας ή την συνέχιση των σπουδών τους. Απαραίτητη η ενίσχυση του θεσμού Συ.Ε.Π. και του μαθήματος Σ.Ε.Π. σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές Ειδικής Αγωγής.

Επισυνάπτονται οι αναλυτικές προτάσεις των αντίστοιχων ομάδων εργασίας

Το ΔΣ της ΕΤΕ