Φιλοτέχνηση προτομής Νίκης Δενδρινού – Αντωνακάκη.

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Συγκέντρωση χρηµάτων
για την φιλοτέχνηση και εγκατάσταση
της προτοµής της Νίκης ∆ενδρινού-Αντωνακάκη,
ιδρύτριας και πρώτης Προέδρου της Σχολής

Το ∆Σ της ΕΤΕ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασµό των πενήντα χρόνων από την ίδρυση της ΣΕΛΕΤΕ, αποφάσισε ως ένδειξη ευγνωµοσύνης και αναγνώρισης του σηµαντικού εκπαιδευτικού έργου της, τη χρηµατοδότηση κατασκευής της προτοµής της Νίκης ∆ενδρινού – Αντωνακάκη. Το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί θα ανέλθει περίπου στο ύψος των 4.500€, µετά και την ευγενική προσφορά δύο αποφοίτων της Σχολής (γλυπτική σύνθεση,χύτευση κα).
Για το σκοπό αυτό ήδη στη συνεστίαση των αποφοίτων (15 Νοέµβρη 2008) συγκεντρώθηκε το ποσό των 2.300 € και θεωρούµε ότι είναι χρέος όλων µας να υπερκαλύψουµε το υπόλοιπο.Κάθε συνάδελφος µπορεί να απευθυνθεί στους κατά τόπους υπεύθυνους των
παραρτηµάτων, οι οποίοι πρέπει να δραστηριοποιηθούν γι’αυτό το σκοπό µέχρι31/12/2008.
Για το ∆.Σ. της Ε.Τ.Ε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                       Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ