Αποστολή οδηγιών του Μαθήματος Τεχνολογίας Α ΓΕΛ και Στοιχεία τεχνολογίας Α ΕΠΑ.Λ

Τεχνολογία

Αποστολή οδηγιών του Μαθήματος Τεχνολογίας Α ΓΕΛ και Στοιχεία τεχνολογίας Α ΕΠΑ.Λ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε.
Α΄ Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 16, 11526 Αθήνα
e-mail : grassy@dide-a-ath.att.sch.gr
:lefk@otenet .gr
nhli@hol.gr

Τηλέφωνο : 210-5226297 Fax : 210-5241147

 

Oι  οδηγίες σε μορφή  doc

ΘΕΜΑ : Αποστολή οδηγιών του Μαθήματος Τεχνολογίας Α ΓΕΛ και Στοιχεία τεχνολογίας Α ΕΠΑ.Λ

 

1 . Τα μάθημα περιλαμβάνει δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τους μαθητές όπως αναλύονται στο βιβλίο του μαθητή και στις σχετικές οδηγίες προς τους καθηγητές.
Κατά την διάρκεια πραγματοποίησης αυτών των δραστηριοτήτων, στις διάφορες φάσεις της Έρευνας από τους μαθητές, ο Εκπαιδευτικός μπορεί να πραγματοποιεί ολιγόλεπτα τεστ, κατά την κρίση του και κυρίως κατά την διάρκεια παρουσίασης της μεθόδου , τα οποία μπορεί να συνεκτιμήσει στην προφορική βαθμολογία των τετραμήνων, σύμφωνα με τα ΠΔ αξιολόγησης .
Παραθέτουμε τα αποσπάσματα του Π.Δ Αξιολόγησης που αφορούν τα μαθήματα Τεχνολογίας.

ΠΔ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. (ΦΕΚ 81/τ.Α/08-05-08)Ι.
Στοιχεία Τεχνολογίας, Εφαρμογές Πληροφορικής, Ευρωπαϊκή Ένωση(Θεσμοί και Πολιτικές)

Τα μαθήματα αυτά θεωρούνται γραπτώς εξεταζόμενα και θέση γραπτού βαθμού επέχουν σε αυτά ο βαθμός σχετικής γραπτής ατομικής εργασίας που ανατίθεται στους μαθητές για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο των μαθημάτων αυτών. Το θέμα της εργασίας ανατίθεται από τον καθηγητή που διδάσκει το κάθε μάθημα και μπορεί να είναι κοινό για όλους τους μαθητές του τμήματος ή διαφορετικό για κάθε μαθητή ή ομάδα μαθητών. Η εργασία ανατίθεται σε χρόνο που κρίνει κατάλληλο ο διδάσκων και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την 1η Μαΐου.Η γραπτή αυτή ατομική εργασία είναι ανεξάρτητη από την τις ατομικές και ομαδικές συνθετικές- δημιουργικές εργασίες του άρθρου 8.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Άρθρο 7
Ενδιάμεσες Προφορικές και Γραπτές Εξετάσεις

1. Κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας μαθημάτων, η πρόοδος των μαθητών ελέγχεται με προφορική εξέταση για το μάθημα της ημέρας, η οποία διενεργείται με την υποβολή ερωτήσεων στη διδαχθείσα ύλη και κυρίως επί του μαθήματος της ημέρας. Οι εξεταζόμενοι προφορικά μαθητές βαθμολογούνται για κάθε τέτοια εξέταση.
2. Για τον έλεγχο της κατά μάθημα επίδοσης και επιμέλειας των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, εκτός της προφορικής εξέτασης, διενεργούνται ποικίλες ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις. Αυτές είναι:
α) Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διάρκειας 10 έως 15 λεπτών, που αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και πραγματοποιούνται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών και στην ύλη του μαθήματος της ημέρας. Τα θέματα που δίνονται στους μαθητές θα πρέπει να προϋποθέτουν απαντήσεις, τις οποίες να μπορούν να διατυπώσουν οι μαθητές στον προβλεπόμενο χρόνο. Τα θέματα μπορεί να έχουν τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων ερωτήσεων, οι οποίες διατυπώνονται από τον διδάσκοντα με βάση τα σχετικά παραδείγματα που περιέχονται στα σχολικά βιβλία και σύμφωνα με τις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) που αποστέλλονται στα σχολεία. Ο αριθμός των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών είναι χωρίς αριθμητικό περιορισμό και αφήνεται στην κρίση του διδάσκοντος. Τα αποτελέσματά τους αξιοποιούνται για την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του μαθητή και τη συνεχή ανατροφοδότηση της διδασκαλίας.
Προφορική βαθμολογία τετραμήνων

1. Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά:
α. Tη συμμετοχή του στη διδακτική – μαθησιακή διαδικασία.
β.Την προφορική εξέταση καθώς επίσης την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα.
γ. Tην επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες.
δ. Tις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή στο σχολείο.
ε. Tο φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, όπου αυτός τηρείται.
Στην περίπτωση που λείπουν ορισμένα στοιχεία της παραγράφου 1, ο προφορικός βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων λοιπών στοιχείων.

2. Προτείνουμε το μάθημα να διεξάγεται σε συνεχόμενο δίωρο για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία του .

3. Σας στέλνουμε το παράρτημα του μέρους Ι βιβλίου ,επεξηγήσεις για τους μαθητές σε ηλεκτρονική μορφή σελ.87-121 για αξιοποίηση κατά την κρίση σας.  Αρχείό pdf

 

Με συναδερφικούς χαιρετισμούς
Παπαδοπούλου Μαρία
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ17-01
Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός