Δελτίο Τύπου – Συνάντηση της ΕΤΕ με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης και τον  Προϊστάμενο του τμήματος Β’ Σύνδεσης της Ε.Ε.Κ και Δ.Β.Μ με την Αγορά Εργασίας

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις I

Μαρούσι, 17-12-2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Συνάντηση της ΕΤΕ με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης και τον  Προϊστάμενο του τμήματος Β’ Σύνδεσης της Ε.Ε.Κ και Δ.Β.Μ με την Αγορά Εργασίας».

Μετά από αίτημα συνάντησης της ΕΤΕ με την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας  και τον Πρόεδρο Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) για το νέο πρόγραμμα σπουδών του τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και την απουσία αντίστοιχης ειδικότητας στα ΙΕΚ το έτος 2022-2023 , την Τετάρτη 29-11-2022 η Γενική Γραμματέας της ΕΤΕ κα Βρυσούλη Νικόλ συναντήθηκε με τον κ. Δημήτριο Σουλιώτη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης και τον  κ. Αθανάσιο Τσαγκατάκη, Προϊστάμενο του τμήματος Β’, Σύνδεσης της Ε.Ε.Κ και Δ.Β.Μ με την Αγορά Εργασίας.

Συζητήθηκε η απουσία οποιασδήποτε ειδικότητας  στα ΙΕΚ σχετική με τον τομέα κατά το Α΄ εξάμηνο του 2022-2023,  η οποία οφείλετε κατά το Υ.ΠΑΙ.Θ. στην έλλειψη αιτήσεων καταρτιζόμενων στον τομέα τα προηγούμενα χρόνια. Στο ερώτημα μας γιατί εμμένουν σε εξειδικεύσεις οι οποίες δεν έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας, ειπώθηκε ότι μπορούν να γίνουν  προτάσεις για νέες ειδικότητες στο Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) και στα Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.).

Θα πρέπει να συσταθούν Οδηγοί Κατάρτισης για τις νέες ειδικότητες που θα  προταθούν,  οι οποίες να περιλαμβάνουν το θεσμικό πλαίσιο για την κάθε ειδικότητα και τις προϋποθέσεις εισόδου στο επάγγελμα, τις επαγγελματικές λειτουργίες και τα επαγγελματικά πρότυπα, καθώς και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα από άποψη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, την αντιστοίχιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε πιστωτικές μονάδες, όπου είναι δυνατόν να υπάρχουν, το ωρολόγιο πρόγραμμα με τη διδακτέα ύλη, θεωρητικής ή εργαστηριακής ενότητας, διαμορφωμένη σύμφωνα με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε μαθήματος, την εκπαιδευτική μεθοδολογία απόκτησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως η μάθηση στη μονάδα κατάρτισης, μάθηση σε χώρο εργασίας ή πρακτική άσκηση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση-κατάρτιση, τα προσόντα εκπαιδευτών, τις μεθόδους διδασκαλίας και τον αναγκαίο εξοπλισμό, όπου απαιτείται, τα μέσα διδασκαλίας, τις διαδρομές απόκτησης των προσόντων, τη διαδικασία πιστοποίησης και το πρότυπο πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένης τράπεζας θεμάτων πιστοποίησης προσόντων που αντιστοιχεί στο αντίστοιχο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Επιπρόσθετα θα πρέπει να δημιουργηθούν Προγράμματα Σπουδών και Πιστοποίησης .

Στο ερώτημα μας αν έχει λυθεί το θέμα της χρηματοδότησης των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στη θεωρητική́ και εργαστηριακή́ κατάρτιση που παρέχεται στα δημόσια ΙΕΚ αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. που συστεγάζονται με ΕΠΑΛ και ΕΚ,  για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους,  λάβαμε την απάντηση ότι οφείλουν οι διευθυντές των συνεργαζόμενων μονάδων να κάνουν αναλογιστική μελέτη και με βάση αυτή να καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα μέσα από την χρηματοδότηση τους. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η πάγια προκαταβολή των Δημοσίων ΙΕΚ χορηγείται με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται στο όνομα των Διευθυντών Ι.Ε.Κ., οι οποίοι είναι οι διαχειριστές της πάγιας προκαταβολής  για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. (ΦΕΚ 6062/Β/28-11-2022).

Το ΔΣ της ΕΤΕ