Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αρ. Φύλλου 161 6 Μαΐου 2010

 

 

Μαρούσι, 4 Μαΐου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αριθμ. Φ.908/49695/Η

Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του στοιχ. δ της παρ. 2 του άρθρου

4 του Ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων του Οργανισμού

Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλων

θεμάτων» (ΦΕΚ 152, τ.Α΄)

2. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173, τ.Α΄) «Δομή

και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ−

μάτων» όπως συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και

ισχύουν σήμερα.

3. Την με αριθμ. 48246/Ε5/25−05−2004 Υπουργική από−

φαση «Συγκρότηση Διοικούσας Επιτροπής ΑΣΠΑΙΤΕ»,

(ΦΕΚ 133/τ. ΝΠΔΔ/4.6.2004), όπως έχει τροποποιηθεί

με την αριθμ. 141042/Ε5/3.11.2008 όμοια (ΦΕΚ 473/τ.

ΥΟΔΔ/13.11.2008).

4. Τις υποβληθείσες παραιτήσεις των μελών της Δι−

οικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−

τής προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 29.700,00 Ευρώ, η

οποία αντιμετωπίζεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις

του προϋπολογισμού της ΑΣΠΑΙΤΕ, αποφασίζουμε:

Αποδεχόμαστε τις παραιτήσεις του Προέδρου Ιωσήφ

Στεφάνου του Νικολάου, του Αντιπροέδρου Σταμάτη

Παλαιοκρασά του Νικολάου και των μελών της Διοι−

κούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ Ιωάννη Ποζιού του Ευ−

αγγέλου, Σεραφείμ ΤρΙβέλλα του Στυλιανού, Βασιλικής

Στάμου του Δημητρίου, Ιωάννη Ρουσιά του Αθανασίου

και Ελισσαίου Κατσαραγάκη του Σταύρου

 

 

 

και ορίζουμε

Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, και μέλη ως εξής:

 

α. Ιωάννη Χρυσουλάκη του Νικολάου, Καθηγητή ΑΤΕΙ

Αθήνας, ως Πρόεδρο (ΑΔΤ Χ 557322).

β. Γεώργιο Τύπα του Ανδρέα, Σύμβουλο στο Παιδαγω−

γικό Ινστιτούτο, ως Αντιπρόεδρο (ΑΔΤ Κ 909904).

γ. Γεώργιο Μουστάκα του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο

του Δ.Σ. της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών, ως

μέλος (ΑΔΤ ΑΒ249240).

δ. Γεώργιο Αλέξη του Κωνσταντίνου, Αναπλ. Καθ. Μη−

χανολογίας ΤΕΙ Πειραιά, ως μέλος (ΑΔΤ Ν 090666).

ε. Παναγιώτη Αστερή του Γεωργίου, Επίκουρο Καθη−

γητή του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών

Έργων Υποδομής ΑΣΠΑΙΤΕ, ως μέλος (ΑΔΤ Χ 052679).

στ. Αργύριο Αργυρίου του Θωμά, Διευθυντή 1ου Γενι−

κού Λυκείου Ελευσίνας, ως μέλος (ΑΔΤ Χ 622156).

ζ. Δημήτριο Κεχαγιά του Ιωάννη, Αναπλ. Καθηγητή

ΑΤΕΙ Αθήνας, ως μέλος (ΑΔΤ ΑΙ 519419).

(Η από 3−5−2010 βεβαίωση της ΑΣΠΑΙΤΕ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 4 Μαΐου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

{linkr:bookmarks;size:small;text:nn;separator:+;badges:p}