Καθηγητές δύο κατηγοριών δημιουργεί το ΥΠΔΒΜΘ.

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Καθηγητές δύο κατηγοριών…..

Με την Υπουργική απόφαση για τη στελέχωση των ΚΠΕ (Αρ.Πρωτ.83688/Γ7/22-07-2011) το Υπουργείο Παιδείας  Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αποκλείει από τη διαδικασία όσους δεν έχουν Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών  ως προσόν διορισμού (άρθρο 2, παρ. 4) και έτσι δημιουργεί εκπαιδευτικό προσωπικό δύο κατηγοριών : Πανεπιστημιακής Στάθμης και μη Πανεπιστημιακής  Στάθμης !

Με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση:

1.Αποκλείονται από το δικαίωμα υποψηφιότητας χιλιάδες εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πτυχιούχοι ΑΕΙ, που στελεχώνουν μέχρι σήμερα επάξια όλους τους τύπους σχολείων της βαθμίδας αυτής.

2.Καταργείται στην πράξη ο Ν.3549/07 , ΦΕΚ 29/20-3-2007, ο οποίος στο άρθρο 2 αναφέρει: 

« α) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ( Α.Ε.Ι) , κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος, είναι τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης , η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:   

αα) τον πανεπιστημιακό τομέα , ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία  και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και                                                                               

ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος  περιλαμβάνει τα  Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)», και αναιρείται η έννοια της Ενιαίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

3.Δηλώνεται πραγματική και συμβολική υποβάθμιση όλων των Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών, μείωση του επιστημονικού επιπέδου και του κοινωνικού κύρους τους ενώ δεν αναγνωρίζεται η μορφωτική, τεχνολογική, κοινωνική και περιβαλλοντική αξία της τεχνικής – επαγγελματικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης.

4. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων., 4/8//2011 είναι στην αιχμή των διακοπών και πολλοί συνάδελφοι δεν θα δουν την πρόσκληση. Πρέπει να μεταφερθεί τουλάχιστον στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Παρακαλούμε την Αξιότιμη  Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να επανακοινοποιήσει άμεσα στο ορθό την παραπάνω Υπουργική Απόφαση, πριν  προκύψουν σοβαρά προβλήματα από την εφαρμογή της.