Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων 2011-2012

Αναπληρωτές

Δελτίο Τύπου

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01 και ΔΕ01, να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2011-2012 για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων-Δηλώσεων ορίζεται από 07/07/2011   μέχρι  15/07/2011.

Για την εγκύκλιο, την αίτηση-δήλωση και τα συνοδευτικά αρχεία πατήστε εδώ.

 

1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
—–
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
—–
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ.:151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
email:t08deab@ypepth.gr
Πληροφορίες: Τ. Τριανταφύλλου,
Μ. Ευαγγέλου, Φ. Λυμπεροπούλου,
Μ. Μπατσαλιά, Χ. Μοσχονά,
Π. Παρασκευιώτου
Τηλέφωνο: 210 3442332
210 3442931
210 3442933
FAX : 210 3442193
ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και
ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και
αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2011-2012 ».
Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στα πλαίσια της
κατάρτισης πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων των κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών του κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(Ε.Β.Π.) από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, καλεί τους υποψηφίους των κλάδων αυτών να υποβάλουν αιτήσεις με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η πρόσληψη των αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
διέπεται από τις διατάξεις :
1. Των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του Κεφ. Β΄ του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ
78/τ.Α΄) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες
διατάξεις» και των παρ. 1 και 4 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄)
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Μαρούσι, 30-6-2011
Αρ.Πρωτ.: 72502 /Γ6
Βαθμός Προτερ.
ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακές Δ/νσεις
Π.Ε. και Δ.Ε.
2. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε.
3. ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
4. Γραφεία Π.Ε. , Δ.Ε. και Ε.Ε.
(μέσω των οικείων Δ/νσεων)
ΑΔΑ: 4Α359-ΛΔ
2
«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες», με τις οποίες προβλέπεται η πρόσληψη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου και αναφέρονται στο 20% των ΑμεΑ επί των
προσλήψεων.
2. Της παραγράφου 2 περίπτωση Α΄ και της παραγράφου 8 του άρθρου 35 του ν.
1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», με την οποία συνιστώνται οι
κλάδοι του Ε.Ε.Π. και ορίζονται τα τυπικά προσόντα διορισμού τους.
3. Της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄) «Ρύθμιση
εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις».
4. Της περίπτωσης ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ
118/τ.Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις».
5. Του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως συμπληρώθηκε
με την περίπτωση α) της παραγράφου 5 του άρθρου 56 του ν. 3966/2011.
6. Του άρθρου 18 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την
περίπτωση β) της παραγράφου 5 του άρθρου 56 του ν. 3966/2011.
7. Των περιπτώσεων α), β) και γ) της παραγράφου 4, των περιπτώσεων α), β) και γ)
της παραγράφου 5 και των περιπτώσεων α) έως γ) της παραγράφου 10, του
άρθρου 3 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες και άλλες διατάξεις».
8. Της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 3699/2008.
9. Της υπ’ αριθ. 32/2011 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
Τμήμα Γ΄.
10. Του άρθρου 13 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ.Α΄) «Σύνθεση, συγκρότηση και
λειτουργία συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών κλπ» .
11. Της υπ’ αριθμ. 60442/Γ6/17-6-2005 (ΦΕΚ 902/τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης
«Καθορισμός διαδικασίας επιλογής του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού και
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των ΚΔΑΥ και των ΣΜΕΑ. Κριτήρια επιλογής και
τοποθέτησης», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 90051/Γ6/9-9-2005 Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ 1349/τ.Β΄).
12. Της υπ’ αριθμ. 1120/Η/7-1-2010 (ΦΕΚ 1/τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων».
13. Της παραγράφου 4, του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄) «Εθνική
Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»
14. Της υπ’ αριθ. 72489 / Γ6 / 30-6-2011 Υπουργικής Απόφασης.
ΑΔΑ: 4Α359-ΛΔ
3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ι. Δικαιολογητικά
1. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι από τους κλάδους του
Ε.Ε.Π. και ως αναπληρωτές από τον κλάδο Ε.Β.Π. για τη στελέχωση των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και των
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και κατέχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για μόνιμο διορισμό σε
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ., όπως περιγράφονται παρακάτω, καλούνται να υποβάλουν αίτηση
στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και μόνο, στην οποία επιθυμούν να
προσληφθούν. Τυχόν υποβολή αιτήσεων σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης επισύρει τη διαγραφή τους από όλους τους πίνακες.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 1 Ιουλίου 2011 μέχρι 15 Ιουλίου 2011.
2. Στην αίτηση προσδιορίζεται ο κλάδος και η ειδικότητα του κάθε υποψηφίου. Με την
αίτηση η οποία αποτελεί και δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86 συνυποβάλλονται:
α) Τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου (φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής
ταυτότητας ή του διαβατηρίου)
β) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και για τίτλους της αλλοδαπής,
βεβαίωση ότι είναι ισότιμα και αντίστοιχα με τα απονεμόμενα πτυχία των πανεπιστημίων
της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ήτοι του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
ή του Συμβουλίου αναγνώρισης τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ( ΣΑΕΙ) άρθρο 10 του Π.Δ.
165/2000 ή από την Επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού. Στο
βασικό τίτλο να αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης και ο βαθμός αυτού. Σε περίπτωση που
εκκρεμεί η έκδοση του πτυχίου, για τυπικούς καθαρά λόγους θα γίνεται δεκτή βεβαίωση
του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος, στην οποία θα αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
Επισήμανση: Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που
επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην Ελληνική
γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο
μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας
στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο άμισθο διερμηνέα για τη γλώσσα για την
οποία έχει διοριστεί, με εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής για τον οποίο
υποβάλλεται μόνο πράξη αναγνώρισης.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, στην οποία δηλώνεται ότι:
• επιθυμεί να προσληφθεί ως αναπληρωτής ή και ωρομίσθιος.
• έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει οριστικά, νόμιμα,
απαλλαγεί από αυτές.
• δεν απολύθηκε από θέση υπηρεσίας του δημόσιου τομέα λόγω πειθαρχικού
παραπτώματος ή άλλης αιτίας που συνεπάγεται οριστική απόλυση ή λόγω
ανεπάρκειας κατά την εκτέλεση καθηκόντων.
ΑΔΑ: 4Α359-ΛΔ
4
• δεν διώκεται ποινικά ή δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα, το οποίο αποτελεί
σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο.
• είναι υγιής και θα υποβάλλει πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή ή Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας εντός μηνός από την ημερομηνία
της πρόσληψής του. Υποψήφιες κυοφορούσες δεν υποχρεούνται να υποβάλουν
πιστοποιητικό υγείας.
Το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό στρατολογίας (τύπου Α)
αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών, τυφλοί, κωφοί και γενικά άτομα με ειδικές
ανάγκες ή αναπηρία, υποβάλλουν πιστοποιητικό Α/θμιας ή Β/θμιας Υγειονομικής
Επιτροπής από το οποίο προκύπτει η κατηγορία της ειδικής ανάγκης και το ποσοστό
αναπηρίας, η οποία αναπηρία δεν οφείλεται σε θέματα ψυχικής υγείας.
Οι υποψήφιοι που είναι γονείς παιδιών με αναπηρία, σε ποσοστό τουλάχιστον 67%,
επισυνάπτουν βεβαίωση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής και πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης.
δ) Δήλωση προτίμησης για την πρόσληψη σε μια ή περισσότερες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
που ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
ε) Οι υποψήφιοι που μετέχουν σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα κατά τις
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρα 32, 31 παρ. 3 του ν. 3528/2007 αντίστοιχα),
μπορούν να υποβάλουν Αίτηση για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, αλλά δεν
μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν προηγουμένως δεν παραιτηθούν με οποιονδήποτε
τρόπο ή δεν αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.
στ) Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες της ίδιας Περιφερειακής
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία υποβάλλουν εκ νέου αίτηση μπορούν να υποβάλουν
εφόσον το επιτρέπει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης μόνον τα παρακάτω
δικαιολογητικά :
α) Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων
β) Εφόσον έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα νέα πιστοποιητικά της κατηγορίας στην
οποία ανήκουν, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου.
Επισημαίνεται ότι η ιδιότητα αυτή πρέπει να συντρέχει και κατά το χρόνο πρόσληψης.
γ) Οι υποψήφιοι που είναι οι ίδιοι άτομα με ειδικές ανάγκες, σε ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον 67%, ή είναι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, θα
πρέπει να υποβάλουν εκ νέου τα πιστοποιητικά. Σε περίπτωση που έχει παρέλθει διετία
από την έκδοση του πιστοποιητικού της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής
Επιτροπής μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, θα πρέπει να
υποβάλουν νέο πιστοποιητικό. Για τα πιστοποιητικά που έχουν ισόβια ισχύ (και έχει
παρέλθει διετία από την έκδοσή τους), δεν απαιτείται η έκδοση νέων, αρκεί δηλαδή η
υποβολή των ήδη υπαρχόντων.
ΑΔΑ: 4Α359-ΛΔ
5
δ) Για τις περιπτώσεις που έχουν μεταβληθεί προσωπικά στοιχεία (Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.,
Διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου κλπ), αυτά θα δηλώνονται υποχρεωτικά με
υπεύθυνη δήλωση.
Σε περίπτωση που η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ζητήσει από τον
υποψήφιο την εκ νέου προσκόμιση όλων των προβλεπομένων εγγράφων (τίτλων,
πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπ) ο υποψήφιος υποχρεούται να τα προσκομίσει.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ : Επειδή οι θέσεις του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. είναι ενιαίες για την Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν, εφόσον επιθυμούν,
σε μία προτίμηση όλες τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
καθώς και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε επίπεδο Νομού.
3. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τη διαγραφή του υποψηφίου από
τους πίνακες ή την απόλυσή του, εφόσον έχει προσληφθεί και τις προβλεπόμενες από τις
κείμενες διατάξεις κυρώσεις.
4. Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατά
την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
5. Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων δεν υφίσταται (άρθρο 10 παραγρ. 11 του ν.
3051/2002 ΦΕΚ 220/τ.Α΄/20-9-2002). Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το 21ο έτος. Για τη
συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η
Ιανουαρίου του έτους γέννησης.
ΙΙ. Τυπικά προσόντα διορισμού κατά κλάδο
1.. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ
Για τον κλάδο ΠΕ 21 απαιτείται: α) πτυχίο Θεραπευτών του λόγου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
ισότιμο της αλλοδαπής ή β) πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο
της αλλοδαπής και μεταπτυχιακός τίτλος με εξειδίκευση στη θεραπεία του λόγου
αναγνωρισμένος από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή γ) πτυχίο Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής ή Φ.Π.Ψ. και μεταπτυχιακός τίτλος με εξειδίκευση στη θεραπεία του λόγου
αναγνωρισμένος από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
2.. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ
Για τον κλάδο ΠΕ 26 απαιτείται πτυχίο Θεραπευτών του Λόγου ιδρύματος Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι. ) της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο
από το Ι.Τ.Ε.
Η κατανομή των θέσεων των δύο κλάδων ΠΕ21 και ΠΕ26 θα γίνεται ισόποσα. Σε περίπτωση
έλλειψης υποψηφίων σε έναν από τους δύο κλάδους, η πρόσληψη μπορεί να γίνεται από
τον άλλο κλάδο.
ΑΔΑ: 4Α359-ΛΔ
6
3.. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Πτυχίο του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας
ή Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών ή Ψυχολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή Ειδικής Αγωγής των Πανεπιστημίων της
ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο Πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό
Προσανατολισμό Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο Πανεπιστημίου της
αλλοδαπής.
4.. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Πτυχίο Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, με
προτίμηση στην ειδίκευση της Παιδαγωγικής ή Σχολικής Ψυχολογίας και άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος. Για τους αποφοίτους Φ.Π.Ψ. πριν το 1993 απαιτείται μεταπτυχιακό στην
Ψυχολογία και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Ειδίκευση νοείται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Παιδαγωγική ή Σχολική
Ψυχολογία.
5.. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ24 ΠΑΙΙΔΟΨΥΧΙΙΑΤΡΩΝ
Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, με
ειδικότητα στην Παιδοψυχιατρική.
6.. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Πτυχίο Νοσηλευτικής ή Επισκεπτών Υγείας ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπ/σης της ημεδαπής
ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής και α) πτυχίο του τμήματος Εκπαιδευτικής
και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας ή β) πτυχίο της ΠΑ.ΤΕ.Σ. /ΣΕ.ΛΕ.ΤΕ. ή πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης
που χορηγείται από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων των υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. του
κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές
κάτοχοι πτυχίου Νοσηλευτικής ή Επισκεπτών Υγείας Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι που
διαθέτουν τα ανωτέρω προσόντα εγγράφονται στους πίνακες του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών
Νοσηλευτών ύστερα από τους υποψήφιους που διαθέτουν τα προσόντα της παραγράφου 6
του άρθρου 2 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ. Α΄). Η προϋπηρεσία των προσλαμβανομένων,
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο προσμετράται για τον κλάδο ΠΕ25 Σχολικών
Νοσηλευτών και μόνον, τα δε ιδιαίτερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται με
τις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ της αριθμ. 27922/Γ6/8-3-2007 απόφασης του Υφυπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 449/τ.β΄).
ΑΔΑ: 4Α359-ΛΔ
7
7.. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ28 ΦΥΣΙΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Πτυχίο Τμήματος Φυσικοθεραπευτών ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής
ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.
8.. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Πτυχίο Τμήματος Εργασιοθεραπευτών ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής
ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.
9.. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ30 ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΓΩΝ
Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο
και αντίστοιχο της αλλοδαπής.
Ειδικά για τους υποψηφίους των κλάδων ΠΕ26 Θεραπευτών λόγου, ΠΕ28
Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών & ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, που έχουν
πτυχίο Τ.Ε.Ι. απαιτείται και πτυχίο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή πτυχίο Τμήματος Ειδικής Αγωγής Α.Ε.Ι.
ή Παιδαγωγικών τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή των Τμημάτων
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή των Τμημάτων Φιλοσοφίας και Κοινωνικών
Σπουδών ή των Τμημάτων Κοινωνιολογίας ή των τμημάτων Πολιτικών Επιστημών ή
Δημόσιας Διοίκησης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχίο του Τμήματος Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής, Κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή πτυχίο τμήματος Α.Ε.Ι.
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, αντίστοιχου προς την ειδικότητά
τους.
Στους κλάδους αυτούς μετέχουν και υποψήφιοι που δεν έχουν τα πρόσθετα προσόντα της
παραγράφου αυτής, αλλά έπονται των υποψηφίων που έχουν τα πρόσθετα προσόντα.
10.. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 31 εξειδικευμένου:
αα) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών,
ββ) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των
Τυφλών και
γγ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.
Για τους κλάδους ΠΕ31, ως τυπικά προσόντα ορίζονται τα εξής : Πτυχίο τμήματος Ειδικής
Αγωγής Α.Ε.Ι. ή παιδαγωγικών τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή των
τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή των τμημάτων Φιλοσοφίας και
Κοινωνικών σπουδών ή των τμημάτων Κοινωνιολογίας ή των τμημάτων Πολιτικών
Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της
αλλοδαπής και εξειδίκευση :
αα) στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή
ββ ) στην Κινητικότητα των Τυφλών ή
γγ ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.
ΑΔΑ: 4Α359-ΛΔ
8
Η εξειδίκευση προκύπτει από ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή στην
αλλοδαπή ή από επιμόρφωση στις ειδικότητες αυτές και επαγγελματική εμπειρία τριών
τουλάχιστον ετών. Διευκρινίζεται ότι :
α) Οι ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές αναφέρονται μόνο στις ειδικότητες της
ανωτέρω παραγράφου, δηλαδή μεταπτυχιακός τίτλος στον Επαγγελματικό
Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα των Τυφλών ή στη Νοηματική Γλώσσα
των Κωφών.
β) Ως επιμόρφωση λογίζεται αυτή που αναγνωρίζεται επίσημα από το Κράτος, είναι
τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας και αφορά μόνο στις ειδικότητες της ανωτέρω παραγράφου,
δηλαδή επιμόρφωση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην
Κινητικότητα των Τυφλών ή στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.
γ) Δεν λογίζονται ως τυπικό προσόν διορισμού του κλάδου ΠΕ31 τα σεμινάρια
ετήσιας επιμόρφωσης-εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.) των άρθρων
20 και 21 του ν. 3699/2008, επειδή αφορούν αποκλειστικά τους Εκπαιδευτικούς
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
δ) Η επαγγελματική εμπειρία των τριών τουλάχιστον ετών αποτελεί τυπικό προσόν
διορισμού του κλάδου ΠΕ31 και δεν μοριοδοτείται.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Μέχρι να συσταθούν οργανικές θέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. των
κλάδων ΠΕ35 (Παιδιάτρων με εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία ή Νευρολόγων με
εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία) και ΠΕ36 (Μουσικοθεραπευτών) των περιπτώσεων α
και β, της παραγράφου 2, του άρθρου 19 του ν. 3699/2008, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις
υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα ένταξης σε αυτούς τους κλάδους, των
παραγράφων 2.1. και 2.2., του άρθρου 20 του ν. 3699/2008.
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ1, ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πτυχίο Τμήματος Προσχολικής Αγωγής για παιδιά με ειδικές ανάγκες ή τμήματος
Κοινωνικών Φροντιστών Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου ή του αντίστοιχου Τμήματος ειδίκευσης
Επιμελητών Κοινωνικής Πρόνοιας ή Νηπιοβρεφοκόμων των πρώην Τεχνικών
Επαγγελματικών Λυκείων & Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων ή πτυχίο Προσχολικής Αγωγής
Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών με ειδικές ανάγκες Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.) ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων, Δημιουργίας και Έκφρασης Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Για τα δύο τελευταία απαιτείται βεβαίωση
πιστοποίησης από τον Ο.Ε.Ε.Κ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ο Περιφερειακός Διευθυντής
Εκπαίδευσης, προβαίνει στον έλεγχο των αιτήσεων και στη σύνταξη των πινάκων Α και Β
κατά ειδικότητα.
ΑΔΑ: 4Α359-ΛΔ
9
Για τη σύνταξη των πινάκων λαμβάνεται υπόψη το βασικό πτυχίο σπουδών στην ειδικότητα
και στη συνέχεια τα ειδικά προσόντα.
Στον ΠΙΝΑΚΑ Α΄ εντάσσονται όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα για διορισμό στην αντίστοιχη
ειδικότητα και είναι άτομα με ειδικές ανάγκες σε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67 %, η
οποία δεν οφείλεται σε θέματα ψυχικής υγείας.
Στον ΠΙΝΑΚΑ Β΄ εντάσσονται όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα για διορισμό στην αντίστοιχη
ειδικότητα και δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του πίνακα Α΄.
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων γίνεται με τα παρακάτω μοριοδοτούμενα κριτήρια:
Για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
α) Χρόνος κτήσης πτυχίου 0,3 της μονάδας για κάθε έτος και μέχρι τρεις (3) μονάδες.
β) Η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου
της προς πλήρωση θέσης ή στην Ειδική Αγωγή, έξι (6) μονάδες.
γ) Η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών στις ανθρωπιστικές επιστήμες τέσσερις
(4) μονάδες.
δ) Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους,
στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου της προς πλήρωση θέσης ή στην Ειδική Αγωγή, τρεις
(3) μονάδες.
ε) Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις ανθρωπιστικές επιστήμες, δύο (2)
μονάδες.
Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν
αναγνωρισθεί από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Στις περιπτώσεις που υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου στο
ίδιο αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνον ο διδακτορικός τίτλος.
στ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. μία (1) μονάδα.
ζ) Πιστοποιημένη γνώση μιας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2 0,50 μονάδες.
η) Πιστοποιημένη γνώση μιας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2
μία (1) μονάδα.
Αν ο υποψήφιος κατέχει διαφόρων επιπέδων αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης
γλώσσας μοριοδοτείται μόνον η πιστοποιημένη γνώση στο ανώτερο επίπεδο.
θ) Πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ
της μοριοδότησης της πρώτης ξένης γλώσσας του αντίστοιχου επιπέδου.
Η γνώση ξένης γλώσσας μοριοδοτείται με βάση τίτλους που ορίζονται από τα
προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π.
ΑΔΑ: 4Α359-ΛΔ
10
Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας, εάν οι επικαλούμενοι
τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια
γλώσσα.
ι) Προϋπηρεσία στον Δημόσιο (εκτός από αυτήν που έχει αποκτηθεί σε θέση
αναπληρωτή ή ωρομισθίου σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Δ.Α.Υ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) ή στον Ιδιωτικό Τομέα με
σχέση εξαρτημένης εργασίας και με αντικείμενο τα άτομα με αναπηρία ή με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία έχει αποκτηθεί μετά την κτήση του βασικού τίτλου
σπουδών μισή (0,50) μονάδα για κάθε εξάμηνο και μέχρι τρεις (3) μονάδες. Η προϋπηρεσία
στον Ιδιωτικό Τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και του
φορέα που πραγματοποιήθηκε.
Προϋπηρεσία των υποψηφίων, η οποία αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια συμμετοχής σε
εταιρείες ή με εμπορική ιδιότητα, κατά την έννοια των άρθρων 32 και 31 παράγραφος 3 του
ν. 3528/2007, δεν μοριοδοτείται.
ια) Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε σε θέση αναπληρωτή ή ωρομισθίου σε
Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Δ.Α.Υ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. υπολογίζεται στο σύνολό της και μοριοδοτείται με 0,10
μονάδες για κάθε μήνα.
Για τον υπολογισμό της μοριοδότησης της συνολικής προϋπηρεσίας του
υποψηφίου, υπολογίζεται το σύνολο της προϋπηρεσίας του σε μήνες πολλαπλασιαζόμενο
επί 0,10. Προϋπηρεσία μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών στρογγυλοποιείται σε μήνα.
Προϋπηρεσία μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών δεν υπολογίζεται.
Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων κατ’ αναλογία με
τον Α.Σ.Ε.Π., και η πρακτική άσκηση, δεν προσμετράται σαν προϋπηρεσία και δεν
μοριοδοτείται.
ιβ) Συγγραφικό έργο (επιστημονικά βιβλία, άρθρα δημοσιευμένα σε επιστημονικά
περιοδικά, ή δημοσιευμένες εισηγήσεις σε πρακτικά συνεδρίων) από μηδέν (0) έως πέντε
(5) μονάδες.
Για την αξιολόγηση του συγγραφικού έργου αρμόδια είναι τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
ιγ) Οι υποψήφιοι, που είναι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον
67%, δύο (2) μονάδες.
ιδ) Οι υποψήφιοι, οι οποίοι είναι πολύτεκνοι, τρεις (3) μονάδες.
Στην κατηγορία των πολυτέκνων ανήκουν :
• οι γονείς τεσσάρων ή περισσοτέρων τέκνων, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζοντα ή
υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,
• ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων και
είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα,
ΑΔΑ: 4Α359-ΛΔ
11
• ο ένας από τους γονείς εφόσον κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος
πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, εφόσον έχει
τουλάχιστον τρία τέκνα,
• τα απορφανισμένα τέκνα αν είναι τουλάχιστον δύο, σε περίπτωση θανάτου και των δύο
γονέων, απολαμβάνουν τα ευεργετήματα των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της παρ.
1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 ως κατωτέρω, ήτοι :
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις πολυτέκνων χορηγείται η ιδιότητα του
πολυτέκνου για τους έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τέκνων από έναν ή
περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν
έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε
αναγνωρισμένες Τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και
αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος
της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά υπολογίζονται και εκείνα με αναπηρία σε ποσοστό
τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Για την απόδειξη των παραπάνω πρέπει να υποβληθούν όλα τα κατά περίπτωση
πρόσφατα δικαιολογητικά, δηλαδή να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου.
Διευκρινίσεις :
Ως χρόνος κτήσης πτυχίου θεωρείται:
i) για τους Παιδοψυχίατρους ο χρόνος κτήσης της ειδικότητας,
ii) για τους ΠΕ23 αποφοίτους Φ.Π.Ψ. πριν το 1993 και για τους ΠΕ21 με πτυχίο
παιδαγωγικού τμήματος και μεταπτυχιακό στη λογοθεραπεία ο χρόνος κτήσης του
μεταπτυχιακού. Για τους ΠΕ31, ο χρόνος κτήσης του μεταπτυχιακού ή της επιμόρφωσης,
iii) για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή και έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα
και αντίστοιχα, ως ημερομηνία κτήσης θεωρείται η ημερομηνία αρχικής κτήσης του πτυχίου
της αλλοδαπής εάν η αναγνώριση έγινε χωρίς εξέταση μαθημάτων σε ιδρύματα της
ημεδαπής, άλλως η ημερομηνία χορήγησης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από
τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα, εάν για την αναγνώριση προηγήθηκε εξέταση σε ιδρύματα
της ημεδαπής.
Δεν μοριοδοτείται ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών όταν μαζί με τον βασικό τίτλο
σπουδών αποτελούν τυπικό προσόν διορισμού.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη η ημεροχρονολογία κτήσης του
πτυχίου και εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψήφιους, λαμβάνεται
υπόψη ο βαθμός πτυχίου. Εάν και πάλι προκύψει ισοβαθμία γίνεται κλήρωση παρουσία
των ενδιαφερομένων.
ΑΔΑ: 4Α359-ΛΔ
12
Για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
Για την κατάταξη με τα ίδια προσόντα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω μοριοδοτούμενα
κριτήρια :
α) Ο βαθμός απολυτηρίου T.E.E. , Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων μισή
(0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δεκαπέντε (15), ενώ για τo πτυχίο ή δίπλωμα Ι.Ε.Κ.
μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δώδεκα (12). Ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος
των Ι.Ε.Κ. αναγράφεται στη βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ.
β) Προϋπηρεσία στον Δημόσιο (εκτός από αυτήν που έχει αποκτηθεί σε θέση
αναπληρωτή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή στον Ιδιωτικό Τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας και με
αντικείμενο τα άτομα με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία έχει
αποκτηθεί μετά την κτήση του βασικού τίτλου σπουδών μισή (0,50) μονάδα για κάθε
εξάμηνο και μέχρι τρεις (3) μονάδες. Η προϋπηρεσία στον Ιδιωτικό Τομέα αποδεικνύεται με
βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.
Προϋπηρεσία των υποψηφίων, η οποία αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια συμμετοχής
σε εταιρείες ή με εμπορική ιδιότητα κατά την έννοια των άρθρων 32 και 31, παράγραφος 3
του ν. 3528/2007 δεν μοριοδοτείται.
γ) Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε σε θέση αναπληρωτή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., υπολογίζεται
στο σύνολό της και μοριοδοτείται με 0,10 μονάδες για κάθε μήνα.
Για τον υπολογισμό της μοριοδότησης της συνολικής προϋπηρεσίας του
υποψηφίου, υπολογίζεται το σύνολο της προϋπηρεσίας του σε μήνες πολλαπλασιαζόμενο
επί 0,10. Προϋπηρεσία μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών στρογγυλοποιείται σε μήνα.
Προϋπηρεσία μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών δεν υπολογίζεται.
δ) Οι υποψήφιοι, οι οποίοι είναι πολύτεκνοι τρεις (3) μονάδες.
Στην κατηγορία των πολυτέκνων περιλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις του εδαφίου ιδ),
που ισχύουν για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό.
ε) Οι υποψήφιοι που είναι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον
67%, δύο (2) μονάδες.
Οι πίνακες που καταρτίζονται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,
αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο, στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Για την υποβολή από τους υποψηφίους
τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών, από την ανάρτηση των
πινάκων.
ΑΔΑ: 4Α359-ΛΔ
13
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και
εξετάζονται από τα οικεία Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Μετά την εξέταση των ενστάσεων από τα
Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., καταρτίζονται οριστικοί πίνακες, οι οποίοι κυρώνονται από τον Περιφερειακό
Διευθυντή Εκπαίδευσης και ισχύουν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στην Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων, των διορισμών και των
αποσπάσεων των μονίμων μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι Διευθυντές Εκπαίδευσης
προσδιορίζουν με προσωπική τους ευθύνη τις λειτουργικές ανάγκες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
αρμοδιότητάς τους, σε αναπληρωτές και ωρομισθίους των κλάδων Ε.Ε.Π. και σε
αναπληρωτές του κλάδου Ε.Β.Π. αφού:
α) εκτιμήσουν τις λειτουργικές ανάγκες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σύμφωνα με τον αριθμό των
μαθητών και τις ιδιαιτερότητές τους και
β) προσδιορίσουν τις περιπτώσεις που μπορούν να καλυφθούν με συμπλήρωση ωραρίου.
Οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επίσης με προσωπική τους ευθύνη προσδιορίζουν τις
λειτουργικές ανάγκες των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε αναπληρωτές ή ωρομισθίους των κλάδων Ε.Ε.Π.
Οι πίνακες των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και των
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. υποβάλλονται στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
2. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, με απόφασή του, ύστερα από πρόταση του
Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. προβαίνει στην πρόσληψη και τοποθέτηση των αναπληρωτών και ωρομισθίων
σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
Από κάθε κλάδο του πίνακα Α΄ προσλαμβάνονται αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε ποσοστό
20% επί των προσλήψεων, οι οποίοι προηγούνται στην τοποθέτηση.
3. Oι υποψήφιοι για πρόσληψη καλούνται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο να
αναλάβουν καθήκοντα σε τακτή από την πρόσκλησή τους ημερομηνία. Η τοποθέτηση
γίνεται ύστερα από δήλωσή τους στα υπάρχοντα λειτουργικά κενά. Μετά την τοποθέτησή
τους, διαβιβάζεται ο φάκελος στους Διευθυντές Εκπαίδευσης, στη δικαιοδοσία των οποίων
ανήκει η σχολική μονάδα, ή στους Προϊσταμένους των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., οι οποίοι φροντίζουν για
τα υπηρεσιακά θέματα των προσληφθέντων (μισθοδοσία, άδειες, βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας κλπ).
4. Οι αναπληρωτές Ε.Ε.Π. προσλαμβάνονται με το Εισαγωγικό Μισθολογικό Κλιμάκιο του
κλάδου τους. Στους αναπληρωτές Ε.Ε.Π. καταβάλλονται οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως
πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό
κατηγορίας ΠΕ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
ΑΔΑ: 4Α359-ΛΔ
14
5. Οι αναπληρωτές Ε.Β.Π. προσλαμβάνονται με το Εισαγωγικό Μισθολογικό Κλιμάκιο 17
της κατηγορίας ΔΕ-Εκπαιδευτικοί. Στους αναπληρωτές Ε.Β.Π. καταβάλλονται οι αποδοχές
και οι πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις, που καταβάλλονται στο εκπαιδευτικό
προσωπικό κατηγορίας ΔΕ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις.
Η αμοιβή των ωρομισθίων Ε.Ε.Π. υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
προτελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008.
Ωρομίσθιοι Ε.Β.Π. δεν προσλαμβάνονται.
Αν εξαντληθούν οι πίνακες της μιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης αναζητούνται
αναπληρωτές από πίνακες άλλων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
6. Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές και δεν
προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας
διαγράφονται από τον πίνακα για το διανυόμενο διδακτικό έτος. Οι ωρομίσθιοι μπορούν να
δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να αναλάβουν υπηρεσία χωρίς κυρώσεις. Των κυρώσεων
απαλλάσσονται όσοι προσλαμβάνονται μετά την 1η Μαρτίου κάθε διδακτικού έτους.
7. Οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι Ε.Ε.Π. καθώς και οι αναπληρωτές Ε.Β.Π.
προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία
αρχίζει με την ανάληψη υπηρεσίας τους στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
και λύεται αυτοδίκαια.
Οι αναπληρωτές Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. απολύονται με τη λήξη του διδακτικού έτους της
βαθμίδας που υπηρετούν.
Οι αναπληρωτές Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι συμπληρώνουν ωράριο σε σχολική μονάδα
άλλης βαθμίδας, απολύονται με τη λήξη του διδακτικού έτους της βαθμίδας τοποθέτησής
τους.
Οι ωρομίσθιοι Ε.Ε.Π. απολύονται με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το
οποίο έχουν προσληφθεί ή με τη λήξη των μαθημάτων των σχολικών μονάδων στις οποίες
τοποθετήθηκαν.
Οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι Ε.Ε.Π. που τοποθετούνται σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. απολύονται στις 30
Ιουνίου.
Όλοι οι παραπάνω απολύονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή
Εκπαίδευσης.
Μπορεί η σύμβαση να διακοπεί για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο και πριν τη λήξη του
διδακτικού έτους.
ΑΔΑ: 4Α359-ΛΔ
15
Επισημάνσεις :
α) Σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2003 αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για να κρίνει τη συνάφεια
των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι το οικείο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
β) Απαραίτητη προϋπόθεση πρόσληψης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Κωφών και Βαρήκοων είναι η γνώση
της Νοηματικής Γλώσσας και σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Τυφλών και αμβλυώπων η γνώση της Γραφής
Braille, που πρέπει να αποδεικνύονται από σχετικά πιστοποιητικά.
Παρακαλούμε η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των
Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για την ενημέρωση των
ενδιαφερομένων υποψηφίων.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφεία Υφυπουργών
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
κ. Μ. Κοντογιάννη
5. Δ/νση Ειδικής Αγωγής
Τμήμα – Β΄ Προσωπικού
ΑΔΑ: 4Α359-ΛΔ