ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 17-ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Σε όλους τους μέχρι σήμερα νόμους οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ήταν κάτοχοι πτυχίου Παιδαγωγικών σπουδών (ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ ή ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από καθηγητικές σχολές) κατατάσσονταν στην ανώτερη κατηγορία.

Αυτό συνέβαινε  λόγω του προσόντος αυτού(παιδαγωγικές σπουδές), το οποίο ήταν υποχρεωτικό και απαιτούσε τουλάχιστον ένα επιπλέον έτος ειδικών  σπουδών , είτε ταυτόχρονα είτε μετά τις βασικές σπουδές.

Παραθέτουμε την σχετική νομοθεσία από το 1970 μέχρι σήμερα, στην οποία φαίνονται τα προαναφερθέντα.

Ν.Δ.  580 / 1970  (ΦΕΚ  139)

Άρθρο  9

Υπάρχουν δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών (Α΄ &  Β΄)

Στην Α΄ κατηγορία:

Όλοι οι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών (Α1 ,  Α2,  Α3,  Α4)

Και οι πτυχιούχοι Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών με πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς φοιτήσεως (άρθρο 10  ¨προσόντα¨).

Οι υπόλοιποι στη Β΄ κατηγορία.

Όσοι ανήκουν στον κλάδο Β1 και αποκτούν πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ μετατάσσονται στην Α΄ κατηγορία.

 

Ν.   576 / 1977    (ΦΕΚ  102)

(Άρθρα  13,  14)

Κλάδος  7

Προσόντα:    Πτυχιούχοι ΑΣΕΤΕΜ / ΣΕΛΕΤΕ

Ελλείψει αυτών :  Πτυχιούχοι Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών, με διετή επαγγελματική  ή διδακτική εμπειρία και πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών ΣΕΛΕΤΕ  .

Επίσης φαίνεται καθαρά ότι οι πτυχιούχοι της ΑΣΕΤΕΜ είχαν τα ίδια ακριβώς μισθολογικά κλιμάκια με τους πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών.

 

Ν.  1566 / 85

Άρθρο  14

Κλάδος  ΑΤ17   Πτυχίου  ΑΣΕΤΕΜ

ή αντίστοιχο  ΤΕΙ με πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ.

Ο κλάδος  ΑΤ17 μετονομάστηκε  σε ΠΕ 17  με το άρθρο  15 του Ν. 1586 / 1986.

 

Ν. 1824 / 1988

Με το άρθρο 3  του  Ν. 1824 / 1988 έγινε ανύψωση των μισθολογικών κλιμακίων με εισαγωγικό το    ΜΚ 16  και καταληκτικό  το ΜΚ1 , όπως προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς τετραετούς φοίτησης κατηγορίας  ΠΕ

 

Ν. 1884 / 1990

Άρθρο  26

Καταβολή επιδόματος εξομάλυνσης στον ΠΕ 17.

Το επίδομα που προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς τετραετούς φοίτησης κατηγορίας  ΠΕ.

 

 

Οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ιδιαίτερη κατηγορία, όπως συνέβαινε και στα προηγούμενα μισθολόγια και να καταταγούν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 28.

Η παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου δεν έχει εφαρμογή για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου Παιδαγωγικών σπουδών και σύμφωνα με τα προαναφερθέντα υπηρετούν σε κατηγορία που αντιστοιχεί στα τυπικά τους προσόντα, όπως αυτά προβλέπονταν από τους σχετικούς νόμους.

 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΕΤΕΜ

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) πρέπει να προσμετρηθούν τα τέσσερα χρόνια φοίτησης στην ΑΣΕΤΕΜ για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, όπως γινόταν μέχρι σήμερα  σύμφωνα με την (Δ2/27197/21-12-1999).

Ν.  2740  / 1997

Άρθρο 17   παρ. 2β

¨Δεν αναγνωρίζεται ο χρόνος φοίτησης σε σχολές με εξαίρεση τις περιπτώσεις ειδικών διατάξεων¨

ΝΔ 789/1970 (Άρθρο 10  παρ. 3)  και Ν.298/1976(Άρθρο 3 παρ. 2)

¨Ο χρόνος φοίτησης στην ΑΣΕΤΕΜ λογίζεται ως χρόνος τετραετούς δημόσιας υπηρεσίας¨ (γνωμάτευση ότι είναι ειδική διάταξη από Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Γραφείο Νομικού Συμβούλου ΥΠΕΠΘ  ΑΠ444 / 6-4-1999).

 

Διαβάστε σχετικά ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ