Αναθέσεις εργαστηριακών μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01.

Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Α. Όπως εκτίθεται και στο έγγραφό σας, κατά το προγενέστερο επί του θέματος καθεστώς [σχετ. η υπ’ αριθμ. Γ2/3325/4-9-1989 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας «Καθορισμός αντιστοιχίας ειδικοτήτων εκπ/κών και διδασκομένων μαθημάτων» και η κατ’ εξουσιοδότηση της διατάξεως του άρθρου 5 παρ. 1α΄ ΙΙΙ του Ν. 2640/1998 (206 Α΄) εκδοθείσα υπ’ αριθμ. Γ2/967/2-3-1999 απόφαση του Υπουργού Παιδείας «Καθορισμός αντιστοιχίας ειδικοτήτων εκπαιδευτικών και διδασκομένων μαθημάτων στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια» (215 Β΄), η οποία παρέπεμπε στις διατάξεις της εγκυκλίου, με τους προσαρτημένους εις αυτή πίνακες και οδηγίες όπως είχε τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα], οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01 (ΤΕ1) εδίδασκαν τα εργαστηριακά μαθήματα εις πρώτη ανάθεση.

Β. α) Ακολούθησε, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 7 παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (78 Α΄) και 18 παρ. 1, περ. στ΄ του Ν. 3475/2006 (146 Α΄), η έκδοση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-9-2008 αποφάσεως του αρμοδίου Υφυπουργού Παιδείας «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (1984 Β΄), η οποία περιέχει νέους πίνακες αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων και κλάδων και ειδικοτήτων στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, συνταχθέντων με κύριο στόχο την άριστη λειτουργία της εκπαιδευτικής πράξεως, την βελτίωση της ποιότητας του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών και την αξιοποίησή τους κατά κλάδο και ειδικότητα στο μέγιστο βαθμό (βλ. σχετική εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 119052/Γ2/17-9-2008 που υπογράφεται από τον ίδιο Υφυπουργό). Στην ίδια απόφαση προβλέπεται η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων υπό των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ01 εις δευτέρα (Β) ανάθεση.

Προσέτι, στην απόφαση αυτή ορίζονται και τα ακόλουθα:

«1. Με τα μαθήματα πρώτης (1ης) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (2ης) ανάθεσης συμπληρώνουν τα υποχρεωτικά τους ωράρια ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες.

2 . 3. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ διδάσκουν τα θεωρητικά, τα εργαστηριακά και τα σχεδιαστικά μαθήματα, καθώς και το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων.

4.  Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01, από τα μαθήματα που αναφέρονται στην παρούσα, διδάσκουν μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα, τα σχεδιαστικά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων.»

β)  Εις την εν συνεχεία και κατ’ επίκληση των ιδίων εξουσιοδοτικών διατάξεων εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 140990/Γ2/3-11-2008 απόφαση του ιδίου Υφυπουργού Παιδείας «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-5-2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1948 Β΄) Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (2298 Β΄), ορίζονται τα εξής:

«Τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-9-2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄) κατά το μέρος που αφορά στις αναθέσεις των εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ01.

Στους ανωτέρω εκπαιδευτικούς δύναται να ανατίθενται τα εργαστήρια ως πρώτη (Α) ανάθεση, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ισχύοντα».

Γ. Από την παρατιθέμενη διάταξη της τελευταίας αποφάσεως (140990/Γ2/3-11-2008) προκύπτει ότι δι’ αυτής τροποποιείται η προηγουμένη απόφαση (118842/Γ2/17-9-2008) μόνον κατά το μέρος που αφορά την ανάθεση (Α΄ ή Β΄) των εργαστηρίων στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01 και δεν θίγονται άλλες ρυθμίσεις, ως η αντιστοιχία των εκπαιδευτικών αυτών και διδασκομένων μαθημάτων κλπ.

Ειδικώτερον, δι’ αυτής δεν ανατρέπεται η βασική ρύθμιση της προηγουμένης αποφάσεως περί της διδασκαλίας των εργαστηριακών μαθημάτων υπό των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ01 εις Β΄ ανάθεση, αλλ’ απλώς δίδεται η δυνατότητα διδασκαλίας αυτών εις Α΄ ανάθεση, η οποία, ως εικός, θα εκδηλώνεται όταν τούτο επιβάλλεται, κατά την σχετική εκτίμηση του αρμοδίου οργάνου, από τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Τις ανάγκες αυτές, τις οποίες η Διοίκηση έλαβε υπ’ όψη της κατά την διατύπωση των εγκυκλίων υπ’ αριθμ. 119052/Γ2/17-5-2008 (παρ. 13) και 127070/Γ2/3-10-2008 που εξέδωσε προς εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-9-2008 αποφάσεως (την πρώτη υπογράφει ο ίδιος Υφ.), ηθέλησε να θεραπεύσει ο κανονιστικός νομοθέτης δια της τελευταίας αποφάσεώς του (140990/Γ2/3-11-2008) και ουχί να επαναφέρει συλλήβδην το προγενέστερο καθεστώς και να ανατρέψει, μετά πάροδο ελαχίστου χρόνου, βασικό στόχο των ρυθμίσεων της προηγουμένης αποφάσεώς του (118842/Γ2/17-9-2008), την αναβάθμιση δηλ. της ποιότητας της παρεχομένης παιδείας, η οποία επιτυγχάνεται, μεταξύ των άλλων, δια της προτεραιότητας των εκπαιδευτικών του κλάδου Π.Ε. Αντίθετος εκδοχή οδηγεί εις νομικό άτοπο, την κατά χρόνο ή τόπο (περιφέρεια) εφαρμογή διαφόρου καθεστώτος αναλόγως με την χρήση ή μη της προβλεπομένης δυνατότητας Α΄ αναθέσεως.

 

                                                Ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους

                                                       Παρασκευάς Κ. Βαρελάς