ete1

Κατάταξη μόνιμων εκπαιδευτικών ΤΕ01 σε κλάδους της κατηγορίας ΠΕ

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

 

     

                                                                                         ΑΘΗΝΑ,  23/02/2013  

                                                                       Αρ. Πρωτ.: 4

 Διαβάστε σε pdf την Ανακοίνωση

 
 

ΠΡΟΣ:

      – Υπουργό  Παιδείας & Θρησκευμάτων,
   Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Κ. Αρβανιτόπουλο
– Υφυπουργό  Παιδείας & Θρησκευμάτων,
   Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Θ. Παπαθεοδώρου
–          ΚΥΣΔΕ
–          ΟΛΜΕ
–          Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α – Τμήμα Β΄- Δ/νση Προσωπικού Δ/θμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Κατάταξη μόνιμων εκπαιδευτικών ΤΕ01 σε κλάδους της κατηγορίας ΠΕ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σύμφωνα με πληροφορίες μελών του παραρτήματος της ένωσής μας στη Θεσσαλονίκη, από την προηγούμενη σχολική χρονιά 2011-2012 στο ΑΤΕΙ Κοζάνης λειτουργούν επιμορφωτικά προγράμματα για μόνιμους εκπαιδευτικούς κατηγορίας ΤΕ01 (απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης με Πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ), χορηγώντας στους παρακολουθούντες το πιστοποιητικό παρακολούθησης που είναι απαραίτητο για την κατάταξή τους στην κατηγορία ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) σύμφωνα με το Ν.2817/2000, άρθο14 παρ.11α,β,γ., χωρίς να απαιτείται Τίτλος Σπουδών Τριτοβάθμιου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος!

Πρόσφατα, το συμβούλιο του εκεί παραρτήματος μας κατήγγειλε ότι μία ομάδα μόνιμων εκπαιδευτικών, κατηγορίας ΤΕ01, που υπηρετούν σε σχολεία της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, υπέβαλαν αιτήσεις στα οικεία ΠΥΣΔΕ ζητώντας την κατάταξή τους στον κλάδο ΠΕ17.06,σε εφαρμογή διατάξεων του Ν.2817/2000, προσκομίζοντας ως μοναδικό δικαιολογητικό, το «πιστοποιητικό παρακολούθησης» επιμορφωτικού προγράμματος του Α.Τ.Ε.Ι. Κοζάνης – Τμήμα Μηχανολογίας, που παρακολούθησαν την προηγούμενη σχολική χρονιά. Στη συνέχεια, οι αιτήσεις τους διαβιβάστηκαν στο ΚΥΣΔΕ και η κατάταξής τους «αναμένεται από μέρα σε μέρα», όπως μας διαβεβαίωσε προφορικά αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

 

Για το συγκεκριμένο θέμα η νομοθεσία προβλέπει:  

Στο άρθρο 14 «Λοιπές Διατάξεις» του Νόμου 2817/2000 περί «Εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», προβλέπεται μεταξύ άλλων (παρ.11):

α) Εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ1 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α”) οι οποίοι είναι διορισμένοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατέχουν πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. εγγράφονται σε επιμορφωτικά προγράμματα της ειδικότητός τους που οργανώνονται στα Τ.Ε.Ι..

β) Η φοίτηση στα προγράμματα αυτά είναι ετήσιας διάρκειας και κατανέμεται σε δύο εξάμηνα. Στους αποφοίτους χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης, ο βαθμός του οποίου εξάγεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 17 του Π.Δ. 498/1984 (ΦΕΚ 176 Α”). Το πιστοποιητικό παρακολούθησης δεν αποτελεί τίτλο σπουδών και οι κάτοχοι αυτού κατατάσσονται στους κλάδους ΠΕ 17 ή ΠΕ 18 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, ανάλογα με την ειδικότητά τους.

γ) Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του I.Τ.Ε. ρυθμίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των παραπάνω προγραμμάτων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και τη λειτουργία τους.

 

Ωστόσο, το άρθρο 70 του Ν. 3528/2007  (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας) ορίζει για την μετάταξη Δημοσίου Υπαλλήλου – Λειτουργού σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, θα πρέπει ο μετατασσόμενος να κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται.

 

Για τους παραπάνω λόγους και λαμβάνοντας υπόψη ότι το μακροπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής (Ν.4024, άρθρο 35 παρ.5), που καθορίζει με ιδιαίτερη αυστηρότητα κάθε διοικητική  μεταβολή δημοσίου υπαλλήλου η οποία προβλέπει πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2012-2015, επισημαίνει την εφαρμογή του άρθρου 70 του Ν.3528/2007.

Ζητάμε άμεσα

το «πάγωμα» της διαδικασίας κατάταξης των παραπάνω εκπαιδευτικών, και την κατάργηση της επίμαχης διάταξης του Ν.2817/2000, άρθο14 παρ.11α,β,γ, με αιτιολογικό   αυτά που ορίζουν οι μεταγενέστεροι Νόμοι.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ως άνω εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01 είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (απόφοιτοι Τεχνικού Λυκείου) που κατέχουν και Πτυχίο ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, και με τη χρήση των ανωτέρω «ακροβατικών» ρυθμίσεων και μεθοδεύσεων κατατάσσονται  στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) χωρίς να κατέχουν Τίτλο Σπουδών Τριτοβάθμιου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Με την μέθοδο αυτή αδικούνται κατάφωρα, τόσο οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους εκπαιδευτικοί, που υποβλήθηκαν στη βάσανο της 3ετούς, 4ετούς, 5ετούς ή 6ετούς (ανάλογα με την ειδικότητα) παρακολούθησης Τριτοβάθμιων Σπουδών, επιτυχούς συμμετοχής σε επάλληλες εξετάσεις, τόσο σε πανελλήνιο επίπεδο, όσο και στις σχολές φοίτησής τους, όσο και το επίπεδο της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αφού θα κληθούν πλέον να διδάσκουν μαθήματα της κατηγορίας ΠΕ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

 Για το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.

              

                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                           

Γ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ                                                              Ν. ΒΑΣΑΓΙΩΡΓΗΣ