Η αναγκαιότητα της διεύρυνσης του τομέα Δομικών Έργων

Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

 Για τον «εκσυγχρονισμό»  της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης επιχειρήθηκε  το ψαλίδισμα αν όχι η εξαφάνιση του τομέα των κατασκευών (Πολιτικού Μηχανικού), που αποτέλεσε επί σειρά ετών τη μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας, και χωρίς την ανάπτυξη  οποίας είναι αδύνατη η οικονομική ανάκαμψη.  Η παραγωγική ανασυγκρότηση και η ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει χωρίς βασικές παραγωγικές μονάδες κρίσιμες για την ανάπτυξη της οικονομίας όπως λιμάνια, αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι, ναυπηγεία, αξιοποίηση ενεργειακού και ορυκτού πλούτου, η πολεοδομική και κτιριολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση ρυθμιστικών αναπτυξιακών σχεδίων που λείπουν εντελώς, η τοπογραφική καταγραφή με ακρίβεια και η σύνταξη του κτηματολογίου της χώρας και τόσα άλλα που συνδέονται με τον τομέα του Πολιτικού Μηχανικού και των κατασκευών.  Κρίσιμη για αυτό είναι η  εκπαίδευση πρώτου επιπέδου και μεσαίων μορφωμένων και ικανών στελεχών που εμποδίστηκε για χρόνια. Με μεγάλη ανακούφιση είδαμε τις ειδικότητες Περιβάλλοντος στην Εκπαίδευση.

 Οι ειδικότητες  όμως του  Τομέα Περιβάλλοντος προσανατολίζονται περισσότερο στην αποκατάσταση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης κυρίως με χρήση της τεχνολογίας. Ο τομέας Δομικών Έργων θα πρέπει  να εισάγει τη λογική της πρόληψης μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού έργων  “στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας, για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη” (ΚΑΠΕ).  Στον τομέα των Δομικών  μπορούν να εισαχθούν ειδικότητες  σε θέματα μελέτης του τρόπου ένταξης των ανθρωπογενών κατασκευών  στο φυσικό περιβάλλον και ειδικότερα μελέτη αυτού σε επίπεδο χωροταξίας, πολεοδομίας και αρχιτεκτονικής. Εντός αυτών των ειδικοτήτων θα δοθεί η δυνατότητα για εκπαίδευση σε θέματα όπως σύνταξης περιβαλλοντικών μελετών, ενεργειακής επιθεώρησης,  ψυχολογίας του χώρου,  βιοκλιματικού σχεδιασμού (παθητικά συστήματα, οικολογικής μηχανικής και τεχνολογίας, οικολογικών δομικών υλικών.

 
 Προτείνουμε την εκτός από την ήδη υπάρχουσα στο Σχέδιο Νόμου ειδικότητα του Σχεδιαστή Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής  την επιπλέον εισαγωγή στα ΕΠΑΛ των παρακάτω ειδικοτήτων για την κάλυψη των  ανωτέρω αναγκών σε μεσαία στελέχη στο χώρο των κατασκευών.

 

1.     Τεχνικός Βιοκλιματικών  Κτιριακών έργων

2.     Τεχνικός Συντήρησης, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων

3.     Τεχνικός περιβαλλοντικού σχεδιασμού και επιθεώρησης ανθρωπογενών κατασκευών

4.     Τεχνικός έργων υποδομής

 

Στα μεταγυμνασιακά ΙΕΚ προτείνουμε να προστεθεί η ειδικότητα
Τεχνίτης κατασκευής και συντήρησης  Σιδηροδρομικών δικτύων

 Επίσης θεωρούμε αναγκαία και προτείνουμε την εισαγωγή του Μαθήματος  στην ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών εφαρμογών της Α΄ τάξης το μάθημα:

 
 «Αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης σύγχρονων δομικών έργων»
 
 Ο σχεδιασμός μπορεί να εισάγει τον μαθητή σε βασικές αρχές ανάλυσης – σύνθεσης δομικών έργων, καθώς και στη σχετική ορολογία διάκρισης των δομικών έργων. Επίσης μπορεί να εισάγει και στις βασικές αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού τους.

 

Ομάδα εργασίας

Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων
Πολιτικών Μηχανικών μελών της ΕΤΕ