Κατασταστικό 2012

Pages

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Πτυχιούχων ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Ιδρύεται    Πανελλήνια    Επιστημονική    Ένωση    με    την    επωνυμία    «Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών, Πτυχιούχων ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ»και εις την Αγγλικήν  γλώσσαν (Technology Teachers’ Association).Έδρα της Ένωσης θα είναι η ΑΘΗΝΑ.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μπορεί να αποφασίζει την ίδρυση Περιφερειακών τμημάτων και Παραρτημάτων της Ένωσης, όπου διαμένουν τουλάχιστον δέκα (10) μέλη της. Ο τρόπος ίδρυσης, η οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και οι αρμοδιότητες τωνΠεριφερειακών τμημάτων καιπαραρτημάτων καθορίζονται με ειδικό κανονισμό που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.    

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί της Ένωσης είναι:

α) Η πνευματική εξύψωση και κοινωνική αναγνώριση του ρόλου του εκπαιδευτικού.

β) Η εξύψωσητης επιστημονικής, τεχνολογικής και παιδαγωγικής στάθμης των μελών της. Hένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στον Πανεπιστημιακό τομέα της Ανώτατης εκπαίδευσης.

γ) Η υποστήριξηκαι συμπαράσταση προς τα μέλη της με τη λήψη γενικά κάθε νόμιμου μέτρου που αποσκοπεί στην αναγνώριση και την προστασία των ίδιων αλλά και του έργου της.

δ) Η προώθηση της επαγγελματικής αποκατάστασης των αδιόριστων και ανέργωνμελών της .

ε) Η συμβολήστην ανάπτυξη της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης.

στ) Η  διάδοση των βασικών ικανοτήτων που πρέπει να αναπτύξουν όλοι οι  πολίτες μέσω της βασικής εκπαίδευσης,  για να μπορούν να ανταποκριθούν στη σύγχρονη πραγματικότητα και που είναι οι:

– Η Τεχνολογία και η ανάπτυξη τεχνολογικής κουλτούρας.

– Η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος

– Οιδυνατότητες πρόσβασης, ταξινόμησης και αξιοποίησης της πληροφόρησης και

– οι κοινωνικές δεξιότητες.

ζ) Η ανάπτυξη των «κομβικών δεξιοτήτων» που έχουν σχέση με τη διαδικασία μεθοδικής και συστηματικής επίλυσης προβλημάτων (Μαθαίνω πως πρέπει να μαθαίνω, Επικοινωνώ αποδοτικά  ( προφορικά , γραπτά ,ηλεκτρονικά ), Χρησιμοποιώ νέες τεχνολογίες, Εργάζομαι ομαδικά, Αναλύω και συνθέτω, Λύνω προβλήματα μεθοδικά).

η) Η με όλους τους τρόπους και τα μέσα καλλιέργεια, επικαιροποίηση γνώσεων, συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα οποιασδήποτε κλίμακας και διάρκειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό για τον εμπλουτισμό γνώσεων, βελτίωση τεχνικών διδασκαλίας, επιμόρφωση σε νέες τεχνολογίες, δια βίου εκπαίδευση και συμμετοχή σε δράσεις συνυφασμένες με τις προτεραιότητες των ευρωπαϊκών πολιτικών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

θ) Η ενσωμάτωση και η μεταφορά πρακτικών για Αειφόρο διάσταση στην εκπαίδευση, πολυπολιτισμική εκπαίδευση, ενίσχυση της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη, κινητικότητα στον χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, άμβλυνση των ανισοτήτων πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα, περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων και ικανοτήτων επικοινωνίας των εκπαιδευτικών, μαθητών και προσωπικού των σχολείων μεταξύ των διαφορετικών χωρών και των διαφορετικών συστημάτων τεχνικής, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής κουλτούρας και πολιτισμού στην εκπαίδευση.

ι) Η ανάδειξη και η βελτίωση της ελκυστικότητας για την τεχνική, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με δράσεις προβολής και διάδοσης για το έργο της Ένωσης σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται .

κ) Η συμβολή στην ορθή  οργάνωση για την ανύψωση της στάθμης και του περιεχομένου σπουδών της εκπαίδευσης,  μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσηςτων εκπαιδευτικών της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

λ) Η συμμετοχήστην κοινωνική και τεχνοοικονομική ανάπτυξη της χώρας.

μ) Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της και τωνάλλων εργαζομένων.

ν) Η ενεργήσυμμετοχή,με όλα τα μέσα και τους τρόπους που έχει στη διάθεσή της η Ένωση, στους σχεδιασμούς της Πολιτείας για την Εκπαίδευση.

Οι σκοποί της Ένωσης είναι αναπόσπαστα δεμένοι με τους ευρύτερους κοινούς στόχουςτου Ελληνικού λαού, όπως είναι:

α) Η προάσπισητης Εθνικής Ανεξαρτησίας και των Δημοκρατικών θεσμών.

β) Η εξύψωσητου βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου.

Επίσης οι σκοποί της Ένωσης βρίσκονται στην κατεύθυνση του στρατηγικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ενισχυθεί η απασχόληση, η οικονομική μεταρρύθμιση και η κοινωνική συνοχή στο πλαίσιο μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Η πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης θα επιδιώκεται:

α) Με την ενεργοποίηση των μελών

β) Με τη συνεργασία με άλλες επιστημονικές Ενώσεις, Σωματεία και Συλλόγους.

γ) Με τη μελέτη των προβλημάτων των μελών της Ένωσης, όπως αυτά εντάσσονται στα γενικότερα προβλήματα του Ελληνικού Λαού.

δ) Με την πραγματοποίηση   μελετών,   διαλέξεων,  σεμιναρίων,  συνεδρίων  και εκδόσεων ειδικών εντύπων ή ηλεκτρονικών μέσων, καθώς και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

ε) Με τη συγκρότηση επιτροπών μελέτης.

στ) Με ανακοινώσεις στον Τύπο και τα μαζικά μέσα ενημέρωσης.

ζ) Με διαβήματα στις αρμόδιες Αρχές.

η) Με κινητοποιήσεις ανάλογες με τις διαμορφούμενες κάθε φορά συνθήκες.

θ)Με τη συμμετοχή σε ανάλογες οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.

ι) Με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

κ) Mε τη διοργάνωση ερευνητικών, επιμορφωτικών και καινοτομικών δραστηριοτήτων και την αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων αυτών.

λ) Mε τη ανάληψη και διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που στοχεύουν σε συμπλήρωση ή αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των μελών.

μ) Με κάθε νόμιμο μέσο.

Ιδιαίτερα για σκοπούς έρευνας, μελέτης, καταγραφής και αποτύπωσης των πραγματικών καταστάσεων και φαινομένων στο χώρο της εκπαίδευσης και των απόψεων των εκπαιδευτικών για σχετικά θέματα, ώστε να μπορεί να τεκμηριώνεται συγκεκριμένη άποψη, λαμβάνεται υπόψη η θέση του χώρου των εκπαιδευτικών και με σαφή, αντικειμενικό και αναλυτικό τρόπο διαμορφώνονται κείμενα μελετών- εργασιών- σπουδών, ώστε να προτείνονται για τους εκπαιδευτικούς και άλλους σχεδιασμούς που προγραμματίζονται από την Πολιτεία.

Μέρος του έργου της προβολής, δημοσιότητας και διάχυσης της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και του έργου της Ένωσης, αποτελεί η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω της ιστοσελίδας της Ένωσης, ώστε να γίνεται ευρύτερα γνωστό το έργο της Ένωσης και ιδιαίτερα το επιστημονικό, ερευνητικό και έργο των μελών της Ένωσης, ώστε να προάγεται και να αναγνωρίζεται αφενός το έργο της Ένωσης και των μελών της, αλλά και αφετέρου να αποτελεί χρήσιμο και χρηστικό εργαλείο για ερευνητές, μελετητές του χώρου της τεχνολογικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ευρύτερα.

Η ιστοσελίδα της Ένωσης αποτελεί κρίσιμο και κομβικό σημείο αναφοράς για την επικοινωνία μεταξύ των μελών της Ένωσης και του δικτύου που καλύπτει όλη τη γεωγραφική επικράτεια. Προσφέρει πρόσβαση -με επιλεγμένο τρόπο και με συγκεκριμένη μεθοδολογία-σε υλικό αναφοράς αλλά και στα ίδια τα μέλη της Ένωσης και τις σχολικές μονάδες που αυτά εκπροσωπούν, συμβάλλει στην επικοινωνία και την διάχυση εμπειριών, την ανταλλαγή γνώσεων, προτάσεων, ιδεών και στην επεξεργασία τους για την παραγωγή πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Βασικές αρχές λειτουργίας της Ένωσης είναι η δημοκρατική διαδικασία και η αρχή της πλειοψηφίας και προϋποθέτουν την ελεύθερη έκφραση όλων των απόψεων και συζήτηση πάνω σ’ αυτές, την εξασφάλιση των προϋποθέσεων ουσιαστικής  συμμετοχής όλων των μελών της Ένωσης στη λήψη και στην εκτέλεση των αποφάσεων και τον έλεγχο των διοικητικών της οργάνων.

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΜΕΛΗ

Μέλη της Ένωσης δικαιούνται να είναι οι πτυχιούχοι της ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ και των  τεχνολογικών τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ.

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

1. Για να γίνει κάποιος μέλος της Ένωσης, απαιτείται:

α)   Να έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 5.

β) Να υποβάλει αίτηση προς το Δ.Σ. της Ένωσης στην οποία θα  επισυνάπτεται αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση της σχολής

γ) Να υπογράψει δήλωση ότι αποδέχεται το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ.

δ)   Να καταβάλει το ποσό εγγραφής που έχει καθοριστεί με απόφαση της Γ.Σ.

2.  Το Δ.Σ. εφόσον κρίνει την αίτηση βάσιμη την αποδέχεται και με απόφασή  του εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος στο βιβλίο μελών ή την ηλεκτρονική βάση δεδομένων, διαφορετικά απορρίπτει την αίτηση και γνωρίζει την μη αποδοχή της αίτησης στον ενδιαφερόμενο μέσα σε 15 μέρες από τη λήψη της απόφασης. Στην περίπτωση που η αίτηση γίνεται κατά την περίοδο της εκλογικής διαδικασίας την αρμοδιότητα αυτή έχει η εφορευτική επιτροπή.

3. Σε περίπτωση μη αποδοχής της αίτησης από το Δ.Σ. ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ, με έγγραφη ένσταση, που πρέπει να καταθέσει στο Δ.Σ. πέντε ημέρες πριν αυτή συγκληθεί. Το Δ.Σ φέρνει την ένσταση υποχρεωτικά στη Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη της ένωσης διακρίνονται σε ενεργά, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8  και ανενεργά σύμφωνα με το άρθρο 10.

Τα ενεργά μέλη:

1.     έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν τα όργανα της Ένωσης, όπως και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε αυτά.                                                

2.     έχουν δικαίωμα να ζητούν ενημέρωση από τα εκλεγμένα όργανα της Ένωσης για θέματα που αφορούν στους σκοπούς και τη δράση της.

3.     έχουν το δικαίωμα του λόγου, του ελέγχου και της κριτικής για                               πράξεις των οργάνων.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη υποχρεούνται:

α) Να παίρνουν ενεργό και δραστήριο μέρος στη ζωή και τη δράση της Ένωσης και να εκπληρώνουν τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις τους, που πηγάζουν από το Καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων της.         

β) Να μην προβαίνουν σε πράξεις που μπορεί να ζημιώσουν ή να είναι αντίθετες προς τους σκοπούς της Ένωσης.

γ) Οι ασθενείς και στρατευμένοι δεν υποχρεούνται να καταβάλουν τις συνδρομές και εισφορές, για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η ασθένεια ή στράτευση.

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε, καταθέτοντας δήλωση προς το Δ.Σ. και εξοφλώντας τυχόν οφειλόμενες εισφορές, καθώς και εκείνες μέχρι τέλους του οικονομικού έτους.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ.

Μέλη που καθυστερούν την καταβολή των συνδρομών τους για περισσότερο από δύο χρόνια, χαρακτηρίζονται ως ανενεργά με απόφαση του Δ.Σ. Με απόφαση του ίδιου οργάνου ρυθμίζεται και η διαδικασία επαναχαρακτηρισμού του μέλους ως ενεργό.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΜΕΛΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

1. Κάθε μέλος για το οποίο έχει γίνει φανερό ότι με τη συμπεριφορά του βλάπτει ή αντιδρά στα συμφέροντα, τις επιδιώξεις και τους σκοπούς της Ένωσης, επιβάλλονται ανάλογα με τη σοβαρότητα της πράξης οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:                                                                                                                                  α) Προσωρινή αποβολή από τη δράση και λειτουργία της Ένωσης.                            

β) Οριστική διαγραφή από μέλος της Ένωσης.

2. Η έρευνα και διαπίστωση, των πειθαρχικών παραπτωμάτων γίνεται από το Δ.Σ. και η επιβολή ποινής από την Γ.Σ. Το μέλος καλείται από το Δ.Σ. να απολογηθεί για την αποδιδόμενη παράβαση, σε λογικά καθορισμένη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10 ημέρες. Η πρόσκληση, που δίδεται με απόδειξη, περιέχει ακριβή περιγραφή της αποδιδόμενης στο μέλος παράβασης. Το μέλος μπορεί να υποβάλει την υπεράσπιση του γραπτά ή προφορικά στο Δ.Σ. Το Δ.Σ. μετά την εξέταση, εισηγείται στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση την ποινή την οποία και αποφασίζει. Η εισήγηση για την ποινή προς τη Γ.Σ κοινοποιείται με απόδειξη 10 ημέρες πριν τη σύγκληση της Γ.Σ. στο μέλος το οποίο καλείται να παρευρίσκεται για να υπερασπισθεί τον εαυτό του.                Η άρνηση του μέλους να υποβάλει την υπεράσπιση του ή να παρευρίσκεται κατά τη διαδικασία για την εισήγηση και τη λήψη της απόφασης, δε σταματάτη διαδικασία επιβολής της ποινής.

3.  Κατά της απόφασης της Γ.Σ. το μέλος έχει το δικαίωμα να ασκήσει κάθε ένδικο μέσο.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Πόροι της Ένωσης είναι:

1.     Το δικαίωμα της εγγραφής μελών που ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.

2.     Οι τακτικές συνδρομές των μελών. Το ποσόν και ο τρόπος καταβολής τους καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ

3.     Έκτακτες εισφορές μελών που ορίζονται με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ ή του Δ.Σ.

4.     Τα έσοδα από την περιουσία της Ένωσης.

5.   Τυχόν δωρεές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις και οτιδήποτε άλλο περιέρχεται στην Ένωση νόμιμα και εγκρίνεται από τη Γ.Σ ή το ΔΣ.

6.    Έσοδα από χορούς, συνεστιάσεις, εκδρομές, λαχεία, εκδόσεις και άλλες δραστηριότητες της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Ένωση  διοικείται από  επταμελές (7)  Διοικητικό Συμβούλιο  (Δ.Σ.),  που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τα μέλη της, με μυστική ψηφοφορία, σε ημέρες και ώρες που καθορίζονται από την τακτική Γ.Σ. και σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται ειδικότερα στο κεφάλαιο ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ.

Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να εκλεγεί το οποιοδήποτε ενεργό μέλος της Ένωσης, που είναι Έλληνας πολίτης, έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία και δεν έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων.

Το Δ.Σ. αποτελείται, από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Υπεύθυνο Επιστημονικών Θεμάτων και τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων.

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΕ  ΣΩΜΑ

1. Δέκα ημέρες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών, το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Υπεύθυνο Επιστημονικών Θεμάτων και τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων. Σε περίπτωση που ο πλειοψηφών σύμβουλος δεν συγκαλέσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία το νεοεκλεγέν Δ.Σ., τότε το συγκαλεί ο αμέσως επόμενος σύμβουλος.

2. Για την εκλογή στις διάφορες θέσεις του Δ.Σ. η ψηφοφορία είναι μυστική και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ.

3. Στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. παρευρίσκεται και το απερχόμενο Δ.Σ. που ενημερώνει το νέο για την κατάσταση της Ένωσης και προς το οποίο παραδίδει όλα τα στοιχεία της Ένωσης με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται και από τα δύο Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε  δύο (2) μήνες (με εξαίρεση τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο), μετά από πρόσκληση του Προέδρου, που ανακοινώνεται στα μέλη, με ηλεκτρονική αλληλογραφία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση και στην οποία αναφέρονται τα  προς συζήτηση θέματα. Σε επείγουσα περίπτωση αρκεί και η προφορική πρόσκληση του Προέδρου. Έκτακτα το Δ.Σ συνεδριάζει όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν, με έγγραφη αίτηση, τρία (3) μέλη του Δ.Σ., που αναφέρουν και τα θέματα προς συζήτηση. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή αναβάλει την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. για διάστημα μεγαλύτερο από 5 ημέρες, τότε συγκαλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν τη σχετική  αίτηση.

2. Οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές, εκτός αν πρόκειται για προσωπικά θέματα, και εφόσον   το   ζητήσει   ο   ενδιαφερόμενος,   με   δυνατότητα   λόγου   για τα παρευρισκόμενα μέλη.

3. Την Ημερήσια Διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος, σε συνεργασία με το Γ. Γραμματέα, αφού λάβουν υπόψη τους τις απόψεις των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. και την ανακοινώνει μαζί με την πρόσκληση στα μέλη του Δ.Σ., τουλάχιστον δύο ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση τα θέματα αναγράφονται απαραίτητα στην αίτηση των μελών που τη ζητούν και γνωστοποιούνται στα υπόλοιπα μέλη από τον Πρόεδρο, όπως και τα θέματά της τακτικής συνεδρίασης ή απευθείας από τα μέλη που υπογράφουν την αίτηση για συνεδρίαση σε περίπτωση που αρνείται ο Πρόεδρος να συγκαλέσει το Δ.Σ. Για έκτακτη συνεδρίαση δεν είναι αναγκαία η διήμερη προθεσμία.

4. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 4 τουλάχιστον μέλη του. Αν δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση μετά από δύο ημέρες με τα ίδια θέματα.Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, με φανερές ψηφοφορίες, εκτός από προσωπικά θέματα, για τα οποία γίνεται μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την οποία τάχθηκε ο Πρόεδρος.

5.Τα μέλη του Δ.Σ. είναι όλα συλλογικά υπεύθυνα για την εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης. Τα μέλη δεν ευθύνονται μόνο για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση κατά την οποία δεν παρευρίσκονταν ή ενώ παρευρίσκονταν διαφώνησαν και η διαφωνία τους καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

6. Κάθε μέλος της Ένωσης μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς να λαμβάνει μέρος στη διαδικασία λήψης απόφασης. Δικαίωμα λόγου έχουν τα μέλη, μετά από άδεια του Δ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί να αποβάλλει αυτούς που παρακωλύουν τη διαδικασία. Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τακτικές ή έκτακτες, τηρούνται πρόχειρα πρακτικά τα οποία μονογράφονται από τα παρόντα μέλη και στη συνέχεια καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, ή ντοσιέ  αν είναι εκτυπωμένα και υπογράφονται το αργότερο πριν από την επόμενη συνεδρίαση. Τα πρόχειρα πρακτικά είναι δυνατόν να τηρηθούν και με ηλεκτρονικά μέσα.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ-ΠΑΥΣΗ-ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ. πού απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις, ή 6 μη συνεχείς, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Το μέλος που θα αντικατασταθεί γι’ αυτόν το λόγο μπορεί να προσφύγει στη Γ.Σ. που αποφασίζει οριστικά.

Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να υποβάλει παραίτηση στο Δ.Σ. Το Δ.Σ. αποφασίζει γιατην αποδοχή ή όχι της παραίτησης. Για να γίνει δεκτή η παραίτηση, πρέπει πρώτα ο παραιτούμενος να απαλλαγεί από κάθε εκκρεμότητα που πιθανόν έχει αφήσει.

Το Δ.Σ. ή μέλος του μπορεί να παυτεί από τα καθήκοντα του πριν λήξει η θητεία του, με απόφαση της Γ.Σ.

Σε όλες τιςπαραπάνω περιπτώσεις το παραιτηθέν ή παυθέν μέλος του Δ.Σ. αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό του ενιαίου ψηφοδελτίου ή του συνδυασμού που ανήκε.

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. ασκεί τη διοίκηση της Ένωσης, κρίνει και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς και τη δράση της Ένωσης, στα πλαίσια του καταστατικού και των αποφάσεων των Γ. Σ. Διορίζει και παύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό και το Νομικό συμβούλιο και κανονίζει, με εξουσιοδότηση της Γ. Σ, την αμοιβή τους και τα καθήκοντα τους.

2. Συντάσσει τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ. συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ, συντάσσει τη διοικητικήκαι ταμειακή λογοδοσία που θα υποβάλλει στη Γ. Σ. για έγκριση, συντάσσει τον προϋπολογισμό, διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης, παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση και τη λύση διαφόρων ζητημάτων, εκτελεί τις αποφάσεις των Γ.Σ., εφαρμόζει το καταστατικό. Λογοδοτεί για την άσκηση της διοίκησης στη Γ.Σ.

3. Προγραμματίζει και συντονίζει τη δουλειά της Ένωσης, δημιουργεί επιτροπές για την προώθηση συγκεκριμένων εργασιών. Συγκροτεί επιτροπές μελέτης διαφόρων θεμάτων με συμμετοχή μέλους του Δ.Σ. ή εξουσιοδοτημένου από το Δ.Σ. μέλους της Ένωσης, με γνώσεις και πείρα σε ειδικά θέματα και εγκρίνει τους κανονισμούς λειτουργίας των επιτροπών.

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Δ.Σ. και την Ένωση στα δικαστήρια και σε όλες τις αρχές, σε όλες τις σχέσεις και διαφορές.

Καλεί, διευθύνει, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., δίνει λόγο σ΄ αυτόν που
θέλει να μιλήσει, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Εκτελεί τις αποφάσεις του
Δ.Σ. και των Γ.Σ., υπογράφει μαζί με τον Γ. Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά.   Μαζί   με   τον  ταμία  υπογράφει  τα   εντάλματα  πληρωμών και προσυπογράφει τις αποδείξεις εσόδων.

Διευθύνει τις συνεδριάσεις της Γ.Σ. μέχρι να εκλεγεί το προεδρείο της.

 

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση που ο πρόεδρος απουσιάζει μεγάλο διάστημα, το Δ.Σ. μπορεί να αντιμετωπίσει ανάλογα την περίπτωση. Είναι υπεύθυνος για τις εκδόσεις και την ιστοσελίδα της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο της Ένωσης. Κρατά τα βιβλία, φυλάει τα αρχεία και τη σφραγίδα της Ένωσης, είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, έγγραφη και ηλεκτρονική,. Συντάσσει, τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά  όλα τα έγγραφα.Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα.  Καταρτίζει μαζί με τον πρόεδρο ημερήσια διάταξη  των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Είναι υπεύθυνος για την σύσταση και λειτουργία ομάδων εργασίας – επιτροπών μελέτης επιστημονικών θεμάτων.  Επίσης είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ημερίδων – συνεδρίων καθώς και για το εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας.

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο ταμίας εισπράττειμε διπλότυπες αποδείξεις που φέρνουν τη σφραγίδα της Ένωσης  τις  εισφορές  και  όλα γενικά τα  έσοδα της Ένωσης,  τα  οποία προσυπογράφει και ο Πρόεδρος.

Διενεργεί όλες τις πληρωμές με βάση εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και τη δική του. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής πρέπει απαραίτητα να αναφέρεταιη σχετική απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνει την πληρωμή, καθώς και εξοφλητική απόδειξη αυτού που εισπράττει.

Καταθέτει σε πιστωτικό οργανισμό, σε λογαριασμό της Ένωσης, τα χρήματα της Ένωσης, κρατώνταςστα χέρια του ποσό, που ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ, για τις τρέχουσες ανάγκες της Ένωσης.

Ο ταμίας τηρεί βιβλίο ταμείου και βιβλίο περιουσίας της Ένωσης, ενημερώνει το βιβλίο μητρώου μελών σχετικά με τις καταβαλλόμενες εισφορές των μελών και διατηρεί σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμών.

Στην αρχή κάθε τριμήνου υποβάλλει προς το Δ.Σ. περιληπτική κατάσταση των εσόδων του προηγουμένου τριμήνου,  στο τέλος της θητείας  του  Δ.Σ. τον απολογισμό της διαχείρισης με βάση την οποία το Δ.Σ. συντάσσει τον   απολογισμό. Στη Γ.Σ. διαβάζει   τον    οικονομικό    απολογισμό    και προϋπολογισμό.

Τον ταμία αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται από τον Πρόεδρο.Όταν απουσιάζει περισσότερο από ένα (1) μήνα απαλλάσσεται από τα καθήκοντα του και εκλέγεται από το Δ.Σ. άλλος ταμίας.

 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

 Ο Οργανωτικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για το μητρώο της ένωσης, την οργάνωση, λειτουργίακαι επικοινωνία με τα περιφερειακά τμήματα και παραρτήματα.

 ΑΡΘΡΟ 24ο: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο Υπεύθυνος  Δημοσίων σχέσεων  έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τα ΜΜΕ, τους φορείς εκπαίδευσης και τα κόμματα, καθώς και για την πραγματοποίηση μη επιστημονικών εκδηλώσεων

ΑΡΘΡΟ 25ο :ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης. Αποφασίζει για κάθε υπόθεση,έχει την εποπτεία και τον έλεγχο στα άλλα όργανα της Ένωσης. Στις Γ.Σ. παίρνουν μέρος όλα τα ενεργά μέλη. Η ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει και κατά την ημέρα της Γ.Σ.

2. Στην αρχή κάθε Γ.Σ. εκλέγεται τριμελές Προεδρείο, για να διευθύνει τις εργασίες της, με ανάταση των χεριών και με σχετική πλειοψηφία.

3. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με φανερές ψηφοφορίες και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η Γ.Σ. μπορεί να ορίσει για ποια θέματα οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία. Εξαιρετικά για τροποποίηση του καταστατικού ή για διάλυση της Ένωσης απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των μελών που απαιτούνται για την απαρτία αυτών των Γ.Σ.

4. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γ.Σ. γράφονται συνοπτικά στοβιβλίο πρακτικών Γ.Σ ή ηλεκτρονικά με ευθύνη του Προεδρείου.

 

ΑΡΘΡΟ 26ο: ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ.

1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εκτός ειδικών περιπτώσεων, όταν είναι παρόντα το 1/3 από τα ενεργά μέλη. Σε περίπτωση που δεν γίνει απαρτία καλείται δεύτερη με τα ίδια θέματα 7 ημέρες, το αργότερο, μετά την πρώτη και χρειάζεται τουλάχιστον το 1/4 των ενεργών μελών. Αν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται τρίτη μέσα σε 7 ημέρες μετά τη δεύτερη, οπότε και χρειάζεται το 1/5 των ενεργώνμελών.

2. Εξαιρετικά προκειμένου για τροποποίηση του καταστατικού ή για διάλυση του σωματείου, η Γ.Σ. είναι σε απαρτία αν είναι παρόντα τα 2/3 των ενεργών μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 27ο: ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε δύο χρόνια, κατά το μήνα Μάρτιο συγκαλείται τακτική Γ.Σ.

Η τακτική Γ.Σ εκτός των άλλων:

α) Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ.

β) Αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και κρίνειγια την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

γ) Προκηρύσσει εκλογές μέσα σε 40 ημέρες για Δ.Σ. και Εξελεγκτική Επιτροπή.

δ) Εκλέγει εφορευτική επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 28ο: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται:

 -Για την αντιμετώπιση σοβαρών θεμάτων ή όταν τούτο επιβάλλεται από το συμφέρον της Ένωσης με απόφαση του Δ.Σ.

-Όταν ανακύπτουν θέματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. και εφόσον το ζητήσουν τουλάχιστον το 1/4 των ενεργών μελών της Ένωσης.

Η απόφαση για την έκπτωση του Δ.Σ. λαμβάνεται με τα 3/5 του αριθμού των παρόντων μελών ευρισκομένων σε απαρτία (1/2 συν ένα 1). Αν η Γ.Σ. δεν βρίσκεται σε απαρτία συγκαλείται δεύτερη Γ.Σ μέσα σε οκτώ (8) ημέρες και με το ίδιο θέμα. Αν και πάλι δεν έχει απαρτία (1/2) συν (1) ματαιώνεται και δεν συγκαλείται τρίτη.

2. Έκτακτη σύγκληση της Γ.Σ. μπορεί να ζητήσει με αίτηση της η Ε.Ε. ή το 1/4 των ενεργών μελών, με αίτηση τους προς το Δ.Σ., στην οποία θα αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέματα.

3. Μέσα σε 7 ημέρες από τη υποβολή της αίτησης, το Δ.Σ πρέπει να πληροφορήσει τα μέλη για το χρόνο σύγκλησής της, ο οποίος δεν θα ξεπερνά τις 20 μέρες από την υποβολή της αίτησης.

4. Αν το Δ.Σ. δεν καλέσει την έκτακτη Γ.Σ. σε 20 μέρες αυτή συνέρχεται με φροντίδα ενός ή περισσότερων από τους αιτούντες.

ΑΡΘΡΟ 29ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

1. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση των Γ.Σ. αποστέλλονται στα μέλη τουλάχιστον 6 μέρες πριν τη σύγκληση τους, με χρήση των νέων τεχνολογιών.

Οι προσκλήσεις πρέπει οπωσδήποτε να καθορίζουν τόπο και χρόνο και να αναφέρουν τα προς συζήτηση θέματα. Ως θέματα ημερήσιας διάταξης των Γ.Σ μπορούν να γραφτούν οποιαδήποτε που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τη δράση της Ένωσης.

2. Θέματα που δεν περιέχονται στην ημερήσια διάταξη μπορούν να συζητηθούν στη Γ.Σ. αν προταθούν από 5 μέλη της και εγκριθούν από το 1/3 των παρόντων. Η σειρά συζητήσεων των θεμάτων προτείνεται από το Δ.Σ η δε Γ.Σ. αποφασίζει γι’ αυτήν.

 

ΑΡΘΡΟ 30ο: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Εξελεγκτική επιτροπή (Ε.Ε) αποτελείται από τρία μέλη του ΠΤ Αττικής που εκλέγονται κάθε δύο χρόνια μαζί με το Δ.Σ. και η θητεία της είναι ίδια όπως του Δ.Σ. Τις εργασίες της διευθύνει ο πρόεδρος της που εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση της. Συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο έξι μήνες και έκτακτα όποτε είναι ανάγκη με πρόσκληση του προέδρου της ή με αίτηση του ενός ή και των δύο άλλων μελών της. Η Ε.Ε. τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο  γράφονται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από τους ελέγχους που έχει κάνει, όπως επίσης και οι εκθέσεις που συντάσσει για τη Γ.Σ. Τα προηγούμενα μπορούν να γίνουν και ηλεκτρονικά.

2. Δουλειά της Ε.Ε. είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης της ένωσης. Παρακολουθεί και ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και του ταμία, ειδικότερα δε παρακολουθεί αν αυτέςσυμφωνούν με το νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Έχει δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του σωματείου και να ζητά όποτε θέλει να ελέγξει το περιεχόμενο του ταμείου.  Στην τακτική Γ.Σ. υποβάλλει έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 31ο: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Κάθε δύο χρόνια το αργότερο 40 ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση γίνονταιεκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ και της Ε.Ε.

2. Η ημέρα, ο τόπος και ο χρόνος που γίνονται οι εκλογές καθορίζονται από τη Γ.Σ.

3. Δικαίωμα   ψήφου   έχουν   όλα   τα   ενεργά μέλη της Ένωσης.  

4. Η ταμειακή τακτοποίησητων μελών μπορεί να γίνει και την ημέρα    των εκλογών, πληρώνοντας τις οφειλές στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία έχει πάρει  μπλοκ εισφορών από τον ταμία του απερχόμενου ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 32ο: ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιούνται από τριμελή Εφορευτική  Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από την τακτική Γ.Σ  Αν υπάρχουν περισσότεροι από τρεις υποψήφιοι για μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής  εκλέγονται οι τρεις πρώτοι σε σειρά επιτυχίας.

2. Στην Εφορευτική Επιτροπή  προεδρεύει αυτός που συγκέντρωσε τους      περισσότερους   ψήφους για την εκλογή της.

3. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής  δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.

4. Η ΕφορευτικήΕπιτροπή  μεριμνά για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει τις αρχαιρεσίες, ώστε να γίνονται σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό και αποφαίνεται για κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει ή ένσταση που υποβάλλεται.

 

 

ΑΡΘΡΟ 33ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

1. Μετά την εκλογή της η Εφορευτική Επιτροπή  με ανακοίνωση της στην ιστοσελίδα της Ένωσης, στο διαδίκτυο, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν δήλωση υποψηφιότητας.

 2. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή  με γραπτή δήλωση ή ηλεκτρονικά. Αν πρόκειται αριθμός υποψηφίων να κατεβεί ως συνδυασμός υποβάλλουν κοινή δήλωση υποψηφιότητας.

 3.Οι ώρες και  οι  μέρες που γίνονται  δεκτές οι δηλώσεις των  υποψηφίων καθορίζονται από την Εφορευτική Επιτροπή. Η Τελευταία μέρα υποβολής δηλώσεωνορίζεται από την Εφορευτική Επιτροπή στην ανακοίνωση – πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων στην ιστοσελίδα της Ε.Τ.Ε. (είναι η 10η  ημέρα μετά την ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής.)

 4.Οι υποψήφιοιγια το Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής  και αντίστροφα

5.Μετά  τη  λήξη  της  προθεσμίας υποψηφιοτήτων  η  Εφορευτική Επιτροπή  ανακηρύσσει  τους συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψήφιους  ή το ενιαίο ψηφοδέλτιο και τα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 34ο: ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

 1. Τα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι όμοια στο χρώμα και στις διαστάσεις. Τυπώνονται με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής  και με έξοδα που καταβάλλονται από την Ένωση και είναι χωριστά για κάθε συνδυασμό, εφόσον υπάρχουν.

2. Σε κάθε ψηφοδέλτιο στο επάνω μέρος αναγράφεται. «ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΈΣ ΤΗΣ …. (αναγράφεται η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών)   . ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ πτυχιούχων της ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ»  και το  όνομα του συνδυασμού  με  μεγαλύτερα γράμματα. Στο ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά και χωριστά για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 35ο: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Η εφορευτική επιτροπή τρεις (3) εβδομάδες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών στην  Αθήνα γνωστοποιεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης , τα ονόματα των υποψηφίων, τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας στην Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 36ο Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Αμέσως μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιοπαραδίδει στην εκλεγμένη εφορευτική επιτροπή την κατάσταση των μελών της Ε.Τ.Ε που είναι ταξινομημένα κατά παράρτημα, καταγράφοντας τα μέλη που έχουν τακτοποιηθεί ταμειακά.

Τα μέλη της Ε.Τ.Ε ψηφίζουν αυτοπροσώπως.

Οι φάκελοι μέσα στους οποίους ο ψηφοφόρος κλείνει τα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι αδιαφανείς, ιδίων διαστάσεων και να εξασφαλίζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας.

Πριν από τηνέναρξη της ψηφοφορίας Εφορευτική Επιτροπή  ελέγχει δημόσια την κάλπη η οποία πρέπει να είναιάδεια καιτην σφραγίζει.

Για κάθε μέλος που έρχεται να ψηφίσει η Εφορευτική Επιτροπή  αφού διαπιστώσειτην ταυτότητα  του και την ταμειακή τακτοποίηση, η οποία μπορεί να γίνει και την ίδια ημέρα, διαγράφει το όνομα από την κατάσταση μελών και το γράφει στην κατάσταση των ψηφισάντων όπου υπογράφει το μέλος,          στη συνέχεια του παραδίδει τον φάκελο σφραγισμένο με τη σφραγίδα της Ένωσης και τη μονογραφή του προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής και από όλα τα ψηφοδέλτια.

Μέλος μπορεί να εγγραφεί και κατά τη διάρκεια των εκλογών, και να συμπληρωθείη κατάσταση μελών, εφόσον υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 6.

Ο ψηφοφόρος υποχρεούται να αποσυρθεί στον ιδιαίτερο χώρο και αφού γράψει αν  επιθυμεί, τους σταυρούς προτίμησης επάνω στο ψηφοδέλτιο της επιλογής του τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στο φάκελο και το ρίχνει στην κάλπη.

ΑΡΘΡΟ 37ο:ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Οι εκλογές στα παραρτήματα και στα περιφερειακά  τμήματα διεξάγονται μία τουλάχιστον εβδομάδα πριν από τις εκλογές στην Αθήνασε ημερομηνίες που καθορίζονται από τα παραρτήματα ή τα περιφερειακά τμήματα. Η εφορευτική επιτροπή που θα διεξάγει τις εκλογές στο παράρτημα ή στα περιφερειακά τμήματα εκλέγεταιαπό τη Συνέλευση του παραρτήματος ή του περιφερειακού τμήματος με τον ίδιο τρόπο που εκλέγεται η εφορευτική επιτροπή από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Την ίδια ημερομηνία πραγματοποιούνται και οι εκλογές για την ανάδειξη των υπευθύνων των παραρτημάτων και των περιφερειακών τμημάτων.Η κατάσταση των μελών, ταμειακώς τακτοποιημένων και μη, του κάθε παραρτήματος ή του κάθε περιφερειακού τμήματος αποστέλλεται ταχυδρομικά ή  με φαξ ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από την εκλεγμένη, από την Τακτική Γενική Συνέλευση, εφορευτική επιτροπή προς την εφορευτική επιτροπή του κάθε παραρτήματος και του κάθε περιφερειακού τμήματος.

Η εφορευτική επιτροπή του παραρτήματος ή του περιφερειακού τμήματος αναπαράγει το ψηφοδέλτιο που υπάρχει στην  ιστοσελίδα της ΕΤΕ στο διαδίκτυο. Οι φάκελοι που θα χρησιμοποιηθούν στη ψηφοφορία πρέπει να είναι ιδίων διαστάσεων σε όλη την Ελλάδα.. Όλοι οι φάκελοι θα φέρουν τη σφραγίδα του Παραρτήματός  ή του περιφερειακού τμήματος. Το ποσό της συνδρομής που πληρώνει ο κάθε ψηφοφόρος για την Ε.Τ.Ε αλλά και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των παραρτημάτων και των περιφερειακών τμημάτων καθορίζεται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η διαδικασία της ψηφοφορίας είναι ίδια με αυτήν που αναφέρεται στο άρθρο 36.

Αφού διεξαχθεί η ψηφοφορία, η εφορευτική επιτροπή του παραρτήματος ή του περιφερειακού τμήματος τοποθετεί σε ένα μεγάλο φάκελο: την κατάσταση των ψηφισάντων, τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα ψηφοδέλτια, την απόδειξη κατάθεσης των συνδρομών των μελών σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει αποφασίσει για το σκοπό αυτό  η Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στη συνέχεια ταχυδρομεί το φάκελο με το παραπάνω περιεχόμενο στη Ταχυδρομική Θυρίδα της Ε.Τ.Ε , ώστε να παραληφθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών στηνΑθήνα. Ο φάκελος αυτός θα παραληφθεί από την Εφορευτική Επιτροπή που έχει εκλέξει η Τακτική Γενική Συνέλευση.

Οι Εκλογές για την ανάδειξη των υπευθύνων των παραρτημάτων ή των περιφερειακών τμημάτων μπορούν να γίνουν με τον τρόπο που θα αποφασίσει η Συνέλευση του παραρτήματος ή του περιφερειακού τμήματος και σύμφωνα με τις αρχές του Καταστατικού μας.

 

ΑΡΘΡΟ 38ο: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΩΝ

Κάθε ψηφοφόροςμπορείνα βάλει στο ψηφοδέλτιο της επιλογής του μέχρι 4 σταυρούς για το Δ.Σ. και μέχρι2 για την Ε.Ε.

 

ΑΡΘΡΟ 39ο: ΔΙΑΛΟΓΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ

Πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας  στην Αθήνα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής συνοδευόμενα  και από  τους  αντιπροσώπους των  συνδυασμών,  αν  υπάρχουν και επιθυμούν, μεταβαίνουν στο ταχυδρομείο και παραλαμβάνουν τους φακέλους με τα ψηφοδέλτια  και  συντάσσουν πρωτόκολλο παραλαβής. Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στην Αθήνα συνεδριάζουν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, αποσφραγίζουν τους μεγάλους φακέλους ελέγχουν τις καταστάσεις των ψηφισάντων στα παραρτήματα όπως και την ύπαρξη αποδείξεων για τις τραπεζικές καταθέσεις. Στη  συνέχεια η εφορευτική επιτροπή αφού ελέγξει ότι όλα τα μέλη των παραρτημάτων είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και ο αριθμός των ψηφισάντων είναι ο ίδιος με τον αριθμό των φακέλων που περιέχουν ψηφοδέλτια, επιρρίπτει τους φακέλους με τα ψηφοδέλτια στην κάλπη για να καταμετρηθούν συνολικά.

1. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή  κλείνει την κατάσταση των ψηφισάντων, γράφει πόσα μέλη είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν και πόσα ψήφισαν.

2.       Ύστερα ανοίγει την κάλπη, μετράει τους φακέλους και αφού διαπιστώσει ότι είναι έγκυροι (χωρίς διακριτικά σημάδια κλπ.) τους αποσφραγίζει έναν-έναν και βγάζει το ψηφοδέλτιο που έχει μέσα.

Κάθε ψηφοδέλτιο αριθμείται με τη σειρά που βγαίνει, μονογράφεται από τον πρόεδρο της Ε.Ε. που ταυτόχρονα σημειώνει πόσους σταυρούς έχει. Ταυτόχρονα κρίνεται από την Ε.Ε. αν το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο ή άκυρο και γίνεται η καταγραφή των ψήφων που πήρε κάθε συνδυασμός και κάθε υποψήφιος.

Μετά το πέρας αυτής της διαλογής συντάσσεται πρακτικό διαλογής ψηφοδελτίων στο οποίο γράφεται ο αριθμός των ψήφων που πήρε κάθε συνδυασμός ή/και υποψήφιος.

ΑΡΘΡΟ 40ο: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1. Μετά την καταμέτρηση των φακέλων η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το οριστικό πρωτόκολλο αρχαιρεσιών στο οποίο αναγράφεται το σύνολο των ψήφων που πήρε  κάθε συνδυασμός  ή/και  κάθε  υποψήφιος  και  ανακοινώνει τα αποτελέσματα.                            

 2. Στην περίπτωση που υπάρχουν συνδυασμοί, η κατανομή των εδρών γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Διαιρείται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων με τα μέλη κάθε οργάνου και το πηλίκο, μη υπολογιζόμενου του δεκαδικού μέρους, αποτελεί το εκλογικό μέτρο, με το οποίο διαιρούνται οι ψήφοι που πήρε ο κάθε συνδυασμός. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής, σε ακέραιο αριθμό, αντιπροσωπεύει τις έδρες που παίρνει κάθε συνδυασμός στο αντίστοιχο όργανο. Σε περίπτωση που παραμένουν αδιάθετες έδρες, μοιράζονται στους συνδυασμούς που έχουν τα μεγαλύτερα  υπόλοιπα κατά σειρά. Σε κάθε συνδυασμό εκλέγονται αυτοί που πήραν τους περισσότερους σταυρούς και οι υπόλοιποι είναι οι αναπληρωματικοί του συνδυασμού.

Σε  περίπτωση   που   υπάρχει  ένα  ψηφοδέλτιο,   τότε   ανακηρύσσονται ως επιτυχόντες αυτοί που πήραν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης..

Όλα τα παραπάνω αναγράφονται στο πρωτόκολλο της Εφορευτικής Επιτροπής,  το οποίο παραδίδεται στον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού.

ΑΡΘΡΟ 41ο : ΕΓΚΥΡΟΤΗΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ

Κατά τη διεξαγωγή των εκλογών, την αποσφράγιση των φακέλων και τη διαλογή λαμβάνονται όλα τα μέτρα για το αδιάβλητο των εκλογών. Κατά τις παραπάνω διαδικασίες μπορούν να παρευρίσκονται εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των συνδυασμών. Η   διαλογή   γίνεται   μπροστά  σε   όσα   μέλη   της  Ένωσης   θέλουν  να  την παρακολουθήσουν.

Ενστάσεις των υποψηφίων υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Η εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται πριν τη σύνταξη κάθε πρωτοκόλλου. Την επόμενη μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η Εφορευτική Επιτροπή  εκδικάζει τυχόν ενστάσεις που έχουν υποβληθεί για την κατανομή των εδρών.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 42ο: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΔΙΑΒΛΗΤΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Κατά τη διεξαγωγή των εκλογών, την αποσφράγιση των φακέλων και τη διαλογή λαμβάνονται όλα τα μέτρα για το αδιάβλητο των εκλογών. Κατά τις παραπάνω διαδικασίες μπορούν να παρευρίσκονται εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των συνδυασμών. Η   διαλογή   γίνεται   μπροστά  σε   όσα   μέλη   της  Ένωσης   θέλουν  να  την παρακολουθήσουν.

Ενστάσεις των υποψηφίων υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Η εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται πριν τη σύνταξη κάθε πρωτοκόλλου. Την επόμενη μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η Εφορευτική Επιτροπή  εκδικάζει τυχόν ενστάσεις που έχουν υποβληθεί για την κατανομή των εδρών.

ΑΡΘΡΟ 43ο: ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΩΣΗΣ

Με απόφαση του Δ.Σ. η Ένωση μπορεί να δημιουργήσει περιφερειακά τμήματα και παραρτήματα.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 44ο: ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΝΩΣΗΣ

Η Ένωση δεν διαλύεται παρά μόνον εάν παραμείνουν λιγότερα από δέκα (10) μέλη ή αν συντρέχουν οι οριζόμενοι από τον αστικό κώδικα λόγοι.

Σε περίπτωση  διάλυσης της Ένωσης ενεργείται εκκαθάριση, η  δε τυχόν απομένουσα περιουσία περιέρχεται σε άλλη Ένωση, Ίδρυμα ή Οργανισμό που καθορίζει η Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 45ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Αυτό το καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί από τη Γ.Σ. που βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 2/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Η τροποποίηση του καταστατικού απαιτεί πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 46ο: ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η Ένωση φέρει στρογγυλή σφραγίδα που περιφερειακά γράφει τον τίτλο της Ένωσης και στο κέντρο το έτος ίδρυσης της, καθώς και παράσταση της Αθηνάς που στεφανώνει ένα παιδί.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 47ο: ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

1. Η Ένωση τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

α) Μητρώο μελών, όπου εμφανίζεται κατ’ αύξοντα αριθμό κάθε μέλος με το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το επάγγελμα, τον τόπο εργασίας, το έτος γέννησης, την ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής, το χαρακτηρισμό του μέλους ως ενεργό ή ανενεργό από συγκεκριμένη ημερομηνία.

β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.

γ)Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

δ) Βιβλίο ταμείου

ε) Βιβλίο περιουσίας

στ) Κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπει ο νόμος ή αποφασίζει το ΔΣ. Όλα τα βιβλία είναι αριθμημένα και θεωρημένα από το Δ.Σ.

Είναι δυνατή η ύπαρξη και η χρήση βιβλίων σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Τα μέλη της Ένωσης μετά από αίτηση τους μπορούν να λάβουν γνώση περιεχομένου αυτών των βιβλίων.

 

ΑΡΘΡΟ 48ο:

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, λύεται με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ., σύμφωνα με το πνεύμα του καταστατικού και της υπάρχουσας νομοθεσίας.

 

ΑΡΘΡΟ 49ο:

Το ανά χείρας καταστατικό, όπως τροποποιήθηκε αποτελείται από σαράντα εννέα (49) άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε, ψηφίστηκε και εγκρίθηκε νόμιμα, κατ’ άρθρο και στο σύνολο του, από τη Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό στις 19 Νοεμβρίου 2011 και θα ισχύει όπως τροποποιήθηκε από την δημοσίευση της δικαστικής απόφασης που θα το εγκρίνει.

 

 

Αθήνα 19/11/2011

          Ο Πρόεδρος Γ.Σ.                                             Η Γραμματέας Γ.Σ.

 

 

       Αθανάσιος Λερούνης                                          Σοφία Νικητοπούλου