Ιστορική Αναδρομή

Pages

Η ΣΕΛΕΤΕ ιδρύθηκε με νομοθετικό διάταγμα το 1959 (Ν.Δ. 3971/1959) στο πλαίσο της γενικότερης προσπάθειας οργάνωσης και ανάπτυξης ενός συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην μεταπολεμική Ελλάδα του ’50. Αμέσως μετά τον Β΄Παγκόσμιο πόλεμο η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με την ανάγκη ανάπτυξης μιας πολυεπίπεδης οικονομίας, με έμφαση στη δημιουργία νέων επαγγελμάτων, αλλά και άρτια ειδικευμέvων τεχνικών. Σύντομα έγινε αντιληπτό ότι ο στόχος αυτός συνεπαγόταν την προσαρμογή της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στις απαιτήσεις της αναπτυσσόμενης ελληνικής οικονομίας. Ένα από τα προβλήματα που η συνειδητοποίηση αυτή έφερε στην επιφάνεια ήταν η έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένου διδακτικού προσωπικού για τη διδασκαλία τεχνικών επαγγελματικών μαθημάτων. Με αυτό ακριβώς το στόχο ιδρύθηκε η ΣΕΛΕΤΕ και αυτό ακριβώς το έργο κλήθηκε να υπηρετήσει.

Η ικανοποιητική ανταπόκριση της ΣΕΛΕΤΕ στις απαιτήσεις της αποστολής της κατά τα πρώτα έτη της λειτουργίας της διαμόρφωσε τις κατάλληλες συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Άλλωστε η ίδια η ανάπτυξη της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης δημιούργησε νέα δεδομένα και νέες προοπτικές. Όταν πρωτοϊδρύθηκε η ΣΕΛΕΤΕ, η επικρατούσα τάση για την εκπαίδευση των καθηγητών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ήταν εκείνη της «προσθετικής» προσέγγισης. Η έμφαση δηλαδή δινόταν κυρίως στην παιδαγωγική κατάρτιση και μόνο ένα μικρό ποσοστό του συνόλου των σπουδών αφορούσε επιμόρφωση σε τεχνικά ή επαγγελματικά θέματα. Αργότερα, στη δεκαετία του ’70, μια παράλληλη μέθοδος υιοθετήθηκε, η οποία προέβλεπε τη σύζευξη της παιδαγωγικής με την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Η νέα αυτή οπτική γωνία οδήγησε στη δημιουργία δύο ανεξάρτητων Σχολών υπαγομένων στη ΣΕΛΕΤΕ:

  • Της ΠΑ.ΤΕ.Σ., της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής, στην οποία διατηρήθηκε η παράδοση της «προσθετικής» προσέγγισης και περιελάμβανε τα εξής Τμήματα:

    α. Τμήμα Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

    β. Τμήμα Εργαστηριακών Εκπαιδευτικών Πτυχιούχων Β/θμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

  • Της Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ., της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών, με στόχο την υλοποίηση της αναφερθείσας σύζευξης σε επίπεδο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν.Δ.789/31-12-70), με τις εξής ειδικότητες:

α. Τμήμα Εκπ/κών Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

β. Τμήμα Εκπ/κών Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών Μηχανικών

γ. Τμήμα Εκπ/κών Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών

δ. Τμήμα Εκπ/κών Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών με

i. Κατεύθυνση Δομικών Έργων και

ii. Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων

Η ΣΕΛΕΤΕ λειτούργησε με την ανωτέρω μορφή και ακαδημαϊκή οργάνωση μέχρι και το ακαδ. έτος 2001-2002, έχοντας καθιερωθεί ως το μοναδικό θεσμοθετημένο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα για την εκπαίδευση και επιμόρφωση καθηγητών τεχνικών μαθημάτων. Με τη λήξη του ακαδ. έτους 2001-2002 το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ΣΕΛΕΤΕ καταργήθηκε και στη θέση της ιδρύθηκε η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με έδρα την Αθήνα (Ν. 3027/2002, Άρθρο 4 «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ»).

 

Η ΣΕΛΕΤΕ

Διακρίνεται καθαρά ο σχηματισμός των γραμμάτων ΟΗΕ των κτιρίων της Σχολής – το Ο σχηματίζεται από το σύμπλεγμα των προτύπων σχολείων δεξιά, το Η σχηματίζει το κεντρικό κτίριο και το Ε, ολίγον παραλλαγμένο, σχηματίζουν τα εργαστήρια-ως φόρος τιμής στην ΟΥΝΕΣΚΟ και στον ΟΗΕ που συνέβαλε στη δημιουργία της. Ενδιαφέρουσα η σύγκριση της γύρω περιοχής με το σήμερα