Ο.Λ.Μ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Λοιπές Δημοσιεύσεις - Άρθρα

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την κατάφωρη και παράνομη παραβίαση-αλλαγή των ωρολογίων προγραμμάτων στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια.

Θυμίζουμε ότι η ΟΛΜΕ είχε συνολικά διαφωνήσει με τη μετατροπή των παλαιότερων Πειραματικών Σχολείων σε Πρότυπα Πειραματικά, θεωρώντας ότι  με την καθιέρωση μιας αυστηρής διαδικασίας επιλογής του μαθητικού δυναμικού τους δημιουργούνται σχολεία με ελιτίστικο χαρακτήρα, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα σχολεία «των πολλών».

 
 
Ο.Λ.Μ.Ε.                                                                                   
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 33 11 338                                        
www.olme.gr                                                                               
e-mail: olme@otenet.gr                                                                                Αθήνα, 16/9/14

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την κατάφωρη και παράνομη παραβίαση-αλλαγή των ωρολογίων προγραμμάτων στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια.

Θυμίζουμε ότι η ΟΛΜΕ είχε συνολικά διαφωνήσει με τη μετατροπή των παλαιότερων Πειραματικών Σχολείων σε Πρότυπα Πειραματικά, θεωρώντας ότι  με την καθιέρωση μιας αυστηρής διαδικασίας επιλογής του μαθητικού δυναμικού τους δημιουργούνται σχολεία με ελιτίστικο χαρακτήρα, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα σχολεία «των πολλών». Το αποτέλεσμα είναι, αφενός να ενισχύονται οι εκπαιδευτικές, και κατά συνέπεια και οι κοινωνικές ανισότητες, και αφετέρου  ο χαρακτήρας τους ως προτύπων σχολείων να ακυρώνει ουσιαστικά τον πειραματικό τους χαρακτήρα, καθώς δεν θα μπορούν να αντιπροσωπεύουν ένα “μέσο” δημόσιο σχολείο της χώρας. Η εκτίμησή μας αυτή, άλλωστε, επιβεβαιώνεται και από την τρίχρονη λειτουργία τους.

Η αλλαγή των ωρολογίων προγραμμάτων των Προτύπων Πειραματικών, που προωθεί τώρα το Υπ. Παιδείας, σε συνδυασμό και με την απόφαση να αυξηθεί ο αριθμός τους σε όλη την Ελλάδα, εκτιμούμε ότι θα αποτελέσει την απαρχή μιας σειράς παρεμβάσεων στο αναλυτικό και το ωρολόγιο πρόγραμμα αυτών των σχολείων προς την ίδια κατεύθυνση, της ενίσχυσης του «αριστοκρατικού» χαρακτήρα τους, με προφανή κατάληξη τη δημιουργία σχολείων «διαφορετικής ταχύτητας».

Και με αυτήν την οδηγία της ΔΕΠΠΣ προωθείται η κατεύθυνση του Υπουργείου για “την αυτονομία της σχολικής μονάδας στην αντιμετώπιση των διοικητικών και παιδαγωγικών θεμάτων”, βασικός πυλώνας για την υλοποίηση του Νέου Σχολείου που οδηγεί στη διαφοροποίηση και κατηγοριοποίηση σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών, στη σύνδεσή τους με χορηγούς και τα κέρδη των επιχειρήσεων.

Σε σχέση με την επιχειρούμενη, μη σύννομη αλλαγή επισημαίνουμε τα εξής:

Ο Ν. 3966/11 για τα ΠΠΣ στο άρθρο 45 αναφέρει: “Κάθε ΠΠΣ ακολουθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα των μη πρότυπων πειραματικών σχολείων, το οποίο μπορεί να αναμορφώνεται με απόφαση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες και τις συνθήκες εργασίας του σχολείου”. Προφανώς ο νόμος δεν δίνει καμία αρμοδιότητα ούτε στη ΔΕΠΠΣ, άρθρο 40 παρ. 3, ούτε στο ΙΕΠ άρθ. 2 παρ. 3 περ. α (Το ΙΕΠ γνωμοδοτεί ή εισηγείται, ύστερα από σχετικό ερώτημα  του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων ή αυτεπαγγέλτως αντίστοιχα για: θέματα σχετικά με τη διαμόρφωση, το διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλους τους τύπους των σχολικών μονάδων), να αλλάζει τα ωρολόγια προγράμματα στα ΠΠΣ.

Στις 4/9/14 η Διοικούσα Επιτροπή των ΠΠΣ, με την υπ’ αρ. πρωτ. Γ1/139312, αποφασίζει μετά από θετική γνωμοδότηση του ΙΕΠ (πράξη 53/2-9-14), να αλλάξει σε όλα τα ΠΠ Γυμνάσια το ωρολόγιο πρόγραμμα αφαιρώντας από την Α΄ Γυμνασίου 1 ώρα Οικιακής Οικονομίας και 1 ώρα βιωματικών δράσεων-συνθετικών δημιουργικών εργασιών, από τη Β΄ Γυμνασίου 1 ώρα Τεχνολογίας και μία ώρα Βιωματικών δράσεων-συνθετικών δημιουργικών εργασιών, και από την Γ΄ τάξη 1 ώρα Βιολογίας και 1 ώρα ΣΕΠ. Για να συμπληρωθεί το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, προσθέτει σε όλες τις τάξεις  1 ώρα Πληροφορικής και 1 ώρα Αγγλικών με το επιχείρημα ότι όλοι οι απόφοιτοι των ΠΠ Γυμνασίων θα αποκτήσουν πιστοποιητικό κρατικής γλωσσομάθειας και ECDLστους Η/Υ, χωρίς φροντιστήρια. Επιπρόσθετα, αποφασίζει μαθήματα του υποχρεωτικού προγράμματος να ενταχθούν στους ομίλους αριστείας και δημιουργικότητας, όπου η συμμετοχή των μαθητών δεν είναι υποχρεωτική, αλλά ικανοποιητική, με το επιχείρημα ότι αποτελούν βιωματικές δράσεις.

 Εδώ προκύπτει εύλογα η απορία από πότε η Βιολογία και ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός της Γ΄ Γυμνασίου, που περικόπτονται, είναι βιωματικές δράσεις, κατά το ΙΕΠ.

Στην ίδια απόφασή της η ΔΕΠΠΣ, κατατάσσοντας τα μαθήματα σε δύο ομάδες, Α΄ (όπου, μετά τη λήξη της διδασκαλίας, διεξάγονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις) και Β΄ (όπου δεν διεξάγονται, σύμφωνα με το ΠΔ. 409/94) αναφέρει στα μαθήματα της Β΄ ομάδας και  το μάθημα της Γ΄ Γυμνασίου Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Μήπως η ΔΕΠΠΣ εκτιμάει ότι το μοναδικό μάθημα στο Γυμνάσιο που διδάσκει τις αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος πρέπει να μην εξετάζεται γραπτά, και στην επόμενη “αναμόρφωση” του αναλυτικού προγράμματος θα αφαιρεθεί από το ωρολόγιο πρόγραμμα;

Υπάρχουν όρια και για τη ΔΕΠΠΣ και υπάρχουν και νόμοι που οι αρμόδιοι παράγοντες σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούν.

Τονίζουμε, καταληκτικά, ότι εκείνο που απουσιάζει από την ελληνική εκπαίδευση δεν βρίσκεται στην κατεύθυνση της δημιουργίας προτύπων σχολείων για τους λίγους, αλλά της ουσιαστικής αναβάθμισης του συνόλου των σχολείων της χώρας. Μιας αναβάθμισης που θα αχρηστεύσει την προσφυγή στην ιδιωτική πρωτοβουλία και τα κάθε λογής φροντιστήρια για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το εισόδημα των γονέων τους, τον τόπο κατοικίας τους και το σχολείο στο οποίο φοιτούν.