Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο του Ι.Ε.Π. για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 06/06/2016 έως 30/6/2016

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προσκαλεί τα φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι Μέλη ΔΕΠ Α.Ε.Ι. και ΕΠ Τ.Ε.Ι.,

 εν ενεργεία Σχολικοί Σύμβουλοι και Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αυξημένων προσόντων καθώς και στελέχη του Ι.Ε.Π. (Σύμβουλοι και Εισηγητές) και Συμβούλους του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που Υπηρετούν στο Ι.Ε.Π. ή στην Κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Για την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ

Για υποβολή αιτήσεων πατήστε εδώ