Αποφάσεις της έκτακτης καταστατικής Γ.Σ. της ΕΤΕ της 9/9/2017

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Αθήνα,  22/09/2017

Ανακοίνωση αποφάσεων Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΤΕ

Το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00  π.μ. πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση της ΕΤΕ στο κεντρικό κτίριο της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν στη Γενική Συνέλευση είναι οι ακόλουθες:

Θέμα 1ο: Τροποποίηση καταστατικού

Αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 (αλλαγή έδρας σε Αμαρούσιο Αττικής), του άρθρου 15 (προσθήκη δυνατότητας συνεδρίασης του ΔΣ η συμμετοχής μελών σε συνεδρίαση και με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας) και των άρθρων 26 και 45 (απαρτία για την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης). Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ.

Θέμα 2ο: Η διαμόρφωση του νέου περιβάλλοντος στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η άμεση αναγκαιότητα ένταξης της ΑΣΠΑΙΤΕ στον Πανεπιστημιακό Τομέα.

Πριν λίγο καιρό εξαγγέλθηκε η ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο οποίο θα συμμετέχουν διά της συγχωνεύσεως τα δύο εκ των τριών ΤΕΙ της Αττικής και συγκεκριμένα τα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας η ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η μοναδική σχολή στην Περιφέρεια Αττικής που θα παραμένει εκτός του Πανεπιστημιακού Τομέα μένοντας για μια ακόμη φορά στο περιθώριο των εξελίξεων με άδηλο πλέον το μέλλον της.

Ο ρόλος της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι κομβικός για την ανάπτυξη της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας έχοντας ως βασική της αποστολή τη δημιουργία ευρυμαθών εκπαιδευτικών που θα υπηρετήσουν στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και θα διδάξουν τεχνολογικά μαθήματα στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης.  Η αποστολή αυτή υπηρετείται μέσα από την ένταξή της στον Πανεπιστημιακό Τομέα, στον οποίο είναι σήμερα ενταγμένες όλες οι σχολές που παράγουν εκπαιδευτικούς στη χώρα μας. Είναι αδιανόητο μια σχολή με πενταετή προγράμματα σπουδών να μην ανήκει σήμερα στον Πανεπιστημιακό Τομέα.

Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα έχει αγωνιστεί για την επίτευξη αυτού του πολύ σημαντικού στόχου και θεωρούμε σήμερα ότι αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της τεχνολογικής εκπαίδευσης στη χώρα μας, η ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στον Πανεπιστημιακό Τομέα είτε σαν αυτόνομο ίδρυμα είτε εντασσόμενη σαν αυτόνομη παιδαγωγική σχολή με τη δομή που έχει σήμερα σε συναφές με τα θεματικά της αντικείμενα πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017) Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις: «Τα μη αυτοδύναμα Α.Ε.Ι., τα οποία διοικούνται από Διοικούσα Επιτροπή, αποκτούν αυτοδυναμία μόλις λειτουργήσουν αυτοδύναμα δύο (2) Σχολές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11.». Η ΑΣΠΑΙΤΕ σήμερα έχει μία αυτοδύναμη σχολή και για να καταστεί αυτοδύναμο Α.Ε.Ι. απαιτείται η ίδρυση και η αυτοδύναμη λειτουργία δεύτερης σχολής. Ο στόχος αυτός με τα σημερινά δεδομένα (ελάχιστο εκπαιδευτικό προσωπικό, αναστολή διορισμών και οικονομική κρίση) καθίσταται πολύ δύσκολα υλοποιήσιμος.

Η διατήρηση της ΑΣΠΑΙΤΕ στο σημερινό καθεστώς και η επιλογή της συμμετοχής της σε ομόσπονδα σχήματα με άλλα Α.Ε.Ι. δεν λύνει το βασικό θέμα της ΑΣΠΑΙΤΕ που είναι η ένταξή της στον Πανεπιστημιακό Τομέα.

H ΕΤΕ μέχρι σήμερα στήριξε και εξακολουθεί να στηρίζει το επιτυχημένο μοντέλο παραγωγής εκπαιδευτικών μηχανικών της πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ και νυν ΑΣΠΑΙΤΕ. Θεωρεί ότι η διεύρυνσή του με την δημιουργία δεύτερης σχολής στην ΑΣΠΑΙΤΕ στην οποία θα λειτουργούν τμήματα εκπαιδευτικών και άλλων ειδικοτήτων (τομέας υπηρεσιών, πρωτογενής τομέας, κ.λ.π.). θα συμβάλλει ουσιαστικά στην παραγωγή άριστα καταρτισμένων εκπαιδευτικών οι οποίοι με τη σειρά τους θα συμβάλλουν στον τεχνολογικό εγγραματισμό στη γενική εκπαίδευση και στην ουσιαστική ενίσχυση της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι μια ενισχυμένη αυτοδύναμη ΑΣΠΑΙΤΕ ενταγμένη στον Πανεπιστημιακό Τομέα.

Αναγνωρίζοντας τα σημερινά δυσμενή δεδομένα για τη επίτευξη αυτού του στόχου θα μπορούσαμε να θέσουμε ως εναλλακτικό και  πιο εφικτό στόχο αυτόν της ένταξης της ΑΣΠΑΙΤΕ σε ένα από τα Πανεπιστήμια της Περιφέρειας Αττικής. Οι όροι με βάση τους οποίους η ΕΤΕ θα μπορούσε να υποστηρίξει μια τέτοια διαδικασία είναι οι ακόλουθοι:

α) Η διατήρηση των σημερινού μοντέλου παραγωγής εκπαιδευτικών των τεχνολογικών τμημάτων εκπαιδευτικών της ΑΣΠΑΙΤΕ.

β) Η επέκταση του μοντέλου λειτουργίας των τεχνολογικών τμημάτων εκπαιδευτικών και σε άλλες ειδικότητες (τομέας υπηρεσιών, πρωτογενής τομέας, κ.λ.π.).

γ) Η νομοθετική πρόβλεψη διαδικασίας εξομοίωσης των πτυχιούχων της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ και της ΑΣΠΑΙΤΕ με τους νέους πτυχιούχους των Πανεπιστημιακών Τμημάτων.

Η ΕΤΕ θα προχωρήσει άμεσα σε συγκρότηση ομάδας εργασίας με ανοιχτή πρόσκληση στα μέλη, η οποία με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, θα συντάξει υπόμνημα με αναλυτικές θέσεις και προτάσεις για το μέλλον της ΑΣΠΑΙΤΕ. Το υπόμνημα μετά την έγκρισή του από το ΔΣ θα αποτελέσει τη βάση για την προώθηση του βασικού αιτήματος της ΕΤΕ που είναι η ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στον Πανεπιστημιακό Τομέα.

Θέμα 3ο: Οι εξελίξεις στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο ρόλος της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα σε συγκρότηση ομάδας εργασίας με ανοιχτή πρόσκληση στα μέλη, η οποία θα διαμορφώσει το αναλυτικό πλαίσιο των θέσεων και προτάσεων της ΕΤΕ για τον τεχνολογικό εγγραματισμό στο Δημοτικό και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική, την Επαγγελματική Εκπαίδευση και την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Βασικό κείμενο για τη διαμόρφωση των θέσεων και προτάσεων θα αποτελέσει το επισυναπτόμενο με αριθμ. Πρωτ. 6/14–02–2017 υπόμνημα του ΔΣ που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

[embeddoc url=”https://www.ete.gr/wp-content/uploads/2017/09/ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΕΤΕ-ΓΙΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ-ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΒΟΥΛΗΣ.pdf” download=”all”]

ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΕ