H E.T.E

H E.T.E ιδρύθηκε ως επαγγελματικό σωματείο με την επωνυμία “Πανελλήνιος Ένωσις Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών Πτυχιούχων ΑΣΕΤΕΜ” (Π.Ε.Ε.ΤΕ.Μ.) το 1975. Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε.)  πτυχιούχων ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ,  (Technology Teachers’ Assosiation)  είναι Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση που ιδρύθηκε το 1996 ως διάδοχος της Π.Ε.Ε.ΤΕ.Μ.

Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε.) έχει μέλη της τους αποφοίτους:

– της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ

-των Τεχνολογικών Τμημάτων (τετραετούς ή πενταετούς φοίτησης) της ΑΣΠΑΙΤΕ

 Έχει  τοπικά παραρτήματα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.   Σημαντικός αριθμός μελών ασχολείται με επαγγέλματα σχετικά με την ειδικότητά τους, στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.                                                                                                                     

Η πλειοψηφία των μελών της ΕΤΕ στελεχώνει  τα σχολεία δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης της Ελλάδας, αλλά και  πολλά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες Σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Η Ε.Τ.Ε. είναι επιστημονική ένωση και τα μέλη της, όσον αφορά τη συνδικαλιστική τους δράση, δραστηριοποιούνται στα σχετικά πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σωματεία.                    Ως ένωση καθηγητών με υψηλή εκπαιδευτική συνείδηση, αφού τα μέλη της έχουν επιλέξει εξαρχής το εκπαιδευτικό λειτούργημα, δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή και όσο το επιτρέπουν οι δυνάμεις της, να προσπαθεί για τη βελτίωση και την άνοδο του επιπέδου της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Η  Ε.Τ.Ε. έχει εφαρμόσει με επιτυχία ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας ( LDV VET Pro, Εrasmus + ), με τη συμμετοχή εκπαιδευτών από όλη την Ελλάδα. Συνεχίζει αυτήν την επιτυχημένη δραστηριότητα, κατέχοντας μάλιστα τον Χάρτη Κινητικότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

ΣΚΟΠΟΙ της Ένωσης, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι:

α) Η πνευματική εξύψωση και κοινωνική αναγνώριση του ρόλου του εκπαιδευτικού.

β) Η εξύψωση της επιστημονικής, τεχνολογικής και παιδαγωγικής στάθμης των μελών της.Hένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στον Πανεπιστημιακό τομέα της Ανώτατης εκπαίδευσης.

γ) Η υποστήριξη και συμπαράσταση προς τα μέλη της με τη λήψη γενικά κάθε νόμιμουμέτρου που αποσκοπεί στην αναγνώριση και την προστασία των ίδιων αλλά και του έργου της.

δ) Η προώθηση της επαγγελματικής αποκατάστασης των αδιόριστων και ανέργων μελών της.

ε) Η συμβολή στην ανάπτυξη της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης.

στ) Η διάδοση των βασικών ικανοτήτων που πρέπει να αναπτύξουν όλοι οι πολίτες μέσω της βασικής εκπαίδευσης, για να μπορούν να ανταποκριθούν στη σύγχρονη πραγματικότητα και που είναι οι:- ( Τεχνολογία και η ανάπτυξη τεχνολογικής κουλτούρας – Η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος- Οι δυνατότητες πρόσβασης, ταξινόμησης και αξιοποίησης της πληροφόρησης και- οι κοινωνικές δεξιότητες.

ζ) Η ανάπτυξη των «κομβικών δεξιοτήτων» που έχουν σχέση με τη διαδικασία μεθοδικής καισυστηματικής επίλυσης προβλημάτων (Μαθαίνω πως πρέπει να μαθαίνω, Επικοινωνώαποδοτικά (προφορικά, γραπτά, ηλεκτρονικά), Χρησιμοποιώ νέες τεχνολογίες, Εργάζομαιομαδικά, Αναλύω και συνθέτω, Λύνω προβλήματα μεθοδικά).

η) Η με όλους τους τρόπους και τα μέσα καλλιέργεια, επικαιροποίηση γνώσεων, συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα οποιασδήποτε κλίμακας και διάρκειας στην Ελλάδα και τοεξωτερικό για τον εμπλουτισμό γνώσεων, βελτίωση τεχνικών διδασκαλίας, επιμόρφωση σενέες τεχνολογίες, δια βίου εκπαίδευση και συμμετοχή σε δράσεις συνυφασμένες με τις προτεραιότητες των ευρωπαϊκών πολιτικών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

θ) Η ενσωμάτωση και η μεταφορά πρακτικών για Αειφόρο διάσταση στην εκπαίδευση,πολυπολιτισμική εκπαίδευση, ενίσχυση της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη, κινητικότηταστον χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, άμβλυνση τωνανισοτήτων πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα, περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτωνκαι ικανοτήτων επικοινωνίας των εκπαιδευτικών, μαθητών και προσωπικού των σχολείωνμεταξύ των διαφορετικών χωρών και των διαφορετικών συστημάτων τεχνικής,επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής κουλτούραςκαι πολιτισμού στην εκπαίδευση.

ι) Η ανάδειξη και η βελτίωση της ελκυστικότητας για την τεχνική, επαγγελματική εκπαίδευσηκαι κατάρτιση με δράσεις προβολής και διάδοσης για το έργο της Ένωσης σε         όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται.                                                                            κ) Η συμβολή στην ορθή οργάνωση για την ανύψωση της στάθμης και του περιεχομένουσπουδών της εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

λ) Η συμμετοχή στην κοινωνική και τεχνοοικονομική ανάπτυξη της χώρας.

μ) Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της και των άλλων εργαζομένων

ν) Η ενεργή συμμετοχή, με όλα τα μέσα και τους τρόπους που έχει στη διάθεσή της η Ένωση,στους σχεδιασμούς της Πολιτείας για την Εκπαίδευση.

Οι σκοποί της Ένωσης είναι αναπόσπαστα δεμένοι με τους ευρύτερους κοινούς στόχους του

Ελληνικού λαού, όπως είναι:

α) Η προάσπιση της Εθνικής Ανεξαρτησίας και των Δημοκρατικών θεσμών.

β) Η εξύψωση του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου.

Επίσης οι σκοποί της Ένωσης βρίσκονται στην κατεύθυνση του στρατηγικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ενισχυθεί η απασχόληση, η οικονομική μεταρρύθμισηκαι η κοινωνική συνοχή στο πλαίσιο μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση.

ΜΕΣΑ για την επίτευξη των σκοπών

Η πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης θα επιδιώκεται:

α) Με την ενεργοποίηση των μελών

β) Με τη συνεργασία με άλλες επιστημονικές Ενώσεις, Σωματεία και Συλλόγους.

γ) Με τη μελέτη των προβλημάτων των μελών της Ένωσης, όπως αυτά εντάσσονται σταγενικότερα προβλήματα του Ελληνικού Λαού.

δ) Με την πραγματοποίηση μελετών, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων και εκδόσεων ειδικών εντύπων ή ηλεκτρονικών μέσων, καθώς και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

ε) Με τη συγκρότηση επιτροπών μελέτης.

στ) Με ανακοινώσεις στον Τύπο και τα μαζικά μέσα ενημέρωσης.

ζ) Με διαβήματα στις αρμόδιες Αρχές

η) Με κινητοποιήσεις ανάλογες με τις διαμορφούμενες κάθε φορά συνθήκες.

θ)Με τη συμμετοχή σε ανάλογες οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.

ι) Με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

κ) Με τη διοργάνωση ερευνητικών, επιμορφωτικών και καινοτομικών δραστηριοτήτων καιτην αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων αυτών.

λ) Με τη ανάληψη και διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που στοχεύουν σεσυμπλήρωση ή αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των μελών.

μ) Με κάθε νόμιμο μέσο.

Ιδιαίτερα για σκοπούς έρευνας, μελέτης, καταγραφής και αποτύπωσης των πραγματικώνκαταστάσεων και φαινομένων στο χώρο της εκπαίδευσης και των απόψεων τωνεκπαιδευτικών για σχετικά θέματα, ώστε να μπορεί να τεκμηριώνεται συγκεκριμένη άποψη,λαμβάνεται υπόψη η θέση του χώρου των εκπαιδευτικών και με σαφή, αντικειμενικό καιαναλυτικό τρόπο διαμορφώνονται κείμενα μελετών- εργασιών- σπουδών, ώστε ναπροτείνονται για τους εκπαιδευτικούς και άλλους σχεδιασμούς που προγραμματίζονται απότην Πολιτεία.

Μέρος του έργου της προβολής, δημοσιότητας και διάχυσης της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και του έργου της Ένωσης, αποτελεί η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω της ιστοσελίδας της Ένωσης, ώστε να γίνεται ευρύτερα γνωστό το έργο της Ένωσης και ιδιαίτερα το επιστημονικό, ερευνητικό και έργο των μελών της Ένωσης, ώστε να προάγεται και να αναγνωρίζεται αφενός το έργο της Ένωσης και των μελών της, αλλά και αφετέρου να αποτελεί χρήσιμο και χρηστικό εργαλείο για ερευνητές, μελετητές του χώρου της τεχνολογικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ευρύτερα.

Η ιστοσελίδα της Ένωσης αποτελεί κρίσιμο και κομβικό σημείο αναφοράς για την επικοινωνία μεταξύ των μελών της Ένωσης και του δικτύου που καλύπτει όλη τη γεωγραφική επικράτεια. Προσφέρει πρόσβαση -με επιλεγμένο τρόπο και με συγκεκριμένη μεθοδολογία-σε υλικό αναφοράς αλλά και στα ίδια τα μέλη της Ένωσης και τις σχολικές μονάδες που αυτά εκπροσωπούν, συμβάλλει στην επικοινωνία και την διάχυση εμπειριών, την ανταλλαγή γνώσεων, προτάσεων, ιδεών και στην επεξεργασία τους για την παραγωγή πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων.