Η προσφυγή της ΕΤΕ για ακύρωση  της Προκήρυξης του ΑΣΕΠ που “αποκλείει” τους αποφοίτους ΑΣΕΤΕΜ /  ΑΣΠΑΙΤΕ από τους διορισμούς εκπαιδευτικών. Τελευταίες εξελίξεις.

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Στις 10/12/2020 είχε προσδιοριστεί για να συζητηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση ακυρώσεως κατά της υπ’ αριθμόν 2ΓΕ/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, η οποία ασκήθηκε από την Ένωση και από έξι (6) μέλη της, εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ82 (Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ) και του κλάδου ΠΕ83 (Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), που έχουν όλοι υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση στα πλαίσια της προκήρυξης αυτής.

Η υπόθεση αναβλήθηκε οίκοθεν για τις 8 Απριλίου 2021.

Με την αίτηση αυτή ακυρώσεως επιδιώκουμε να ακυρωθούν οι ακόλουθες διατάξεις της προκήρυξης, οι οποίες υποστηρίζουμε ότι αντίκεινται στο νόμο και στη συνταγματική αρχή της ισότητας: α) η διάταξη υπό κεφάλαιο Α4, Α5 στη σελ. 1133  και β) η διάταξη υπό κεφάλαιο Γ10 στη σελίδα 1134 , σε συνδυασμό με την επισήμανση περί της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στη σελ. 1137 της προκήρυξης, οι οποίες πλήττουν τα μέλη της πρώτης από εμάς Ενώσεως καθώς μοριοδοτούν ως μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών το πτυχίο συναδέλφων μας αποφοίτων Σχολών του Πολυτεχνείου αναγνωρισμένων ως integratedmaster και μοριοδοτούν ως επιμόρφωση την πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια άλλων υποψηφίων  που έχουν λάβει αυτοτελώς σχετικό πιστοποιητικό εκ των αναφερόμενων στο Παράρτημα Ε΄ της προκήρυξης.

Ειδικότερα:

Α. Σύμφωνα με τη διάταξη του κεφ. Α4,Α5 της προκήρυξης ως μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους που λαμβάνει είκοσι (20) μονάδες θεωρείται και ο  ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integratedmaster) κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114Α΄). Ωστόσο, στο άρθρο 57  του Νόμου 4589/2019 (ΦΕΚ Α 13/29-01-2019)  υπό τον τίτλο «Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης» ορίζεται ότι ο  αξιολογικός πίνακας Α΄ καταρτίζεται με βάση τα ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών, ως εξής: α) Ακαδημαϊκά Προσόντα:…… ββ)Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: είκοσι (20) μονάδες, ήτοι είναι ξεκάθαρο ότι η μοριοδότηση μεταπτυχιακών τίτλων αφορά αυτούς με ελάχιστη διάρκεια ενός (1)  ακαδημαϊκού έτους. Εάν ο νομοθέτης επιθυμούσε να συμπεριλάβει στην παραπάνω διάταξη και το integrated master θα το είχε πράξει και θα αναγραφόταν τούτο ρητώς , δεδομένου ότι ο Νόμος 4485/2017 που με το προπαρατιθέμενο  άρθρο 46 θεσμοθέτησε το ενσωματωμένο σε βασικό τίτλο σπουδών μεταπτυχιακό, είναι προγενέστερος του Νόμου 4589/2019. Πέραν τούτου, η χρονική διάρκεια του integratedmaster είναι απροσδιόριστη και, ως εκ τούτου, δεν πληροί την προϋπόθεση που τάσσει  το άρθρο 57 παρ. ββ του Νόμου 4589/2019 για μεταπτυχιακό τίτλο ελάχιστης διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού έτους, ώστε να μοριοδοτηθεί με είκοσι (20) μονάδες ο συγκεκριμένος τίτλος.

Περαιτέρω, η μοριοδότηση του integratedmaster  και ως βασικού τίτλου σπουδών και ως μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσκρούει στο άρθρο 61  παρ. 4 περ. β΄ του Νόμου  4589/2019   περί της κατάρτισης προσωρινών και τελικών αξιολογικών πινάκων, όπου ορίζεται ρητά ότι: «Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, προσόν το οποίο αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού για τον κλάδο για τον οποίο τίθεται υποψηφιότητα, δεν μοριοδοτείται». Επομένως, το integratedmaster που συνιστά τυπικό προσόν διορισμού, καθώς τούτο διαθέτουν οι απόφοιτοι των Σχολών του Πολυτεχνείου τα πτυχία των οποίων συνιστούν τυπικό προσόν κατάταξης και διορισμού των κλάδων ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83 και ΠΕ84, δεν δύναται να μοριοδοτηθεί δύο φορές. Εάν ο νομοθέτης ήθελε να ορίσει κάτι διαφορετικό αναφορικά με το integratedmaster θα το είχε ρητά προβλέψει και, ως εκ τούτου, ο ΑΣΕΠ κατά παράβαση της ως άνω διάταξης του άρθρου 61 παρ. 4 περ. β΄ του Νόμου 4589/2019, ήτοι κατά τρόπο εντελώς αυθαίρετο, αφού τούτο δεν βρίσκει κανένα απολύτως έρεισμα στο νόμο, μοριοδοτεί τον ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών (integratedmaster) που αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού  και ως μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους με είκοσι (20) μονάδες. 

Εξάλλου η αρχή ότι το ίδιο τυπικό προσόν δεν δύναται να μοριοδοτηθεί  δύο φορές διέπει όλη φιλοσοφία των προσλήψεων και διορισμών. Ο κανόνας αυτός, άλλωστε, τυγχάνει εφαρμογής και στα πλαίσια της επίμαχης προκήρυξης, καθώς εφαρμόζεται και στον κλάδο των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών και των εκπαιδευτικών  πληροφορικής.Συγκεκριμένα, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, η γνώση της Γαλλικής, Αγγλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ΄ της προκήρυξηςδεν μοριοδοτείται στους αξιολογικούς πίνακες των κλάδων ΠΕ05 (ΓΑΛΛΙΚΗΣ) , ΠΕ06 (ΑΓΓΛΙΚΗΣ), ΠΕ07 (ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ), ΠΕ34 (ΙΤΑΛΙΚΗΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ) και ΠΕ40 (ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ) αντίστοιχα. Ομοίως και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή  που αποδεικνύεται όπως ορίζεται στο Παράρτημα Β΄ της προκήρυξης, δεν μοριοδοτείται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ). Τούτα ορίζονται ρητά στο Κεφάλαιο Γ΄  υποκεφ. Β και Γ9 της οικείας προκήρυξης.

Με την μοριοδότηση με είκοσι (20) μονάδες  των πτυχιούχων των Σχολών του Πολυτεχνείου ως κατόχων integratedmaster  στις κατηγορίες ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83 και ΠΕ84 λαμβάνει χώρα  μία παράνομη και προκλητικήπριμοδότηση των πτυχιούχων σχολών του Πολυτεχνείου έναντι των αποφοίτων των αντίστοιχων σχολών της ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., οι οποίοι είναι μέλη του πρώτου από εμάς αιτούντος σωματείου, μεταξύ των οποίων είμαστε και οι δεύτερη έως και έβδομος από εμάς.  Εν προκειμένω, δηλαδή,  σύμφωνα με την επίμαχη κανονιστική διάταξη της προσβαλλόμενης προκήρυξης οι κάτοχοι πτυχίου π.χ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Ε.Ι.  ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Ε.Ι. του Κλάδου ΠΕ81 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ , που είναι προγράμματα 5ετούς φοιτήσεως αναγνωρισμένα ως integratedmasters θα μοριοδοτηθούν και για τον βασικό τίτλο σπουδών τους  που αποτελεί απαραίτητο τυπικό προσόν διορισμού και  παραλλήλως θα μοριοδοτηθούν με είκοσι (20) μονάδες και ως κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος και, επομένως, θα πριμοδοτηθούν έναντι των πτυχιούχων Τεχνολόγων Πολιτικών ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων ή Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Οι κάτοχοι πτυχίου Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Ε.Ι. π.χ. του Κλάδου ΠΕ82, που είναι προγράμματα 5ετούς φοιτήσεως αναγνωρισμένα ως integratedmasters, θα μοριοδοτηθούν και για τον βασικό τίτλο σπουδών τους που αποτελεί απαραίτητο προσόν διορισμού και παραλλήλως θα μοριοδοτηθούν με είκοσι (20) μονάδες ως κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος και, επομένως, θα πριμοδοτηθούν έναντι των πτυχιούχων Τεχνολόγων Μηχανολόγων ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Οι κάτοχοι πτυχίου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Α.Ε.Ι. π.χ. του Κλάδου ΠΕ83, που είναι προγράμματα 5ετούς φοιτήσεως αναγνωρισμένα ως integratedmasters, θα μοριοδοτηθούν και για τον βασικό τίτλο σπουδών τους που αποτελεί απαραίτητο προσόν διορισμού και παραλλήλως θα μοριοδοτηθούν με είκοσι (20) μονάδες ως κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος και, επομένως, θα πριμοδοτηθούν έναντι των πτυχιούχων Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων  ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Τέλος, οι κάτοχοι πτυχίου Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών Α.Ε.Ι. π.χ. του Κλάδου ΠΕ84, που είναι προγράμματα 5ετούς φοιτήσεως αναγνωρισμένα ως integratedmasters, θα μοριοδοτηθούν και για τον βασικό τίτλο σπουδών τους που αποτελεί απαραίτητο προσόν διορισμού και παραλλήλως θα μοριοδοτηθούν με είκοσι (20) μονάδες ως κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος και, επομένως, θα πριμοδοτηθούν έναντι των πτυχιούχων Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών Α.Σ. ΠΑΙ.Τ.Ε..

Ως εκ των ανωτέρω, με την διάταξη αυτή  λαμβάνει χώρα μία προφανέστατα άνιση διαδικασία αξιολογήσεως, συγκρίσεως και μοριοδοτήσεως των υποψηφίων, καθώς το ΑΣΕΠ εν προκειμένω μεταχειρίζεται με προδήλως άνισο και αναξιοκρατικό τρόπο τους πτυχιούχους οδηγώντας σε αυθαίρετο και μη βασιζόμενο στο νόμο, προβάδισμα ορισμένων κατηγοριών πτυχιούχων, αυτών που κατέχουν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integratedmaster) έναντι των κατόχων πτυχίων Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83 και ΠΕ84 αντίστοιχα) πενταετούς αντίστοιχα κύκλου σπουδών. Η ανισότητα δε αυτή λαμβάνει χώρα αφενός χωρίς να βρίσκει έρεισμα στο νόμο, ως προεκτέθηκε, αφετέρου μόνο εκ του γεγονότος ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων της παρούσας προκήρυξης έχει εκδοθεί για τα τμήματα των Σχολών του Πολυτεχνείου σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί υπαγωγής των τμημάτων αυτών στις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), ενώ ακόμη και οι απόφοιτοι της ΑΣΠΑΙΤΕ – μέλη της πρώτης από εμάς, που έχουν ολοκληρώσει δέκα υποχρεωτικά ακαδημαϊκά εξάμηνα, όπως είναι και ο έβδομος από εμάς αιτών, δεν έχουν τη δυνατότητα λόγω της μη συντέλεσης της σχετικής διοικητικής διαδικασίας για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.να επικαλεστούν την κατοχή αδιάσπαστου τίτλου σπουδών.

Επιπλέον, η επίμαχη κανονιστική διάταξη της προκήρυξης λαμβάνει χώρα κατά παράβαση του ίσου μέτρου κρίσεως όσον αφορά στους πτυχιούχους σχολών που χορηγούν integratedmaster και στους αποφοίτους της ΑΣΠΑΙΤΕ που έχουν μετά την απόκτηση του τυπικού τίτλου σπουδών τους λάβει και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, οι οποίοι διαθέτουν πλην του βασικού τίτλου σπουδών που συνιστά τυπικό προσόν διορισμού και χωριστούς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και μολα ταύτα θα μοριοδοτηθούν με τον ίδιο τρόπο όπως και οι απόφοιτοι των σχολών του Πολυτεχνείου που χορηγούν integratedmaster. 

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι εισάγεται άνιση μεταχείριση μεταξύ των διοριστέων πτυχιούχων σχολών του Πολυτεχνείου έναντι των πτυχιούχων  τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. , η οποία λαμβάνει χώρα παρά το νόμο, αφού μολονότι όλες οι συγκεκριμένες κατηγορίες υποψηφίων είναι κάτοχοι τυπικών τίτλων σπουδών που αποτελούν προσόντα διορισμού, οι πτυχιούχοι των σχολών  του Πολυτεχνείου πριμοδοτούνται επιπροσθέτως,  έναντι των κατόχων αντίστοιχων πτυχίων της ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και είναι σαφές ότι με την προσμέτρηση του integratedmaster  ως μεταπτυχιακού θα υπάρξει ανατροπή της έως σήμερα αναλογίας διοριστέων πτυχιούχων πολυτεχνείων έναντι των αποφοίτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Β. Αναφορικά με τη διάταξη του κεφ. Γ10) της προσβαλλόμενης προκήρυξης, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η μοριοδότηση επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι. ή άλλο φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο, σε συνδυασμό με την επισήμανση περί της μοριοδότησης της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στη σελ. 1137 της προκήρυξης, υποστηρίζουμε ότι  η κανονιστική αυτή διάταξη δεν βρίσκει ομοίως έρεισμα στο νόμο και παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ισότητας για τους παρακάτω λόγους:

Η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σύμφωνα με την επισήμανση στη σελ. 1134 της προσβαλλόμενης προκήρυξης ότι «οι υποψήφιοι που διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (παρ.3, άρθρο 54 του ν.4589/2019)», προτάσσει τους υποψήφιους που την διαθέτουν έναντι αυτών που δεν τη διαθέτουν. Ως εκ τούτου, συνιστώντας τυπικό προσόν που οδηγεί σε πρόταξη των υποψηφίων, δεν δύναται παραλλήλως να μοριοδοτείται ταυτόχρονα και ως επιμόρφωση κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ανωτέρω υπό κεφ. Α2 της παρούσας. Ήτοι η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια , πληρούσα τις προϋποθέσεις της επιμόρφωσης που τάσσει η οικεία προκήρυξη (επιμόρφωση διάρκειας 300 ωρών που πραγματοποιήθηκε σε διάστημα τουλάχιστον 7 μηνών), δεν δύναται να μοριοδοτηθεί ταυτόχρονα και ως επιμόρφωση αφού οδηγεί παραλλήλως σε πρόταξη των υποψηφίων που την κατέχουν. Η μοριοδότηση της πιστοποιημένη παιδαγωγικής επάρκειας ως επιμόρφωσης προσκρούει στο άρθρο 61  παρ. 4 περ. β΄ του Νόμου  4589/2019 όπου ορίζεται ρητά ότι: «Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, προσόν το οποίο αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού για τον κλάδο για τον οποίο τίθεται υποψηφιότητα, δεν μοριοδοτείται» και αντίκειται στην φιλοσοφία της αξιολόγησης των κριτηρίων των διορισμών ως προεκτίθεται στο κεφ. Α2 της παρούσας.

Περαιτέρω, η μοριοδότηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ως «επιμόρφωση»με δύο (2) μονάδες  θα παραβίαζε  την αρχή της ισότητας διότι οι σπουδές των μελών της Ενώσεώς μας  ενσωματώνουν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στο βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος, όμως, δεν μοριοδοτείται χωριστά και ως επιμόρφωση. Ήτοι, ως κάτοχοι πιστοποιημένης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας προτασσόμαστε έναντι των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, πλην, όμως,  το προσόν αυτό, ως ενσωματωμένο στον τυπικό τίτλο σπουδών μας που αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού, δεν μοριοδοτείται επιπρόσθετα και ως επιμόρφωση. Εξ αυτού του λόγου υφίσταται ο κίνδυνος συνυποψήφιοί μας , απόφοιτοι άλλων σχολών κάτοχοι τίτλων σπουδών εκ των αναφερόμενων στις σελ. 1126-1127 της οικείας προκήρυξης,  που έχουν λάβει επιπροσθέτως και πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας εκ των αναφερόμενων στο Παράρτημα Ε΄ της οικείας προκήρυξης (π.χ. πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του ετήσιου προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), πέραν του ότι προτάσσονται όπως και εμείς στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης ως έχοντες παιδαγωγική επάρκεια, να λάβουν και την επιπλέον μοριοδότηση της «επιμόρφωσης» για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής τους επάρκειας. Είναι προφανές ότι τυχόν μοριοδότηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και ως επιμόρφωσης των συνυποψηφίων μας αυτών εισάγει άνιση μεταχείριση των διοριστέων αποφοίτων άλλων σχολών έναντι των αποφοίτων εκπαιδευτικών της ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που ενσωματώνουν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στο βασικό τίτλο σπουδών τους.

ΕΤΕ

 Ανακοίνωση σε pdf