ASPAITE

ΑΣΠΑΙΤΕ : Διατύπωση Γνώμης σχετικά με το σχέδιο Αθηνά 11/3/2013

Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

ASPAITE

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)                    

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21     

 

       Μαρούσι: 11/3/2013

                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: Δ/804

Γραφείο Προέδρου Δ.Ε.

Τηλ: 210-2896702

ΠΡΟΣ: Τον κ. Κ. Αρβανιτόπουλο, Υπουργό Παιδείας

και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

 

 

 

 

 

     

  Θέμα: «Διατύπωση Γνώμης σχετικά με το Σχέδιο Αθηνά»

Αξιότιμε Κ. Υπουργέ,

Σε απάντηση της σχετικής επιστολής σας, και σε σχέση με το Θέμα : «Συμπλήρωση και επικαιροποίηση στο υποβληθέν ερώτημα για διατύπωση γνώμης σχετικά με το «Σχέδιο ΑΘΗΝΑ – Για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης» η Δ.Ε. σε συνεδρίασή της την 10/3/2013 σας προτείνει για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.:

 • ΣΕΝΑΡΙΟ   σύμφωνα με το οποίο εκτελούνται ελάχιστες μεταβολές στην ΑΣΠΑΙΤΕ και αναμένουμε την επόμενη φάση ώστε η ΑΣΠΑΙΤΕ, μια μοναδική σχολή στην Ελλάδα, να αντιμετωπιστεί μαζί με το νομοσχέδιο του Τεχνολογικού Λυκείου, στην οργάνωση, ανάπτυξη και διαχείριση του οποίου μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο . Η πρόταση αυτή έχει ως εξής:                                   
 • Για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. να λειτουργήσουν; πέντε Τμήματα:                                                                      
 • ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
 • (θεωρούμε ότι στην παρούσα φάση παρέλκει η συγχώνευση των 2 ανωτέρω τμημάτων δεδομένου ότι ούτε όμοια είναι αλλά και ούτε γίνεται σε άλλο ΑΕΙ η εν λόγω συγχώνευση, οπότε η συγχώνευση αυτή στην ΑΣΠΑΙΤΕ μόνο πρόβλημα εξομοίωσης με άλλα τμήματα θα δημιουργήσει)
 • ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
 • Προτείνεται η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ του σημερινού ΓΕΝΙΚΟΥ      ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  σε ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ και η εξακολούθηση λειτουργίας του, όπως και σήμερα. Πιο συγκεκριμένα  το τμήμα αυτό λόγω της ιδιαιτερότητάς του (υποστηρίζει τα Τμήματα Εκπαιδευτικών που προαναφέρθηκαν, υποστηρίζει τα  Ετήσια Προγράμματα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) τα οποία είναι διακτινισμένα στα 8 Παραρτήματά μας σε όλη την Ελλάδα, και χορηγούν πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σε υποψηφίους εκπαιδευτικούς όλου του φάσματος της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου. Εκτελεί επίσης  και άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα. Επειδή μάλιστα δεν παρέχει αυτόνομες προπτυχιακές σπουδές δεν επιβαρύνει το κόστος λειτουργίας του ιδρύματος.

·         Στο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ   ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ  τα μέλη του υφιστάμενου Γενικού Τμήματος Παιδαγωγικών Μαθημάτων καθώς επίσης και τα μέλη ΕΠ του Γενικού Τμήματος Γενικών Μαθημάτων αποτελώντας τον τομέα θετικών επιστημών, καθώς επίσης και  το μέλος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών. Τα μέλη των τμημάτων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ εντάσσονται στο νέο τμήμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Τα μέλη των λοιπών τμημάτων παραμένουν στα τμήματα που βρίσκονται σήμερα. Όσα μέλη ΕΠ υπηρετούν στα Παραρτήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ, ανεξαρτήτως ειδικότητας και ανεξάρτητα με το που είναι ενταγμένα σήμερα,εντάσσονται στο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Σε περίπτωση περαιτέρω συγχωνεύσεων τμημάτων τα μέλη ΕΠ των συγχωνευομένων τμημάτων εντάσσονται στο τμήμα που προκύπτει από την συγχώνευση των άλλων τμημάτων.

 

·         Το Διοικητικό προσωπικό και το ΕΤΠ που υπηρετεί κατά την ημέρα της έγκρισης  του   ΑΘΗΝΑ  στην ΑΣΠΑΙΤΕ παραμένει στις θέσεις του.

 

 

 • Όλα τα προγράμματα Παιδαγωγικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης θα διαχειρίζονται πλέον ως προς την οργάνωση και ως προς το οικονομικό σκέλος εσόδων –εξόδων από τον ΕΛΚΕ (μελλοντικά ΝΠΙΔ). Τούτο διασφαλίζει την Βιωσιμότητα της ΑΣΠΑΙΤΕ, με πολύ χαμηλό κόστος σε σχέση με τα άλλα ΑΕΙ, δεδομένου ότι θα παράγει Έσοδα σύμφωνα με την πρόθεση που περιγράφεται στον Ν.4009/11, τον οποίο ήδη εφαρμόζουμε ως προς το σκέλος της παραγωγής εσόδων. Προτείνεται νομοθετική ρύθμιση.

 

 • Προτείνεται η διατήρηση του Ανεξάρτητου Ιδρύματος  ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΕΙ  και η Ένταξη της στον Πανεπιστημιακό τομέα της Ανώτατης εκπαίδευσης, λόγω της ιδιαιτερότητας και μοναδικότητάς της ως Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Παιδαγωγικό Ίδρυμα της χώρας, για την Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση το οποίο παράγει καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του κλάδου ΠΕ 17 και φυσικά είναι ανακόλουθο να θεωρείται ΤΕΙ.

 

 • Η αναγκαιότητα ανάπτυξης της τεχνολογικής εκπαίδευσης είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει και συνεχίζει να απασχολεί έντονα τη διεθνή επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα. Στην πατρίδα μας, όπως και σε πολλά άλλα θέματα, η σχετική συζήτηση καθυστέρησε και ως εκ τούτου δεν έχει μια εξελικτική πορεία. Ιδιαίτερα δε, στις σημερινές συνθήκες κρίσης η χώρα-μας μπορεί και οφείλει να υπερβεί «εγγενείς» δυσκολίες και φραγμούς ώστε να μετεξελιχθεί σε κορυφαία κοινωνία γνώσης αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που διαθέτει.
 • Η τεχνολογική και επιστημονική καινοτομία αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ως απολύτως αναγκαία για την οικονομική ανάπτυξη. Πρόσφατες μελέτες καταγράφουν 91 νέα «πράσινα» επαγγέλματα (new-and-emerging green jobs), από τα οποία 28 ανήκουν στις επιστήμες του μηχανικού, 16 σε επαγγέλματα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, 8 σε επιστημονικά επαγγέλματα και 8 σε επαγγέλματα επιχειρηματικής δραστηριότητας και χρηματοοικονομικών. Η διαμόρφωση κοινωνικό-οικονομικού και επαγγελματικού οράματος καθώς και η αποτελεσματική εκπαίδευση των νέων φοιτητών στα επαγγέλματα αυτά του μέλλοντος θα αποτελέσει για τα επόμενα χρόνια τη μεγάλη πρόκληση της εκπαιδευτικής κοινότητας της χώρας. Όμως, μια μεγάλης κλίμακας συνεισφορά των επιστημών και της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση των οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων προϋποθέτει στρατηγική θεώρηση και επαναπροσδιορισμό του εκπαιδευτικού συστήματος που οδηγεί στα τεχνολογικά επαγγέλματα. Η παιδαγωγική και τεχνολογική εκπαίδευση, θα πρέπει να προσφέρει και να καλλιεργήσει συστηματικά τις πλέον σημαντικές γνώσεις (knowledge) και δεξιότητες (skills) που απαιτούν τα σύγχρονα τεχνολογικά επαγγέλματα.
 • Η τεχνολογική εκπαιδευτική κοινότητα αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για τη διαμόρφωση οράματος και κινήτρων στους μαθητές/σπουδαστές/φοιτητές, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, την ανάδειξη αποτελεσματικών μεθοδολογιών και στρατηγικών διδασκαλίας. Η ενίσχυση των σχετικών μαθημάτων αποτελεί την πρώτη απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία τεχνολογικού και επιστημονικού δυναμικού που θα αντιμετωπίσει τις επερχόμενες  αλλαγές.
 • Όμως, μια μεγάλης κλίμακας συνεισφορά της τεχνολογίας και των επιστημών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων προϋποθέτει στρατηγική θεώρηση του εκπαιδευτικού συστήματος που οδηγεί στα τεχνολογικά και επιστημονικά επαγγέλματα. Ερωτήματα όπως σε ποιές γνωστικές περιοχές πρέπει να εστιάσει η εκπαίδευση των μηχανικών, ποιές ικανότητες, δεξιότητες, προσόντα, αξίες, και δραστηριότητες πρέπει να καλλιεργηθούν, κατά προτεραιότητα, ώστε να προκύψει βέλτιστο αποτέλεσμα στα τεχνολογικά επαγγέλματα, θα αναδείξουν τους κεντρικούς κόμβους του εκπαιδευτικού συστήματος που θα πρέπει να ενισχυθούν στρατηγικά. Ο προσδιορισμός των κεντρικών αυτών κατηγοριών είναι σημαντικός γιατί βοηθά τον σχεδιασμό εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που θα καλλιεργήσει στους μαθητές και στους φοιτητές ότι χρειάζονται για να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις των σύγχρονων τεχνολογικών επαγγελμάτων.
 • Αξίζει να αναφερθεί ότι βάσει μελετών του European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) στην προσεχή δεκαετία στην Ευρώπη, οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας για άτομα με μεσαίο επίπεδο προσόντων (Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση), θα αποτελούν το 50% των συνολικά προσφερόμενων θέσεων εργασίας.
 • Βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι το ποιο θα είναι το εκπαιδευτικό ίδρυμα που θα υποστηρίξει μία τόσο φιλόδοξη και συνάμα πολλά υποσχόμενη προσπάθεια. Στη χώρα μας μέχρι σήμερα η Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση υποστηρίζεται, για περισσότερα από 50 χρόνια, από την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ που είναι η μόνη μη πανεπιστημιακή παιδαγωγική σχολή).
 • Η σημερινή προσπάθεια της χώρας για την στροφή στην Τεχνολογική –Επαγγελματική εκπαίδευση, μέσω της επικείμενης ψήφισης του Νόμου για το Τεχνολογικό Λύκειο μπορεί να βρει στην προτεινόμενη δομή της ΑΣΠΑΙΤΕ τον κατάλληλο Μέντορα ο οποίος θα αναλάβει να καθοδηγήσει  το νέο εγχείρημα. Και προφανώς η ΑΣΠΑΙΤΕ είναι μία ισχυρή παραγωγική σχολή αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια της πολιτείας.

 

 • Σήμερα η ΑΣΠΑΙΤΕ έχει ιδιόκτητα κτίρια δίπλα στο κεντρικό κτίριο Διοίκησης της, τα οποία χρησιμοποιούνται από τα ΕΠΑΛ  Αμαρουσίου. Αυτά προτείνεται να μετεξελιχθούν σε Ένα Πρότυπο Πειραματικό Τεχνολογικό Λύκειο, στο οποίο θα εφαρμοσθούν μέθοδοι βέλτιστης πρακτικής για όλα τα τεχνολογικά λύκεια της χώρας με τη συμμετοχή των έμπειρων καθηγητών της ΑΣΠΑΙΤΕ & πρακτικής άσκησης των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής καθώς και όποιων άλλων επιμορφούμενων  υπηρετούντων ή προς διορισμό εκπαιδευτικών.

 

 

 • Επίσης καθένα από τα υπόλοιπα 7 παραρτήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Ελλάδα θα υιοθετήσει ένα αντίστοιχο Πρότυπο Πειραματικό Τεχνολογικό Λύκειο για την διάχυση της βέλτιστης πρακτικής στην Περιφέρεια. Έτσι η ΑΣΠΑΙΤΕ επανέρχεται και στον φυσικό της ρόλο όπως δημιουργήθηκε με προδιαγραφές της ΟΥΝΕΣΚΟ το 1959, κατά το πρότυπο  της Ecole Normale Superieure, ως η κοιτίδα της γνώσης και ο πλοηγός για την Τεχνολογική-Επαγγελματική Εκπαίδευση.

 

 • Την πρακτική αυτή ως γνωστό ακολουθούν Προβεβλημένα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια τα οποία έχουν υιοθετήσει πειραματικά πρότυπα σχολειά αριστείας, μέσα στα οποία διδάσκουν και οι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές ή/και ασκούνται οι μέλλοντες εκπαιδευτικοί .

 

 • Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας σύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ με το τεχνολογικό λύκειο.   

 

 • Η Ελληνική δευτεροβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση στην παρούσα μορφή της δεν επιτελεί το ρόλο της, οδηγώντας στα εξής προβλήματα: α) μαθητές με χαμηλές μαθησιακές επιδόσεις, β) υψηλό ποσοστό σχολικής διαρροής, γ) χαμηλό ποσοστό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και δ) αποτυχία σύνδεσής τους με την αγορά εργασίας, και ε) μείωση του αριθμού των μαθητών που επιλέγουν τη δευτεροβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση.  
 • Το νέο Τεχνολογικό Λύκειο -δημόσιο και ιδιωτικό- φιλοδοξεί να δώσει προοπτικές επίλυσης των παραπάνω προβλημάτων ακολουθώντας τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου μέσω:
 • Α) της αλλαγής του προγράμματος σπουδών και του εμπλουτισμού του με μαθήματα γενικής παιδείας
 • Β) της ενίσχυσης, αναβάθμισης, και επικαιροποίησης των τεχνολογικών γνώσεων
 • Γ) της κατάρτισης σε επιχειρηματικές δεξιότητες
 • Δ) της διασφάλισης της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση με βάση την οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ΕΕ c155/02 της 8-7-2009).

 

 • Η πρόταση νόμου για τη θεσμοθέτηση του Τεχνολογικού Λυκείου προβλέπει τη δυνατότητα συνεργασιών με ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, και ΟΤΑ.

 

 

 • Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών η ΑΣΠΑΙΤΕ μπορεί να λειτουργήσει ως «μέντορας» για το νέο τεχνολογικό Λύκειο, αποσυμφορίζοντας τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ περιλαμβάνει όλους τους τομείς γνωστικών αντικειμένων απαραίτητων για τον εκπαιδευτικό του νέου Τεχνολογικού Λυκείου (τεχνολογικά μαθήματα, παιδαγωγική μαθήματα, μαθήματα γενικής παιδείας με έμφαση στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες, επιχειρηματικότητα) και το προφίλ των αποφοίτων της ταιριάζει απόλυτα με αυτό του εκπαιδευτικού του νέου Τεχνολογικού Λυκείου.

 

 • Πιο συγκεκριμένα η ΑΣΠΑΙΤΕ μπορεί να αναλάβει τα εξής:
 • Α) Ενημέρωση των σχολείων για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις
 • Β) Δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης στην παιδαγωγική και την τεχνολογία στους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς των τεχνολογικών λυκείων με σκοπό την επικαιροποίηση των γνώσεών τους
 • Γ) Ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και των σχολείων για τις νέες τάσεις στην αγορά εργασίας, προκειμένου να επιτευχθεί η σύνδεση των αποφοίτων με την τοπική αγορά εργασίας και να εναρμονίζονται τα προγράμματα σπουδών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
 • Δ) Παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης των αποφοίτων των λυκείων και του βαθμού απορρόφησής τους από την αγορά εργασίας
 • Ε) Παρακολούθηση των προβλημάτων/θεμάτων  που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου Τεχνολογικού Λυκείου, προτάσεις για επίλυση αυτών και πιλοτική εφαρμογή των καινοτομιών στα «πρότυπα» πειραματικά Λύκεια που θα έχει υπό την άμεση ευθύνη της
 • Στ) Συμβολή προκειμένου το νέο Τεχνολογικό Λύκειο να αναλάβει σημαντικό τμήμα της στήριξης της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μέρους των νεαρών ατόμων με ειδικές ανάγκες

 

 • Η σημερινή βασική δομή της ΑΣΠΑΙΤΕ θα πρέπει να αποτελέσει τον πυρήνα για τη δημιουργία μελλοντικά και άλλων τμημάτων που θα καλύψουν κενά που υπάρχουν σήμερα, και στο μέλλον,  στο εκπαιδευτικό προσωπικό αντίστοιχων τομέων της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης

·         Η λειτουργία των τμημάτων της σχολής, εκτός  από την εκπαίδευση των φοιτητών στο ειδικό αντικείμενο του τμήματος, πρέπει παράλληλα και σε όλα τα τμήματα να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ευρυμάθεια και στη διδασκαλία σύγχρονων θεματικών ενοτήτων όπως η Τεχνολογία, η Συμβουλευτική, η Επιχειρηματικότητα και η Προστασία του Περιβάλλοντος, έτσι ώστε οι απόφοιτοι της σχολής να καλύψουν ένα υφιστάμενο κενό που υπάρχει σήμερα στο εκπαιδευτικό προσωπικό (τόσο της γενικής όσο και της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης) και με την ευρυμάθειά τους να δώσουν λύση στο πρόβλημα της ορθολογικής διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού που αντιμετωπίζει το υπουργείο σας.

 

·         Επίσης την ανάγκη για νέα σελίδα στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των εκπαιδευτικών  μέσω μοντέλων παραγωγικών σχολών (με παρόμοια κλειστά χαρακτηριστικά των σχολών των ενόπλων δυνάμεων.)

 • Η Αξιοποίηση του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ (παραρτήματα, σύστημα τηλεκπαίδευσης) για την παιδαγωγική κατάρτιση όσων αποφοίτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ είναι άμεσα απαραίτητοι για το εκπαιδευτικό μας σύστημα καθώς και η δυνατότητα της σχολής μέσω της τεχνογνωσίας και των εγκαταστάσεων που διαθέτει για την οργάνωση σεμιναρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλων κατηγοριών.
 • Επίσης η διεξαγωγή μεταπτυχιακών προγραμμάτων στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης, τη Συμβουλευτική, την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας κτλ θα δώσει λύσεις και διεξόδους σε  πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζονται σήμερα στην εκπαίδευση και παράλληλα θα βοηθήσει στην οικονομική λειτουργία του ιδρύματος.
 • Τέλος θα μπορούσε να συζητηθεί η μετεξέλιξη της ΑΣΠΑΙΤΕ σε  μονοτμηματικό ΑΕΙ όπου οι κατευθύνσεις θα ανταποκρίνονται στις ειδικότητες που θα προταθούν για το Τεχνολογικό Λύκειο.
 • Φυσικά εκδηλώνουμε από τώρα το έντονο ενδιαφέρoν μας, η συζήτηση για τον ρόλο της ΑΣΠΑΙΤΕ, να συνεχιστεί στα Πλαίσια του Τεχνολογικού Λυκείου.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

              Καθηγ. Ιωάννης Χρυσουλάκης