Ενιαίος Πινακας ΔιορισώνΥποβολή ενστάσεων

Αναπληρωτές
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ   Α

Ανδρέα Παπανδρέου  37

151 80  Μαρούσι

Πληροφορίες:

Π/ΘΜΙΑ

Δ. Αλεξίου

210.3442281

Γ. Ζαχαρή

210.3442281

Α. Αραγιώργη

210.3443316

Α. Μπλάνας

210.3443327

Μ. Κρόμπα

210.3443304

Χ. Καλτσά

210.3442566

FAX                                210.3442582

Δ/ΘΜΙΑ

Γ. Ρεστέμης

Θ. Βερύκιος

210.3442789

210.3442387

Χ. Κανδηλαναύτης

210.3442267

Ελ. Ευαγγελίδου

Ε. Χουρδάκης

210.3443417

210.3442311

Δ. Παπαπαναγιώτου

210.3443345

Μ. Μπιρλή

210.3442274

Β. Αθανασοπούλου

210.3442260

Ε. Τσιχλής

210.3443117

FAX

210.3442867 210.3442810

210.3443110

 

 

Αθήνα   20  Ιουλίου  2009

 

Αρ. Πρωτ.      Βαθμός Προτερ.

62703α/Δ2

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

-Τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας

Εκπ/σης

΄Εδρες τους

 

 

 

 

 

KOIN:

1) Τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης

΄Εδρες τους

2) Ε.Α.Ι.Τ.Υ.

ΘΕΜΑ : Υποβολή ενστάσεων

Στη συνέχεια της αριθμ. 62703/Δ2/29-05-2009 εγκυκλίου, σας γνωρίζουμε ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΕΠΘ http://www.ypepth.gr αναρτώνται:

  1. Οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2009-2010 των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ03, ΠΕ04 (όλων των ειδικοτήτων), ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ15, ΠΕ17.12, ΠΕ18.07, ΠΕ18.09, ΠΕ18.19, ΠΕ18.21, ΠΕ18.22, ΠΕ18.29, ΠΕ18.34, ΠΕ18.36, ΠΕ18.37, ΠΕ18.38, ΠΕ18.41, ΤΕ-ΔΕ και του υπό σύσταση κλάδου ΠΕ40-Ισπανικής Γλώσσας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι προϋπηρεσίες στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ (των κλάδων ΠΕ03, ΠΕ04 όλων των ειδικοτήτων και ΠΕ11), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 41 του Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75 τ. Α’).
  2. Οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία μέχρι 30/06/2008 (30μηνο, άρθρο 5, παρ. 1 του Ν. 3687/2008, ΦΕΚ 159 Α’) και μέχρι 30/06/2009 (40%, άρθρο 6, παρ. 2α, περ. ββ του Ν. 3255/2004, ΦΕΚ 138 Α’) όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πλην των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 καθώς επίσης και οι προσωρινοί πίνακες 24μήνου (άρθρο 5, παρ. 2 του Ν. 3687/2008)  των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70. Επισημαίνεται ότι στους πίνακες των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (όλων των ειδικοτήτων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ11 δεν περιλαμβάνονται προϋπηρεσίες από τις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ (παρ. 4, άρθρο 41, Ν. 3762/2009).

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και των υπηρεσιών σας, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) έχει ήδη καταχωρισθεί ειδικό έντυπο ένστασης, το οποίο θα συμπληρώνεται από κάθε ενδιαφερόμενο, για τυχόν προβλήματα που αφορούν στα στοιχεία τα οποία αποτελούν κριτήριο κατάταξης στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών.

Για την απάντηση στην ένσταση, μετά τον προσήκοντα έλεγχο, έχει επίσης καταχωρισθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) ειδικό σχετικό έντυπο .

Διευκρινίζεται ότι η υποβολή των ενστάσεων θα γίνεται σε οποιαδήποτε Διεύθυνση ή Γραφείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα.

Οι τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν από 21-07-2009 μέχρι και 24-07-2009.

Οι ενστάσεις θα εξετάζονται αυθημερόν και η απάντηση θα καταχωρείται και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.).

Για τις περιπτώσεις, που προκύψουν τυχόν προβλήματα, κατά τη διαδικασία των ενστάσεων, θα γίνεται τηλεφωνική επικοινωνία με τις Υπηρεσίες μας για την άμεση αντιμετώπισή τους.

Τα ανωτέρω έντυπα μπορούν να αναζητηθούν  στο Πεδίο: «Λοιπές Λειτουργίες» στην επιλογή: «Εκτύπωση απάντησης σε ένσταση εκπαιδευτικού».

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

Εσωτ. Διανομή:

1. Δ/νση Προσ/κού Π.Ε.-Τμήμα Α΄

2. Δ/νση Προσ/κού Δ.Ε.-Τμήμα Α΄

3. Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων