Θέσεις της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (ΕΤΕ) στη διαβούλευση για ομαδοποίηση κλάδων εκπαιδευτικών και Ωρολόγια Προγράμματα Γ΄ ΕΠΑ.Λ.

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

 

 


 

ΑΘΗΝΑ, 13 –03 – 2017

Αριθμ. Πρωτ. 8

 

Θέμα: Θέσεις της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (ΕΤΕ) στη διαβούλευση για ομαδοποίηση κλάδων εκπαιδευτικών και Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών Γ΄ ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/16 (ΦΕΚ 83Α΄/11-5-2016).

Σχετικά με τα θέματα που τίθενται για διαβούλευση με το Αριθ. Πρωτ.: 37302/Δ4/6-3-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ θα θέλαμε να σας καταθέσουμε τα ακόλουθα:

Α. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Επί πολλά χρόνια στο χώρο της εκπαίδευσης για κάθε πτυχίο ΑΕΙ που αποκτούσε δικαίωμα διδασκαλίας στην εκπαίδευση δημιουργούνταν μια νέα διακριτή ειδικότητα με αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα την παγκόσμια πρωτοτυπία των 163 ειδικοτήτων εκπαιδευτικών πάρα πολλές εκ των οποίων έχουν κοινές ή πολύ παρεμφερείς αναθέσεις μαθημάτων.

Η αύξηση των ειδικοτήτων σημειώθηκε στις προηγούμενες δεκαετίες, όταν οι ετήσιες προσλήψεις εκπαιδευτικών γίνονταν με βάση συμφωνημένα ποσοστά επί των ειδικοτήτων.

Ο πολυκερματισμός των ειδικοτήτων, που παρατηρείται κυρίως στην τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευση, είναι από τα βασικά προβλήματα στη διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού και το έχει επισημάνει σε έκθεσή του από το 2011 ο ΟΟΣΑ. Λόγω των πολλών ειδικοτήτων, οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να κατακερματίζουν τις προσφερόμενες διδακτικές ώρες στο σχολικό πρόγραμμα, με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών να μην μπορεί να καταλάβει οργανική θέση σε ένα σχολείο. Αυτό έχει συνέπεια ένας εκπαιδευτικός να «μοιράζεται» σε πολλά σχολεία για να συμπληρώσει το ωράριό του, κάτι που οδηγεί όχι μόνο στην ταλαιπωρία του εκπαιδευτικού και των διοικητικών υπηρεσιών, αλλά κυρίως στην υποβάθμιση του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κινείται στη σωστή κατεύθυνση και προσπαθεί να περιορίσει αυτό το φαινόμενο ενοποιώντας ειδικότητες με κοινό γνωστικό υπόβαθρο και κοινές ή πολύ παρεμφερείς αναθέσεις μαθημάτων.

Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών συμφωνεί με την ενοποίηση των κλάδων και ειδικοτήτων που αφορούν τα μέλη της (νέοι ενοποιημένοι κλάδοι ΠΕ12.01, ΠΕ12.04, ΠΕ12.05, ΠΕ12.06). Άλλωστε μέχρι σήμερα οι αναθέσεις των επιμέρους ειδικοτήτων που τώρα ενοποιούνται ήταν κοινές.

Στην πρόταση του ΥΠΠΕΘ περιλαμβάνονται και ενοποιήσεις που μπορούν να καταστούν προβληματικές καθώς δεν είναι σε θέση όλοι οι εκπαιδευτικοί με βάση το γνωσιακό τους υπόβαθρο που πηγάζει από τον τίτλο σπουδών τους να καλύψουν όλο το θεματικό πεδίο των μαθημάτων του ενοποιημένου κλάδου (π.χ. ΤΕ.01 Μηχανολόγων).

Σε κάθε περίπτωση το τελικό σχέδιο νόμου πρέπει να διασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή όλων των τίτλων σπουδών που περιλαμβάνονται πλέον στις νέες ενοποιημένες ειδικότητες τόσο στις προσλήψεις αναπληρωτών – ωρομισθίων, όσο και στους μόνιμους διορισμούς.

Β. ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄ ΕΠΑ.Λ. ΤΟΥ Ν.4386/16 (ΦΕΚ 83Α΄/11-5-2016)

Κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4186/2013 δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα στο σχετικό άρθρο 10 του Νόμου, με αποτέλεσμα να έχουμε στα ΕΠΑΛ ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα σπουδών τα οποία προήλθαν από συρραφές παλιότερων προγραμμάτων του ΕΠΑΛ και των ΤΕΕ αγνοώντας κάθε επιστημονική τεκμηρίωση. Το ενταγμένο έργο στο επιχειρησιακό σχέδιο του ΕΟΠΠΕΠ για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας εφαρμογής του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και η ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης απεντάχθηκε το 2013 με τα πολύ αρνητικά αποτελέσματα που ανέφερα παραπάνω καθώς και  την  απώλεια  σημαντικών  κονδυλίων  που  τόσο  πολύ  τα  είχε  ανάγκη  η  πολύπαθη Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Η ίδια μεθοδολογία δυστυχώς ακολουθήθηκε και για τις τάξεις Α’ και Β’ του νέου ΕΠΑΛ του Ν. 4386/2016. Στην περίπτωση αυτή μάλιστα δεν υπάρχουν καν αναλυτικά προγράμματα σπουδών για αυτές τις δύο τάξεις με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να στηρίζουν τη διδασκαλία τους στις οδηγίες που δόθηκαν ως αποτέλεσμα της εθελοντικής εργασίας των εκπαιδευτικών του μητρώου του ΙΕΠ.

Τα προβλήματα που υπάρχουν με τα ωρολόγια προγράμματα κυρίως της Β’ Τάξης  αρκετών τομέων είναι πάρα πολλά και απαιτούνται άμεσα διορθωτικές παρεμβάσεις.

Η ανάπτυξη των ωρολογίων προγραμμάτων της Γ’ Τάξης Ημερήσιων ΕΠΑΛ και Γ’ και Δ’ Τάξεων των Εσπερινών ΕΠΑΛ χωρίς την ανάλογη επιστημονική τεκμηρίωση και αγνοώντας τις προβλέψεις του άρθρου 10 του Ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Πλαισίου Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών της ΕΕΚ (αριθμ. 26412/16-02-2017, ΦΕΚ Β’ 490 Υπουργικής Απόφασης) συνιστά ακόμη ένα πολύ σοβαρό λάθος που υποβαθμίζει περαιτέρω την ήδη υποβαθμισμένη επαγγελματική εκπαίδευση στη χώρα μας.

Η αντιστοίχιση των προσόντων των αποφοίτων των ΕΠΑΛ που αποκτώνται με βάση αυτά τα ωρολόγια προγράμματα στα αντίστοιχα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων καθώς και στα επαγγελματικά δικαιώματα που πηγάζουν από τους τίτλους σπουδών τους τίθεται εν αμφιβόλω, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και με την αντιστοίχιση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

Τα προβλήματα στα προτεινόμενα Ωρολόγια Προγράμματα πέραν τη μεθοδολογίας ανάπτυξής τους είναι πάρα πολλά. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά εξ αυτών:

Η ύπαρξη μονόωρων εργαστηριακών μαθημάτων και γενικότερα η ύπαρξη μονόωρων μαθημάτων.

Η διδασκαλία εργαστηριακού μέρους μαθήματος χωρίς το θεωρητικό μέρος στη Β’ Τάξη και η διδασκαλία του θεωρητικού μέρους στη Γ’ Τάξη του Εσπερινού ΕΠΑΛ (Ηλεκτροτεχνία, Τομέα Ηλεκτρολογίας , Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού).

Η ύπαρξη εργαστηριακού μέρους σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να εξεταστεί θα μπορούσε να αποτελέσει ξεχωριστό μάθημα.

Η ύπαρξη πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων με διαφορετικές ώρες σε Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑΛ.

Η ύπαρξη τίτλων μαθημάτων που δεν παραπέμπουν στο θεματικό αντικείμενο ( π.χ. στην ειδικότητα Ηλεκτρονικών το μάθημα Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων – Συντήρηση αντί του ορθού Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων – Συντήρηση Η/Υ) κ.λ.π.

Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών σταθερή στις επιστημονικές της απόψεις έχει καταθέσει στο δημόσιο διάλογο τις προτάσεις της πολλές εκ των οποίων υιοθετήθηκαν τόσο στις διατάξεις του Ν. 4186/2013 όσο και στο Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών της ΕΕΚ (αριθμ. 26412/16-02-2017, ΦΕΚ Β’ 490, ΥΑ).

Στο πλαίσιο αυτό καλεί το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να μην πειραματίζεται με μεταβατικού τύπου ωρολόγια προγράμματα και προγράμματα σπουδών και να ξεκινήσει άμεσα την εκπόνηση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών με βάση τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των νόμων και στο Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών της ΕΕΚ. Πριν από αυτό βέβαια πρέπει να προηγηθεί εκ νέου ο καθορισμός τομέων και ειδικοτήτων με την προβλεπόμενη επιστημονική μεθοδολογία. Η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση δεν αντέχει πειραματισμούς, χρειάζεται ουσιαστική στήριξη για την ενδυνάμωσή της.

 

Για το Δ.Σ. της ΕΤΕ

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Καλτσάς Κωνσταντίνος Παπάζογλου Μιχαήλ