Αντιστοιχίες Κύκλων με Τομείς και Ειδικότητες στα ΕΠΑΛ

ΕΠΑΛ


Στην Α’ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων οι μαθητές επιλέγουν κύκλο μαθημάτων. Ο κύκλος μαθημάτων καθορίζει και τις επιλογές τομέα που θα κάνουν στην Β’ τάξη των ΕΠΑΛ.
1. Όσοι μαθητές ακολουθήσουν τον τεχνολογικό κύκλο, στην Β΄τάξη μπορούν να ακολουθήσουν κάποιον από τους παρακάτω τομείς:

α) Μηχανολογίας

β) Οχημάτων

γ) Ηλεκτρολογίας

δ) Ηλεκτρονικής

ε) Δομικών Έργων

στ) Εφαρμοσμένων Τεχνών.

2. Οι μαθητές που θα ακολουθήσουν τον κύκλο υπηρεσιών στη Β’ τάξη μπορούν να ακολουθήσουν κάποιο από τους τομείς:

α) Πληροφορικής

β) Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

γ) Υγείας και Πρόνοιας

δ) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.


3. Οι συναφείς επαγγελματικοί τομείς του Ναυτικού Κύκλου είναι:

α) Ναυτικού Πλοιάρχων

β) Ναυτικού Μηχανικών.

Αντιστοιχία υπάρχει και ανάμεσα στον τομέα που θα ακολουθήσει κάποιος μαθητής στη Β’ τάξη, με την ειδικότητα στην οποία θα συνεχίσει στη Γ’ τάξη.

1. Ο Μηχανολογικός τομέας αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:

α) Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

β) Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού.

2. Ο τομέας Οχημάτων αντιστοιχεί προς την ειδικότητα:

α) Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου

3. Ο τομέας Ηλεκτρολογίας αντιστοιχεί προς την ειδικότητα:

α) Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

4. Ο τομέας Ηλεκτρονικής αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:

α) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων

β) Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών.

5. Ο τομέας Δομικών Έργων αντιστοιχεί προς την ειδικότητα:

α) Σχεδιαστών Δομικών Έργων.

6. Ο τομέας Εφαρμοσμέων Έργων αντιστοιχεί προς την ειδικότητα

α) Γραφικών Τεχνών

7. Ο τομέας Πληροφορικής αντιστοιχεί προς την ειδικότητα:

α) Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ

8. Ο τομέας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:

α) Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

β) Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων.

9. Ο τομέας Υγείας Πρόνοιας αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:

α) Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

β) Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

γ) Βοηθών Νοσηλευτών.

10. Ο τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:

α) Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων

β) Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος

γ) Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας.

11. Ο τομέας Ναυτικού Πλοιάρχων αντιστοιχεί προς την ειδικότητα:

α) Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού.

12. Ο τομέας Ναυτικού Μηχανικών αντιστοιχεί προς την ειδικότητα

α) Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού.

Η κατάταξη των μαθητών

Η διαδικασία κατάταξης των μαθητών στους κύκλους μαθημάτων, στους τομείς και τις ειδικότητες γίνεται ως εξής:

  • Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων καταθέτουν δήλωση, με την οποία επιλέγουν τον κύκλο μαθημάτων, τον οποίο επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
  • Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στη Β΄ τάξη επιλέγουν τον τομέα που θα παρακολουθήσουν, ανεξάρτητα από τον κύκλο μαθημάτων που παρακολούθησαν στην Α΄ τάξη, με εξαίρεση τους Τομείς Πλοιάρχων και Μηχανικών τους οποίους επιλέγουν μόνο οι μαθητές που είχαν παρακολουθήσει στην Α΄ τάξη, τα μαθήματα του Ναυτικού Κύκλου.

Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στην Γ΄ τάξη επιλέγουν την ειδικότητα που θα παρακολουθήσουν και η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς τον τομέα που παρακολούθησαν στη Β΄ τάξη.